hieuluat

Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm Nghị định 73/2018/NĐ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 635&636-06/2020
  Số hiệu: 60/2020/NĐ-CP Ngày đăng công báo: 08/06/2020
  Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 29/05/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/05/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hình sự
 • CHÍNH PHỦ
  ________

  Số: 60/2020/NĐ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

  _____________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

  Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

  Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

  1. Chuyển chất số 398. Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện từ Danh mục IID sang Danh mục ID:

  ID. Các chất sau

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  thông tin CAS

  47

  Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện*

   

   

   

   

  Bổ sung ghi chú mục “Thuốc phiện và các chế phẩm thuốc phiện” như sau:

  * Trừ trường hợp ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện.

  2. Bổ sung các chất vào Danh mục II “Các chất ma túy đưọc dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền” như sau:

  IIC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  397

  2-fluorodeschloroketamine

  (Fluoroketamine)

  2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one

  111982-50-4

  398

  4-fluoroamphetamine (4-FA)

  1-(4-Fluorophenyl)-2-propanamine

  459-02-9

  399

  4-CMC (Clefedrone,

  4-chloromethcathinone)

  1-(4-chlorophenyl)-2-methylamine)propan-1-one

  1225843-86-6

  400

  4-fluoroisobutyrfentanyl (para Fluoroisobutyrfentanyl, 4-FIBF, pFIBF)

  N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) isobutyramide

  244195-32-2

  401

  4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA)

  Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H- indazole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate

   

  402

  5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201, MDMB-2201)

  (Methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl) indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-butanoate)

  1971007-88-1

  403

  Acetylpsilocine (Psilacetine,

  4-AcO DMT)

  4-Acetoxy-N,N-dimethyl tryptamine, 3-(2'-dimethyl aminoethyl)-4-acetoxy-indole

  92292-84-7

  404

  Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl)

  N-(1-phenylethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide

  82003-75-6

  405

  Alpha-PHP (PV-7, α-pyrrolidinohexanophenon)

  1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl) hexan-1-one

  13415-86-6

  406

  Benzylone (BMDP)

  1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one

  1823274-68-5

  407

  Carfentanil

  Methyl 4-(N-propionyl-N-phenylamino)-1 -(2- phenylethyl)-4-piperidinecarboxylate

  59708-52-0

  408

  Crotonylfentanyl

  (E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide

  760930-59-0

  409

  Cyclopropylfentanyl

  N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-

  N-phenylcyclopropane carboxamide

  1169-68-2

  410

  DOC (2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine)

  1-(4-chloro-2,5-dimethoxy phenyl) propan-2-amine

  42203-77-0

  411

  Eutylone (bk-EBDB, N-Ethylbutylone)

  1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino) butan-1-one

  802855-66-9

  412

  MMB-022 (MMB-4en- PICA)

  Methyl 3 -methyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H- indol-3-yl] formamido}butanoate

   

  413

  Methoxyacetylfentanyl

  2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide

  101345-67-9

  414

  MMB-FUBICA (AMB-FUBICA)

  methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-

  1H-indole-3-carboxamido)-3- methylbutanoate

  1971007-90-5

  415

  N-Ethylnorpentylone (Ephylone)

  1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino) pentan-1-one

  17763-02-9

  416

  N-Ethylhexedrone

  (NEH, Hexen, Ethyl-Hex)

  2-(Ethylamino)-1-phenyl-1-hexanone

  802857-66-5

  417

  Ocfentanil

  N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) acetamide

  101343-69-5

  418

  Orthofluorofentanyl (2-Fluorofentanyl)

  N-(2-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) propionamide

  910616-29-4

  419

  Parafluorobutyrylfentanyl (4-Fluorobutyrfentanyl)

  N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethyl piperidin-4-yl) butyramide

  244195-31-1

  420

  Propylphenidate (PPH)

  Propyl 2-phenyl-2-(piperidin-2- yl) acetate

  1071564-47-0

  421

  Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F)

  N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-

  N-phenyltetrahydrofuran-2-carboxamide

  2142571-01-3

  422

  Valerylfentanyl

  N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-

  N-phenylpentanamide

  122882-90-0

   

   

  3. Bỏ 3 chất ma túy ra khỏi Danh mục IIC:

  206. AMB-FUBINACA; 329. MMB-PICA; 330. MMB-PINACA

  Và sửa nội dung các mục số thứ tự 203; 245; 328 như sau:

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  203

  AMB (MMB-PINACA, AMB-PINACA)

  methyl (1-pentvl-1H-indazole-3-carbonyl)-L- valinate

  1890250-13-1

  245

  FUB-AMB (AMB-FUBINACA, MMB-FUBINACA)

  methyl (1 -(4-fluoroben/yl)- 1H-inda/ole-3 -carbonyl)valinate

  1715016-76-4

  328

  MMB-018 (MMB-PICA, AMB-PICA)

  methyl (1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl) valinate

  1971007-97-2

   

   

  4. Bổ sung mã CAS của 40 chất trong Danh mục IIC “Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này” như sau:

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  122

  4-CEC

  1 -(4-Chlorophenyl)-2-(ethylamino)-1-propanone

  14919-85-8

  123

  4-HO-DiPT

  3-[2-(diisopropylamino) ethyl]-1H-indol-4-ol

  63065-90-7

  124

  4-Hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) pentan-1-one

  4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl- 1H-indol-3-yl) pentan-1-one

  1445751-38-1

  129

  5-Cl-AB-PINACA

  N-(1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2-yl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

  1801552-02-2

  138

  5F-AMBICA

  N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide

  1801338-26-0

  144

  5F-MDMB-PINACA

  methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

  1715016-75-3

  145

  5F-MMB-PICA

  methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl) valinate

  1616253-26-9

  164

  AB-CHMFUPPYCA

  N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide

  1870799-79-3

  180

  ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)

  N-(1 -amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

  1863065-92-2

  191

  AM-1248

  adamantan-1-yl(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone

  335160-66-2

  203

  AMB

  methyl (1-pentyl-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valinate

  1890250-13-1

  205

  AMB-CHMINACA

  methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-valinate

  1863066-03-8

  223

  CUMYL-4CNBINACA

  1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)indazole-3-carboxamide

  1631074-54-8

  226

  CUMYL-5F-PINACA

  1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

  1400742-16-6

  228

  CUMYL-PICA

  1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide

  1400742-32-6

  229

  CUMYL-PINACA

  1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

  1400742-15-5

  230

  CUMYL-THPINACA

  N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-carboxamide

  1400742-50-8

  241

  FDU-PB-22

  naphthalen-1-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate

  1883282-94-3

  248

  FUB-PB-22

  quinolin-8-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate

  1800098-36-5

  252

  HU-211

  (6a, 10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol

  112924-45-5

  255

  INPB-22

  quinolin-8-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate

  1445579-61-2

  260

  JWH-018 adamantyl (AB-001)

  adamantan-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

  1345973-49-0

  268

  JWH-030

  naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-pyrrol-3-

  yl)methanone

  162934-73-8

  277

  JWH-122 N-(5-chloropentyl)

  (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-

  methylnaphthalen-1-yl)methanone

  1445578-25-5

  278

  JWH-122 N-(5-hydroxypentyl)

  (1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl) (4-methylnaphthalen-1-yl) methanone

  1379604-68-8

  285

  JWH-206

  2-(4-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one

  864445-58-9

  314

  MDMB-CHMICA

  methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

  1971007-95-0

  315

  MDMB-CHMINACA

  methyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

  1185888-32-7

  316

  MDMB-FUBICA

  Methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

  1971007-91-6

  317

  MDMB-FUBINACA

  methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

  1715016-77-5

  318

  MDPBP

  (RS)-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone

  784985-33-7

  328

  MMB-018 (MMB-PICA)

  methyl (1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl) valinate

  1971007-97-2

  362

  QUCHIC (BB-22)

  quinolin-8-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate

  1400742-42-8

  364

  RCS-2 butyl

  1-butyl-2-(2-methoxyphenyl)-1H-indole-3-carbaldehyde

  1345966-63-3

  365

  RCS-3

  2-(3-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-indol-3-yl)methanone

  1379922-51-6

  376

  THJ-2201

  (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

  1801552-01-1

  383

  UR-144 N-(5-bromopentyl)

  (1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3- yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

  1628690-26-5

  384

  UR-144 N-(5-chlorophentyl)

  (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

  1445577-42-3

  385

  UR-144 N-heptyl

  (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

  1616469-06-7

  395

  XLR-12

  (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)(1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indol-3-yl) methanone

  895155-78-9

   

   

  5. Sửa đổi thứ tự Danh mục IID:

  IID. Các chất sau:

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin caS

  423

  Coca

   

   

   

   

  6. Bổ sung các chất vào Danh mục III “Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền” như sau:

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  72

  Etizolam

  4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno [3,2-f] [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] diazepine

  40054-69-1

  73

  Flualprazolam

  8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

  28910-91-0

   

   

  7. B sung các chất vào Danh mục IV “Các tiền chất” như sau:

  IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  Mã hàng hóa HS

  Cơ quan quản lý

  Ghi chú

  27

  3,4-MDP-2P-methyl glycidate (PMK glycidate)

  2-oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-, methyl ester

  13605-48-6

   

  Bộ Công an

   

  28

  3,4-MDP-2P-methyl glycidic acid (PMK glycidic acid)

  2-oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzo dioxol-5-yl)-2-methyl-

  2167189-50-4

   

  Bộ Công an

   

  29

  Alpha-phenylaceto acetamide (APAA)

  3-oxo-2-phenylbutanamide

  4433-77-6

   

  Bộ Công an

   

  30

  Alpha-bromo-(o-chlorophenyl)-cyclopentyl ketone

  Alpha-bromo-(o-chlorophenyl)-cyclopentyl ketone

   

   

  Bộ Công an

   

  31

  Cyclopentyl bromide

  Bromocyclopentane

  137-43-9

   

  Bộ Công Thương

   

  32

  Cyclopentyl chloride

  Chlorocyclopentane

  930-28-9

   

  Bộ Công Thương

   

  33

  Cyclopentyl magnesium bromide

  Cyclopentyl magnesium bromide

  33240-34-5

   

  Bộ Công Thương

   

  34

  Hydroxylimine

  1-hydroxycyclopentyl -(o-chlorophenyl)-ketone-N-methylimine

  90717-16-1

   

  Bộ Công an

   

  35

  Methyl alpha­phenylacetoacetate (MAPA)

  Methyl 3-oxo-2-phenylbutanoate

  16648-44-5

   

  Bộ Công an

   

  36

  o-Chlorobenzonitrile

  2-Chlorobenzonitrile

  873-32-5

   

  Bộ Công Thương

   

  37

  o-Bromobenzonitrile

  2-Bromobenzonitrile

  2042-37-7

   

  Bộ Công Thương

   

  38

  o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone

  2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone

  6740-85-8

   

  Bộ Công an

   

  39

  Propiophenone

  1-phenyl-1-propanone

  93-55-0

   

  Bộ Công Thương

   

   

   

  8. Thay số thứ tự các tiền chất thuộc danh mục IVB như sau:

  IVB: Các tiền chất là dung môi, chất xúc tác trong quá trình sản xuất chất ma túy

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  hàng hóa HS

  quan quản lý

  40

  Acetic acid

  Ethanoic acid

  64-19-7

  2915.21.00

  Bộ Công Thương

  41

  Acetone

  2-propanone

  67-64-1

  2914.11.00

  Bộ Công Thương

  42

  Acetyl chloride

  Acetyl chloride

  75-36-5

  2915.90.70

  Bộ Công Thương

  43

  Ammonium formate

  Formic acid ammonium salt

  540-69-2

  2915.12.00

  Bộ Công Thương

  44

  Diethylamine

  N-ethylethanamine

  109-89-7

  2921.19.50

  Bộ Công Thương

  45

  Ethyl ether

  1-1’-oxybis [ethane]

  60-29-7

  2909.11.00

  Bộ Công Thương

  46

  Ethylene diacetate

  1,2-ethanediol diacetate

  111-55-7

  2915.39.00

  Bộ Công Thương

  47

  Formamide

  Methanamide

  75-12-7

  2924.19.00

  Bộ Công Thương

  48

  Formic acid

  Methamoic acid

  64-18-6

  2915.11.00

  Bộ Công Thương

  49

  Hydrochloric acid

  Hydrochloric acid

  7647-01-0

  2806.10.00

  Bộ Công Thương

  50

  Methyl ethyl ketone

  2-Butanone

  78-93-3

  2914.12.00

  Bộ Công Thương

  51

  Methylamine

  Methanamine

  74-89-5

  2921.11.00

  Bộ Công Thương

  52

  Nitroethane

  Nitroethane

  79-24-3

  2904.20.00

  Bộ Công Thương

  53

  Potassium permanganate

  Potassium permanganate

  7722-64-7

  2841.61.00

  Bộ Công Thương

  54

  Sulfuric acid

  Sulfuric acid

  7664-93-9

  2807.00.00

  Bộ Công Thương

  55

  Tartaric acid

  2,3-Dihydroxy butanedioic acid

  526-83-0

  2918.12.00

  Bộ Công Thương

  56

  Thionyl chloride

  Thionyl chloride

  7719-09-7

  2812.10.95

  Bộ Công Thương

  57

  Toluene

  Methyl benzene

  108-88-3

  2902.30.00

  Bộ Công Thương

   

   

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các tiền chất quy định tại khoản 7 Điều 1 thực hiện các quy định về quản lý tiền chất theo Nghị định này và các văn bản có liên quan kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Toá án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP; BTCN. các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, KGVX (2b).

  TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   
   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Phòng, chống ma tuý số 23/2000/QH10 của Quốc hội
  Ban hành: 09/12/2000 Hiệu lực: 01/06/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý số 16/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực: 01/01/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13
  Ban hành: 27/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Nghị định 57/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
  Ban hành: 25/08/2022 Hiệu lực: 25/08/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  09
  Luật Phòng, chống ma tuý số 23/2000/QH10 của Quốc hội
  Ban hành: 09/12/2000 Hiệu lực: 01/06/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  10
  Nghị định 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 15/05/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  11
  Nghị định 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 15/05/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm Nghị định 73/2018/NĐ-CP

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 60/2020/NĐ-CP
  Loại văn bản: Nghị định
  Ngày ban hành: 29/05/2020
  Hiệu lực: 29/05/2020
  Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hình sự
  Ngày công báo: 08/06/2020
  Số công báo: 635&636-06/2020
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X