hieuluat

Kế hoạch 144/KH-UBND Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:144/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
  Ngày ban hành:02/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:02/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:An ninh trật tự
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  Số: 144/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

  KẾ HOẠCH

  TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND VÀ CÔNG AN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về “Tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Công văn số 1744/C66 ngày 06/6/2018 của Cục C66, Bộ Công an về việc tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

  Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với đối tượng 1 (đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND và Công an cấp huyện), như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chng tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020.

  - Góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật về công tác PCCC và CNCH của cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chính quyền các cấp; người đứng đu cơ quan, tổ chức, cơ sở.

  2. Yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC, CNCH đối với cộng đồng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và đơn vị có liên quan.

  - Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đề ra.

  II. NỘI DUNG

  1. Đối tượng tập huấn

  Mỗi đơn vị sở, ban, ngành, UBND và công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố cử 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác PCCC và CNCH tham gia Hội nghị tập huấn (đề nghị các đơn vị đăng ký họ và tên, chức vụ, sđiện thoại liên hệ của lãnh đạo tham dự và gửi vào hòm thư điện tử theo địa chỉ dtt_phdpc_cspccc@hanoi.gov.vn trước ngày 13/7/2018, liên hệ đồng chí Vũ Hoài Nam, Đội trưởng Đội 2, Phòng 3, Cảnh sát PC&CC TP, Sđt: 0911457789).

  2. Nội dung tập huấn

  - Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH.

  - Giới thiệu một số văn bản pháp luật về PCCC và CNCH, trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm quản lý và thực hiện công tác PCCC và CNCH của các sở, ban, ngành, UBND các cấp, người đứng đầu đơn vị, cơ sở, cá nhân, chủ hộ gia đình.

  - Khái quát tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố và những vấn đề nổi lên trong công tác PCCC và CNCH tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn Thành phố.

  - Biện pháp tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH và những yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới.

  3. Thời gian: Vào 08 giờ 00 phút, ngày 19/7/2018 (Thứ 5).

  4. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Trụ sở Cảnh sát PC&CC Thành phố (27, 29 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

  III. KINH PHÍ THC HIỆN

  Kinh phí tổ chức do Bộ Công an đảm nhận (lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

  IV. TỔ CHỨC THC HIỆN

  1. Văn phòng UBND Thành phố

  - Là cơ quan chủ trì, phối hợp với Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

  - Gửi kế hoạch, giấy mời và kiểm tra, đôn đốc các Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

  - Đón tiếp các Đại biểu tham dự Hội nghị.

  2. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố

  - Có trách nhiệm chủ động phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung:

  + Chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn; đảm bảo các điều kiện cần thiết tổ chức tập huấn (Hội trường, âm thanh, nước uống, báo cáo viên giảng dạy, tài liệu, phương tiện, dụng cụ thực hành về PCCC và CNCH, hậu cần ...).

  + Đón tiếp đại biểu, hướng dẫn vị trí ngồi tại hội trường và phát tài liệu cho các đại biểu.

  + Tập hợp tình hình, kết quả tổ chức lớp tập huấn công tác PCCC và CNCH đbáo cáo theo quy định.

  + Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán sau khi kết thúc lớp tập huấn.

  3. Sở Thông tin và Truyền thông

  Tổ chức tốt công tác thông tin, truyền thông; chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố xây dựng, đăng phát các tin bài, phóng sự về nội dung và các hoạt động của Hội nghị tập huấn công tác PCCC và CNCH.

  4. Công an Thành phố

  - Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố theo dõi, đôn đốc lãnh đạo phụ trách công tác PCCC và CNCH tại Công an các quận, huyện, thị xã tham gia tập huấn đảm bảo theo kế hoạch.

  - Chỉ đạo Công an Quận Hoàn Kiếm cử cán bộ Cảnh sát giao thông, trật tự làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông xung quanh khu vực trụ sở Cảnh sát PC&CC Thành phố.

  5. UBND quận, huyện, thị xã; Sở, ban, ngành khác của Thành phố

  Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn; cử lãnh đạo phụ trách công tác PCCC và CNCH tham gia tập huấn đảm bảo theo kế hoạch.

  6. Các cơ quan thông tin truyền thông, báo, đài

  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Kinh tế & Đô thị, Pháp luật và Xã hội, Lao động Thủ đô, An ninh Thủ đô,... xây dựng, đăng phát các tin bài, phóng sự về nội dung và các hoạt động của Hội nghị tập huấn công tác PCCC và CNCH.

  Nơi nhận:
  - Bộ Công an;
  -
  TT. Thành y, HĐND TP;
  - Chủ tịch UBND TP;
  - Các PCT UBND TP;
  - Công an Thành phố, Cảnh sát PC&CC;
  - Các Sở, ban, ngành TP;
  - UBND các quận, huyện, thị xã;
  - VPUBTP: CVP, PVP Phạm Chí Công;
  - Phòng: NC, KT, TKBT, TH
  ;
  - Các cơ quan thông tin truyền thông: Đài PT&TH Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Hà Nội mới, Lao động Thủ đô, An ninh Thủ đô; Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố;
  - Lưu VT, NC(B)
  .

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH




  Nguyễn Văn Sửu

  DANH SÁCH

  CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THAM GIA HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC PCCC&CNCH
  (Kèm theo Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND Thành phố)

  Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia Hội tập huấn

  Stt

  Đơn vị

  Ghi chú

  1

  Văn phòng UBND TP

  2

  Sở Nội Vụ

  3

  Sở Tài chính

  4

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  5

  Thanh tra Thành phố

  6

  Sở Tư pháp Thành phố

  7

  Sở Quy hoạch - Kiến trúc

  8

  Sở LĐTB&XH Thành phố

  9

  Sở Công thương

  10

  Sở Khoa học và Công nghệ

  11

  Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

  12

  Sở Tài nguyên và môi trường

  13

  Sở Thông tin và truyền thông

  14

  Sở Giao thông vận tải

  15

  Sở Giáo dục và đào tạo

  16

  Sở Xây dựng

  17

  Sở Văn hóa thể thao

  18

  Sở Y tế

  19

  Sở Ngoại vụ

  20

  Sở Du lịch

  21

  Ban dân tộc Thành phố

  22

  Ban Quản lý các KCX&KCN

  23

  Công an Thành phố

  24

  Cảnh sát PC&CC Thành phố

  25

  Bộ Tư lnh Thủ đô

  26

  Cục Hải quan TP

  27

  Cục Thuế Thành phố

  28

  Ngân hàng NN&PTNT Thành phố

  29

  Tòa án nhân dân Thành phố

  30

  Viện Kiểm soát nhân dân Thành phố

  31

  Bảo hiểm xã hội Thành phố

  32

  Kho bạc Nhà nước Thành phố

  33

  Cục Thống kê Thành phố

  34

  Quỹ đầu tư phát triển Thành phố

  35

  Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại Du lịch

  36

  Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long

  37

  Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

  38

  Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội

  39

  BQL Đường sắt đô thị Hà Nội

  40

  Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng

  41

  BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

  42

  BQL dự án đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước và môi trường

  43

  BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

  44

  BQL dự án đầu tư công trình NN&PTNT

  45

  BQL dự án đầu tư xây dựng công trình VHXH

  DANH SÁCH

  UBND VÀ CÔNG AN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THAM GIA HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC PCCC&CNCH
  (Kèm theo Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 2/7/2018 của UBND Thành phố)

  Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia Hội tập huấn

  Stt

  Đơn vị

  Ghi chú

  1

  Quận Ba Đình

  2

  Quận Bắc Từ Liêm

  3

  Quận Cầu Giấy

  4

  Quận Đống Đa

  5

  Quận Hà Đông

  6

  Quận Hai Bà Trưng

  7

  Quận Hoàn Kiếm

  8

  Quận Hoàng Mai

  9

  Quận Long Biên

  10

  Quận Nam Từ Liêm

  11

  Quận Thanh Xuân

  12

  Quận Tây Hồ

  13

  Huyện Ba Vì

  14

  Huyện Chương Mỹ

  15

  Huyện Đan Phượng

  16

  Huyện Đông Anh

  17

  Huyện Gia Lâm

  18

  Huyện Hoài Đức

  19

  Huyện Mê Linh

  20

  Huyện Mỹ Đức

  21

  Huyện Phúc Thọ

  22

  Huyện Phú Xuyên

  23

  Huyện Quốc Oai

  24

  Huyện Sóc Sơn

  25

  Huyện Thạch Thất

  26

  Huyện Thanh Oai

  27

  Huyện Thanh Trì

  28

  Huyện Thường Tín

  29

  Huyện ng Hòa

  30

  Thị xã Sơn Tây

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X