hieuluat

Chỉ thị 14/CT-UBND Hà Nội về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:14/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Sỹ Thanh
  Ngày ban hành:21/09/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:21/09/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:An ninh quốc gia
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ____________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Số: 14/CT-UBND

  Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

   

  CHỈ THỊ

  Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

   

  Năm 2023, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (gọi chung là công tác tuyển quân) được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện; việc triển khai thực hiện quy trình các bước công tác tuyển quân bảo đảm đúng Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015, Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018, sửa đổi bổ sung năm 2023 và các nghị định, thông tư, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân; bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai; đạt chất lượng, hiệu quả cao hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành của địa phương trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chưa chặt chẽ; chưa bám sát vào các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Ban CHQS cấp huyện chưa cụ thể (nhất là nội dung, phương pháp thực hiện của cấp xã, cấp thôn), do đó quá trình thực hiện còn sai sót, chưa đúng quy định. Một số địa phương công tác đăng ký, quản lý số lượng và chất lượng công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác bình cử, đề cử ở cấp thôn, tổ dân phố thực hiện chưa đúng quy định; sơ tuyển, xét duyệt ở xã, phường, thị trấn chưa hết đối tượng, chất lượng, hiệu quả chưa cao; chất lượng sơ tuyển sức khỏe NVQS còn có mặt hạn chế; việc ban hành quyết định danh sách công dân thuộc đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ theo Điều 42 Luật NVQS của Chủ tịch UBND cấp huyện chưa kịp thời; danh sách niêm yết đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ ở các xã, phường, thị trấn còn chậm, chưa rõ đối tượng. Đặc biệt vẫn còn sót lọt công dân vi phạm pháp luật nhập ngũ vào quân đội; tỷ lệ công dân là đảng viên, công chức, viên chức nhập ngũ còn thấp.

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ thị:

  1. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện; kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định của pháp luật và tổ chức hoạt động có hiệu quả; các thành viên Hội đồng NVQS các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác tuyển quân.

  2. Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong Nhân dân trên địa bàn Thành phố, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân, CAND và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng; các sở, ban, ngành Thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú phù hợp với từng địa phương để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, đồng thời cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

  3. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS Thành phố) chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ngành và cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2024 đúng Luật NVQS, Luật CAND và các nghị định, thông tư, hướng dẫn.

  4. Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai bảo đảm về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

  5. Các sở, ngành Thành phố: Sở Y tế Thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hướng dẫn các địa phương công tác phòng, chống dịch bệnh trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển quân. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ; các Sở: Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới và các địa phương trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân năm 2024 đạt chất lượng, hiệu quả.

  6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho cơ sở về công tác tuyển quân bảo đảm thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, đúng Luật NVQS, Luật CAND, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao; tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

  7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Thành đoàn Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và các ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội và Công an.

  8. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định; đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

  Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Quốc phòng;
  - Bộ công an;
  - Bộ Tổng Tham mưu;
  - Thường trực Thành ủy, HĐND TP;
  - Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
  - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội;
  - Thành viên HĐNVQS Thành phố;
  - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
  - Công an thành phố Hà Nội;
  - Các sở, ban, ngành Thành phố;
  - Viện KSND, TAND TP Hà Nội;
  - Liên đoàn Lao động Thành phố;
  - Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;
  - Hội Cựu chiến binh Thành phố;
  - Đoàn Thanh niên CSHCM TP;
  - UBND, Ban CHQS, Công an các quận, huyện, thị xã;
  - VPUBTP: CVP, PCVP;
  - Các phòng: NC, TKBT, KGVX, KT;
  - Báo Hà Nội mới, Đài PTTH Hà Nội;
  - Lưu: VT, NC (Bình), BTLTĐ (5b).

  CHỦ TỊCH
  Trần Sỹ Thanh

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 37/2018/QH14
  Ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X