hieuluat

Kế hoạch 90/KH-UBND Hà Nội thực hiện Đề án tuyên truyền, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:90/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành:04/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:An ninh quốc gia
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ___________

  Số: 90/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

  _____________

   

  Thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ; Quyết định số 704/QĐ-BQP ngày 04/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Kế hoạch số 454/KH-TM ngày 28/02/2020 của Bộ Tổng Tham mưu về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ; UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  Giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng, những vấn đề cơ bản của pháp luật về DQTV, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  2. Yêu cầu

  - Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ.

  - Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian, thiết thực hiệu quả.

  II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

  TT

  Nội dung

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian

  Triển khai

  Hoàn thành

  1

  In ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền phổ biến Luật Dân quân tự vệ (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch riêng)

  Bộ Tư lệnh Thủ đô

  Văn phòng UBND thành phố

  Tháng

  6/2020

  Tháng

  7/2020

  2

  Tập huấn Luật Dân quân tự vệ

   

   

   

   

  a

  Tham gia tập huấn trực tuyến do Bộ Quốc phòng tổ chức (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch riêng)

  Bộ Tư lệnh Thủ đô

  - Văn phòng UBND thành phố

  Tháng 7/2020

  Tháng 8/2020

  b

  Tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, thuộc thành phố Hà Nội:

  - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức tập huấn Luật DQTV cho cán bộ Ban CHQS các Ban, sở, ngành thuộc Thành phố Hà Nội

  Bộ Tư lệnh Thủ đô

  - Văn phòng UBND thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố

  Tháng 8/2020

  Tháng 8/2020

  - UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tập huấn Luật DQTV cho Thường trực quận, huyện, thị ủy, lãnh đạo HDND, UBND quận, huyện, thị xã; cán bộ lãnh đạo các phòng ban, ngành đoàn thể; lãnh đạo xã, phường, thị trấn, Ban CHQS xã, phường, thị trấn, cơ quan tổ chức ở cơ sở

  UBND quận, huyện, thị xã

  Văn phòng HĐND-UBND; Ban CHQS các quận, huyện, thị xã

  Tháng 8/2020

  Tháng 9/2020

  3

  Xây dựng 01 mô hình điểm cấp xã, phường, thị trấn tuyên truyền pháp luật về DQTV tại quận Ba Đình và huyện Thanh Oai

  UBND quận Ba Đình và huyện Thanh Oai

  Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

  Tháng 9/2020

  Tháng 11/2022

  4

  Tổ chức Hội thi pháp luật về DQTV

   

   

  Tháng 9/2020

  Tháng 11/2021

  a

  Tổ chức hội thi pháp luật về DQTV ở cấp quận, huyện, thị xã

  UBND cấp quận, huyện, thị xã

  Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Tư pháp TP

   

  Tháng 03/2021

  b

  Tổ chức Hội thi pháp luật về DQTV cấp thành phố (Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng kế hoạch riêng)

  Bộ Tư lệnh Thủ đô

  Văn phòng UBND TP, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

   

  Tháng

  06/2021

  c

  Tham gia hội thi pháp luật về DQTV toàn quốc

  Bộ Tư lệnh Thủ đô

  Văn phòng UBND TP, các sở, ban, ngành TP

   

  Tháng

  12/2021

  5

  Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền phổ biến luật DQTV, truyền thống lực lượng DQTV trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông tin qua các hoạt động khác

  Sở Thông tin và Truyền thông

  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các báo: Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị, Quốc phòng Thủ đô

  Tháng 8/2020

  Tháng 2/2021

  6

  Tuyên truyền Luật DQTV trên các phương tiện thông tin đại chúng

  Các cơ quan báo, đài của Thành phố

  Bộ Tư lệnh Thủ đô

  Tháng 4/2020

  Tháng 12/2020

  7

  Biên soạn tài liệu phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở

  Sở Tư pháp

  UBND quận, huyện, thị xã

  Tháng 12/2020

  Tháng 12/2020

  8

  Đăng tin, bài tuyên truyền Luật DQTV trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố

  Sở Tư pháp

  Bộ Tư lệnh Thủ đô

  Tháng 4/2020

  Tháng 2/2020

  9

  Tổ chức tọa đàm Luật Dân quân tự vệ

   

   

   

   

   

  - Tổ chức tọa đàm, tuyên truyền Luật DQTV trên các phương tiện thông tin đại chúng

  Bộ Tư lệnh Thủ đô

  Đàị Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới

  Tháng 10/2020

  Tháng 2/2021

  - Tổ chức tọa đàm luật Dân quân tự vệ tại các quận, huyện, thị xã

  UBND quận, huyện, thị xã

  Bộ Tư lệnh Thủ đô

  Tháng 8/2020

  Tháng 11/2021

  10

  Tổng kết thực hiện Đề án

  Bộ Tư lệnh Thủ đô

  Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

   

  Tháng 10/2022

   

   

  III. KINH PHÍ

  - Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

  - Các cơ quan, đơn vị căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung và khối lượng công việc được phân công trong Kế hoạch và quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng dự toán, bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện Kế hoạch.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

                1. Bộ Tư lệnh Thủ đô

  - Là cơ quan thường trực giúp UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Quốc phòng.

  - Tham mưu đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố Hà Nội thông tin, tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng.

  - Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng theo quy định.

  - Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ, tổ chức hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ cấp thành phố và tham gia hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng tổ chức.

               2. Văn phòng UBND Thành phố

  Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ; tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND Thành phố và Bộ Quốc phòng.

               3. Các Sở, ban, ngành Thành phố

  - Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng.

  - Phân công cán bộ tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân tự vệ của Bộ Quốc phòng và chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thuộc quyền tham gia tập huấn do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức đúng thành phần, thời gian quy định.

  - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền; Chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền theo chức năng tham gia tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ.

  - Đôn đốc, động viên cán bộ, nhân viên tham gia hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ do Thành phố và Bộ Quốc phòng tổ chức.

               4. Sở Tài chính

  Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; thanh quyết toán đúng nguyên tắc tài chính.

               5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

  - Ban hành kế hoạch, tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền theo chức năng tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ, các hoạt động của lực lượng vũ trang, tập thể điển hình tiên tiến và gương người tốt việc tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

  - Đôn đốc, động viên cán bộ, nhân dân trên địa bàn tham gia hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ do Thành phố và Bộ Quốc phòng tổ chức.

  UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội (số 8 đường Phạm Hùng, phường Mễ trì, quận Nam Từ Liêm) trước ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Quốc phòng./.

   

  Nơi nhận:

  - Bộ Quốc phòng; (để báo cáo)

  - Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)

  - Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)

  - Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)

  - Các đ/c PCT UBND TP;

  - Bộ Tư lệnh Thủ đô, công an TP;

  - Văn phòng UBND Thành phố;

  - Các Sở, ban, ngành TP;

  - UBND quận, huyện, thị xã;

  - Lưu: VT, NC (Tr)

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Lê Hồng Sơn

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Dân quân tự vệ của Quốc hội, số 48/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Quyết định 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ
  Ban hành: 20/01/2020 Hiệu lực: 20/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 90/KH-UBND Hà Nội thực hiện Đề án tuyên truyền, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:90/KH-UBND
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:04/05/2020
  Hiệu lực:04/05/2020
  Lĩnh vực:An ninh quốc gia
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X