hieuluat

Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1330/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Ngọc Dung
  Ngày ban hành: 18/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thông tin-Truyền thông
 • B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI

  ----------------

  Số: 1330/QĐ-LĐTBXH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
  thực hiện Ch
  thị s 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Th tướng Chính ph

  -----------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn c Ch thị s 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính ph về việc tăng cường bo đm an toàn, an ninh mạng nhm cải thiện ch s xếp hạng ca Việt Nam;

  t đề nghị ca Cục trưng Cục Trẻ em,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Ch thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 ca Th tướng Chính ph về việc tăng cưng bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhm ci thiện ch s xếp hạng của Việt Nam.

  Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

  1. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này ch động, nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bo cht lượng và tiến độ yêu cầu.

  2. Cục Trẻ em có trách nhiệm theo dõi, đôn đc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết qu thực hiện Kế hoạch, báo cáo Bộ trưởng.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tr em, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Th trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Văn phòng Chính ph;

  - Bộ Thông tin và Truyền thông;

  - Lưu: VT, Cục TE.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Đào Ngọc Dung

   

   

  B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI

  ----------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

   

   

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
  về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số
  xếp hạng của Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương b
  inh và Xã hội)

  -------------------

   

  I. Mục đích, yêu cầu

  1. Bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

  2. Xác định cụ thể nội dung công việc, kết quả dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

  II. Nội dung hoạt động, nhiệm vụ

  1. Cải thiện hành lang pháp lý về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

  2. Tuyên truyền, thực thi, cơ chế tương tác, công cụ, phương tiện để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

  3. Nội dung hoạt động, nhiệm vụ cụ th như sau:

  TT

  Nội dung hoạt động, nhiệm vụ

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời

  gian

  thực

  hin

  Kết quả

  1

  Cải thiện hành lang pháp lý về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

   

   

   

   

  1.1

  Nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về hỗ trợ, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

  Cục

  Trẻ em

  Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, các cơ quan có liên quan

  Hằng

  năm

  -Báo cáo nghiên cứu, rà soát

  -Văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) được ban hành

  TT

  Nội dung hoạt động, nhiệm vụ

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời

  gian

  thực

  hiện

  Kết quả

  1.2

  Phối hợp với các đơn vị có

  liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; quy trình phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng

  Cục

  Trẻ em

  Vụ Pháp chế,

  Văn phòng Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành

  liên quan

  Năm

  2019-

  2020

  • Mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được thiết lập
  • Quy trình phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng được ban hành và áp dụng

  1.3

  Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

  Cục

  Trẻ em

  Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, các cơ quan

  liên quan

  Hằng

  năm

  Cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được tập huấn, nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

  2

  Tăng cường công tác tuyên truyền, thực thi, cơ chế tương tác, công cụ, phương tiện để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

   

   

   

   

  2.1

  Xây dựng và tổ chức chiến dịch truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111)

  Cục

  Trẻ em

  Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ, các cơ quan liên quan

  Năm

  2019

  hằng

  năm

  Chiến dịch truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được xây dựng và thực hiện

  2.2

  Nghiên cứu, xây dựng tài liệu, sản phẩm truyền thông mẫu về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

  Cục

  Trẻ em

  Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ, các cơ quan liên quan

  Năm

  2019

  Tài liệu, sản phẩm truyền thông mẫu về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được xây dựng

  2.3

  Nghiên cứu xây dựng Bộ ứng dụng, phương tiện và cơ chế tương tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách.

  Trung tâm Thông tin

  Cục Trẻ em và các cơ quan liên quan

  Năm 2019 và hằng năm

  Công cụ giám sát trẻ em truy cập mạng an toàn; Công cụ khai báo khẩn cấp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng; cơ sở dữ liệu truy cập mạng phục vụ nghiên cứu và báo cáo hoạch định chính sách bảo vệ trẻ em./.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 1330/QĐ-LĐTBXH
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 18/09/2019
  Hiệu lực: 18/09/2019
  Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đào Ngọc Dung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới