hieuluat

Chỉ thị 23/2003/CT-UB Hồ Chí Minh thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:23/2003/CT-UBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Thanh Hải
  Ngày ban hành:15/09/2003Hết hiệu lực:25/01/2021
  Áp dụng:15/09/2003Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:An ninh quốc gia
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ
  HỒ CHÍ MINH
  ___________

  Số: 23/2003/CT-UB

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2003

   

   

   

  CHỈ THỊ CA Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

  Về triển khai thc hiện Pháp lệnh Bo vệ bí mt Nhà nước năm 2000.

  _____________________

   

  Thc hin Pháp lnh Bảo vbí mật Nhà ớc năm 1991, ý thc bo mật ca cán bộ, công nhân, viên chc và nhân dân đã được nâng lên; nhiu cơ quan, đơn vđã son tho danh mc, ni quy, quy chế bo mt, quy chế quan hcông tác,… kp thi phát hiện nhiều sơ hở, thiếu t trong việc qun lý hsơ, tài liu bí mật và có bin pháp chn chnh. Khi Pháp lnh Bo vbí mt Nhà nước năm 2000 được ban hành và có hiệu lc từ ngày 01 tháng 4 năm 2001 đến nay, ý thc chung về Bảo vbí mật Nhà nước tiếp tc có chuyển biến tích cc hơn.

  Tuy nhiên, còn mt sThtrưng sở - ngành, Chtch y ban nhân dân quận - huyện và Đoàn thể, chưa thật squan tâm đúng mc so vi yêu cu thc hin Pháp lnh Bo vbí mật Nhà nưc; chưa xác định rõ danh mc bí mật Nhà nước ca ngành, lĩnh vc do cơ quan, đa phương phtch. Mt sđơn v, cơ quan, doanh nghiệp thuc sở - ngành trin khai chưa sâu, dn đến khâu quản lý tài liu, qun lý ni dung công tác còn lng lo. Ý thc chp hành Pháp lnh Bảo vbí mật Nhà nước còn bị coi nhẹ ở mt số cơ quan, ban-ngành, nhất là cán blàm công tác bảo mt. Công tác tham mưu, hưng dn ca Công an thành phố còn hn chế, thiếu chđộng đxuất các biện pháp đẩy mnh công tác tổ chc thc hin Pháp lnh Bo vbí mật Nhà nước, công  tác kim tra tình hình bo vệ bí mật Nhà nước chưa thưng xuyên theo đúng yêu cầu ca Pháp lnh.

  Đtổ chc thc hin nghiêm Pháp lnh Bảo vbí mật Nhà nước năm 2000 ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2000, Nghđnh s33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A1) ngày 13 tháng 9 năm 2002 ca BCông an; y ban nhân dân thành phố Chthnhư sau :

  1. Thtrưng các sở - ngành, đoàn thể, lực lưng võ trang từ cấp thành phđến cơ sở, Chtịch y ban nhân dân các cấp (sau đây gi chung là cơ quan, tổ chc, đơn v) phải tchc cho nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chc, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ lc lưng võ trang nhân dânthuc cơ quan, tổ chc, đơn vqun , được hc tp quán triệt Pháp lnh Bo vbí mật Nhà nước năm 2000; tổ chc son tho danh mc bí mt, quy chế làm việc, quy chế quan hệ, trao đổi, tiếp xúc, cung cp tài liu cho đi tác trong nưc và nưc ngoài, quy trình son thảo tài liu, nhân bn, ban hành, sdng, thu hi, lưu gi, tiêu hủy, v.v… tài liu mt đúng với quy định ca Pháp lệnh; không đtht thoát các bí mật Nhà nước. Xác đnh rõ tch nhim bảo vbí mật Nhà nước là ca mi cơ quan, tchc, đơn vvà cũng là trách nhiệm ca mi công dân. Tchc, cá nhân nào vi phạm các quy định vbảo vbí mật Nhà nước phải bxlý hành chính hoặc theo pháp lut hiện hành vnhững ti danh liên quan đến việc đl, lt bí mật Nhà nước.

  2. Thtrưng, ngưi đng đu cơ quan, tổ chc, đơn vlà người chđạo trc tiếp, toàn diện công tác bảo vbí mt Nhà nước nghiêm c theo nội dung, trình t, thtục đã được quy định và phù hp vi đặc điểm tình nh, yêu cu nhiệm vụ chung trong cơ quan, tchc, đơn v.

  3. Giám đốc Công an thành phchu tch nhiệm tham mưu cho y ban nhân dân thành phtriển khai thc hiện Pháp lnh Bảo vbí mật Nhà nưc thống nht trên đa bàn thành phố, tchc tuyên truyn, hưng dẫn ni dung, tài liu, nghip vbo vbí mật Nhà nước theo đúng quy định ca Pháp lnh Bo vbí mật Nhà nước năm 2000, Nghđịnh s33/2002/NĐ-CP và Thông tư s12/2002/TT- BCA(A11); theo dõi, kiểm tra, chấn chnh công tác trin khai, thc hin Pháp lnh Bảo vbí mật Nhà nước trên đa bàn thành ph.

  4. Sau đt trin khai chung vthc hin Pháp lnh Bảo vbí mật Nhà nước, y ban nhân dân thành phgiao Giám đốc Công an thành phtiếp tục duy tthưng xuyên và thc hin Pháp lnh Bảo vbí mật Nhà nước trên đa bàn thành ph, đưa hoạt động bo vbí mật Nhà nước đi vào nn nếp, đi vào cuc sng.

  5. y ban nhân dân thành phquyết đnh thành lập Ban chđo thc hin Pháp lnh Bo vệ bí mật Nhà nưc trên đa bàn thành ph, giúp Chtch y ban nhân dân thành phố chđạo thc hiện Pháp lnh Bo vbí mật Nhà nước, lp danh mc bí mật Nhà nước, thay đi đmt, giải mật bí mật Nhà nước, xây dựng ni qui, quy chế bảo vbí mật Nhà nước đúng theo quy định.

  6. Thủ trưng các cơ quan, tchc, đơn vị có tch nhiệm btrí cán bđtiêu chuẩn làm công tác bảo vbí mật Nhà nưc chuyên trách ở các cơ quan, đơn vtrc thuộc; đồng thời tổ chc thc hin công tác kiểm tra, khen thưng, k lut nghiêm minh và thc hin chế đ báo cáo đnh kq, 6 tháng, năm vy ban nhân dân thành phqua Công an thành phđtheo i chđo chung. Vào quý I hàng năm, từng cơ quan, tchc, đơn vị cn xem xét lại danh mc bí mật Nhà nước ca cp mình, đơn vmình đcó tham mưu sa đi, bsung cho phù hp.

  y ban nhân dân thành phyêu cu Thtrưng các cơ quan, tchc đơn vkhẩn trương tchc thc hiện nghiêm túc Chỉ thnày./.

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

  CHỦ TCH

   

   

   

  Lê Thanh Hi

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản
  Ban hành: 11/05/2020 Hiệu lực: 21/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X