hieuluat

Quyết định 2858/QĐ-UBND Hà Nội nâng cao chất lượng phòng cháy, chữa cháy 2018-2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2858/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
  Ngày ban hành:12/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:12/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:An ninh trật tự
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------

  Số: 2858/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG CÁNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

  -------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy (năm 2001); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (năm 2013);

  Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP, ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

  Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-TTg, ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

  Căn cứ Nghị định số 83/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PC&CC;

  Căn cứ Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020;

  Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 25/8/2016 của Ban chỉ đạo Chương trình 05 Thành ủy Hà Nội;

  Xét đề nghị của Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 54/TTr-CSPC&CCHN-P1 ngày 25/5/2018 về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2018 - 2020,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đán Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là Đề án);

  Điều 2. Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Đề án và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chỉ đạo Chương trình số 05 của Thành ủy;

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy; Công an thành phố Hà Nội; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Quy hoạch Kiến trúc; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Đ/c Bí thư TU, Trưởng BCĐ CT05;
  (để báo cáo)
  - Thường trực: Thành ủy; HĐND; (để báo cáo)
  - Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
  - Các PCT UBND Thành phố;
  - Văn phòng: Thành ủy, HĐND, UBND TP;
  - CVP, PCVP Phạm Chí Công;
  - Lưu VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Nguyễn Văn Sửu

  ĐỀ ÁN

  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

  A. MỞ ĐẦU

  I. SỰ CN THIT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

  Thủ đô Hà Nội đang trong quá trình hội nhập và không ngừng phát triển, các công trình, khách sạn, tổ hp văn phòng tiếp tục được xây dựng, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống tiếp tục phát triển. Cùng với sự gia tăng cơ học về dân số và các phương tiện giao thông, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cũng ngày càng gia tăng với nhiều thành phần kinh tế, các nguồn năng lượng điện, xăng, dầu, gas, hóa chất... được sử dụng ngày càng nhiều và đa dạng, tiềm n nhiều nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

  Theo thống kê, hàng năm trên địa bàn Thành phố xảy ra trên 700 vụ cháy, nổ, gây thiệt hại làm vài chục người chết và bị thương, tài sản thiệt hại trị giá hàng trăm tỷ đồng, chưa kể hàng nghìn sự cố cháy nhỏ được nhân dân, lực lượng cơ sở kịp thời phát hiện, xử lý tại chỗ. Bên cạnh đó, các điều kiện phục vụ cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như: hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy còn bất cập, lạc hậu, xuống cấp (trên 1200 ngõ sâu xe chữa cháy không có điều kiện vào tiếp cận; các trụ nước, bến lấy nước mới đạt khoảng 50% theo yêu cầu).

  Trong khi đó nhận thức của không ít người dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) còn nhiều hạn chế. Lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng cũng còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức nên khi xảy ra cháy lực lượng này xử lý lúng túng, hiệu quả thấp.

  Trước diễn biến phức tạp, gia tăng của tình hình cháy, nổ. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Cảnh sát PC&CC Thành phố) được thành lập đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2011 trên cơ sở Phòng Cảnh sát PC&CC và các lực lượng khác của Công an thành phố. Đến nay, Cảnh sát PC&CC Thành phố tuy đã có bước trưởng thành nhưng cả về lực lượng, phương tiện so với yêu cầu còn thiếu và hạn chế, trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của không ít cán bộ chiến sỹ còn có nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn đòi hỏi.

  Về lực lượng: Cảnh sát PC&CC Thành phố có tổng quân số: 2.125 CBCS (Biên chế: 1.624 đồng chí, Chiến sỹ nghĩa vụ: 387 đồng chí, Hợp đồng lao động: 114 đồng chí). Lực lượng trực tiếp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH): 961 cán bộ, chiến sỹ. Trình độ: Thạc sỹ: 2,1%; Đại học: 42,6%; Cao đẳng: 2,6%; Trung cấp: 42%; Trung học phổ thông: 11,7%. Số được đào tạo chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: 59,19% (945 đồng chí), số cán bộ, chiến sỹ có thời gian thực tế công tác liên quan đến nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) từ 5 năm trở lên chỉ chiếm 47,48% (771 đồng chí). Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố hiện có 24 đầu mối cấp phòng: 09 phòng nghiệp vụ, 15 Phòng Cảnh sát PC&CC khu vực phụ trách 30 quận, huyện, thị xã với 26 Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là CC&CNCH), Mô hình mạng lưới các Đội CC&CNCH chuyên nghiệp chưa đáp ứng được theo quy hoạch đảm bảo cự ly, bán kính chữa cháy theo Quy chuẩn hiện hành.

  Năng lực, tính chuyên nghiệp, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của: khả năng chỉ huy, tổ chức CC&CNCH, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác PCCC, CNCH không ít cán bộ chiến sỹ còn hạn chế.

  Hành lang pháp lý trong quản lý Nhà nước về công tác PCCC, CNCH còn nhiều bất cập. Cơ chế quản lý Nhà nước, chế độ trách nhiệm về công tác PCCC còn không ít sơ hở. Cơ chế phối hợp, huy động lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ còn chưa đồng bộ và hiệu quả.

  Về phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đặc chủng, chuyên dùng còn thiếu về số lượng và chất lượng không đồng đều (trong 264 xe chữa cháy và xe chuyên dùng có 40 xe đã sử dụng trên 15 năm và 53 xe sử dụng trên 10 năm).

  Từ thực trạng nêu trên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho cháy, nổ gây ra thì việc xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PC&CC giai đoạn 2018-2020” là một yêu cầu hết sức cần thiết, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC Thành phố theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

  1. Luật Phòng cháy và chữa cháy (năm 2001); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (năm 2013);

  2. Nghị định 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

  3. Nghị định số 165/2016/NĐ-CP, ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

  4. Nghị định số 83/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC;

  5. Quyết định số 1110/QĐ-TTg, ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

  6. Quyết định số 2779/QĐ-BCA-X11, ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cảnh sát PC&CC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  7. Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

  8. Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội Khóa XVI về việc tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020.

  III. PHẠM VI ÁP DNG CỦA Đ ÁN

  1. Đối tượng triển khai: Cảnh sát PC&CC Thành phố Hà Nội.

  2. Địa bàn triển khai: Trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

  3. Thời gian thực hiện: Đề án thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo.

  B. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

  I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  1. Mục tiêu chung

  Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, ý thức phục vụ nhân dân trong công tác PCCC, CNCH của cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội. Tạo bước chuyn biến tích cực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường đầu tư, ứng dụng trang thiết bị, phương tiện khoa học công nghệ tân tiến phục vụ công tác PCCC, CNCH. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC Thành phố theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại trong công cuộc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

  2. Mc tiêu cthể

  2.1. Phát triển về số lượng

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1110/QĐ-TTg, ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 812/QĐ-UBND, ngày 17/02/2016 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

  - Về nguồn nhân lực: Tiếp tục đề nghị Bộ Công an bổ sung nhân lực cho lực lượng Cảnh sát PC&CC Thành phố theo hướng tăng 5% trên tổng biên chế của đơn vị (Năm 2018: khoảng 80 đ/c; Năm 2019: khoảng 85 đ/c; Năm 2020: khoảng 90 đ/c).

  2.2. Về trình đđào tạo

  - Trình độ đào tạo cao đẳng, đại học đạt 65% trở lên; trình độ trung cấp trở xuống khoảng 35%.

  - Tỷ lệ cán bộ được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ PCCC, CNCH đạt 75% trở lên biên chế của đơn vị.

  - Tỷ lệ cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị đạt 10%.

  - Tỷ lệ cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị đạt 50%.

  - Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy nhằm hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn chức danh phục vụ công tác bổ nhiệm cán bộ khi có yêu cầu, cụ thể:

  + Tỷ lệ đào tạo, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy các cấp đạt 100%;

  + Tỷ lệ đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch chức danh lãnh đạo, chỉ huy các cấp đạt 60%.

  Năm 2018 - 2019 coi trọng việc học tập nâng cao chất lượng kỹ thuật, chiến đấu, quy trình xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.

  2.3. Phát triển về cơ sở, vật chất, trang bị, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

  Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công 2017 - 2020 đã được Hội đồng nhân thành ph thông qua danh mục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu cấp thiết về doanh trại, phương tiện, trang thiết bị. (Theo Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch tng thhệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”)

  3. Yêu cầu

  3.1. Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH của lực lượng Cảnh sát PC&CC phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

  3.2. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC Thành phố phải đảm bảo theo hướng vững mạnh, chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; cán bộ chiến sỹ từng đơn vị phải có đầy đủ tố chất đáp ứng yêu cầu về công tác, được đào tạo về trình độ chuyên môn, am hiểu lĩnh vực PCCC, CNCH, được ứng dụng khoa học công nghệ và sử dụng thành thạo trang thiết bị kỹ thuật CC&CNCH tân tiến.

  3.3. Công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC Thành phố phải đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy trong Công an nhân dân. Tăng cường chấn chỉnh tư thế lễ tiết, tác phong vì nhân dân phục vụ.

  3.4. Phát triển mạng lưới các đơn vị CC&CNCH theo quy hoạch phát triển Thủ đô phù hợp với quy chuẩn và thực tiễn. Đảm bảo cự ly, bán kính cho lực lượng, phương tiện CC&CNCH tiếp cận hiện trường nhanh nhất, phát huy hiệu quả CC&CNCH tốt nhất.

  II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

  1. Nâng cao nhận thức chính trị, vai trò trách nhiệm của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH

  - Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, tự hào về truyền thống lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô, nhận thức rõ công tác PCCC&CNCH hiện nay, có ý nghĩa hết sức quan trọng và đang ngày càng được xã hội quan tâm, tôn vinh, coi trọng.

  - Quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên, khích lệ, đề cao tấm gương dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

  - Làm tốt công tác tuyên truyền hình ảnh ‘‘Người chiến sỹ Cảnh sát PC&CC Thủ đô cách mạng, chính quy, chuyên nghiệp, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ”, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhân rộng các điển hình tiên tiến.

  2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lực lượng Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 để làm cơ sở ổn định, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm.

  - Mở rộng các hình thức đào tạo liên kết với các trường đại học trong và ngoài ngành Công an nhân dân, các Trung tâm đào tạo của Thành phố, hợp tác với với tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành PCCC&CNCH. Phối hợp trường Đại học PCCC đào tạo trình độ Đại học PCCC từ 3- 5% biên chế, Trung cấp PCCC 3% biên chế /1 năm.

  - Tăng cường công tác tự đào tạo, huấn luyện:

  + Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và đào tạo huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Hàng năm mở 01-02 lớp bi dưỡng điều hành và chỉ huy CC&CNCH; 01-02 lớp chuyên sâu CNCH; 02 - 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra an toàn PCCC; 01-02 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.

  + Các đơn vị Cảnh sát PC&CC khu vực, Phòng Cứu nạn, cứu hộ: Hàng tuần, hàng tháng tổ chức huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CNCH đảm bảo sát hợp với các tình huống thực tế, cán bộ chiến sỹ vận hành, sử dụng thành thạo các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH.

  - Có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tạo điều kiện cho cán bộ đi học tập trong và ngoài nước.

  - Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, chú trọng hợp tác đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

  3. Nâng cao chất lưng, tính chuyên nghiệp cho đi ngũ cán b, chiến sỹ làm công tác PCCC&CNCH

  - Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, khả năng điều hành cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Duy trì công tác đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, chỉ huy, điều hành công tác PCCC, CNCH để kịp thời hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Ưu tiên những cán bộ được đào tạo chuyên sâu, có kinh nghiệm trong công tác PCCC, CNCH để đưa vào quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy và bổ nhiệm vào các vị trí chỉ huy điều hành công tác PCCC, CNCH.

  - Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ. Đổi mới chất lượng đào tạo, huấn luyện các kỹ năng PCCC, CNCH. Nâng cao kỹ, chiến thuật, tích cực rèn luyện thể lực, thể chất; bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, kỹ thuật và kinh nghiệm trong PCCC, CNCH. Xây dựng các phương án chữa cháy, CNCH sát với thực tế, chú trọng đặt ra các tình hung phức tạp khi cháy, nổ xảy ra; Thường xuyên tổ chức cho cán bộ chiến sỹ học tập phương án và thực tập phương án theo quy định. Kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ kiểm tra an toàn PCCC 01 lần /năm, cán bộ chữa cháy, CNCH 02 lần/năm.

  - Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ, chủ động, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm và các dấu hiệu tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ.

  - Hoàn thiện cơ chế, quy chế huy động và sử dụng lực lượng, đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất, tránh chồng chéo, cản trở, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong chữa cháy, CNCH, đặc biệt đối với các đám cháy lớn, phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

  - Phát triển mạng lưới các đơn vị CC&CNCH phải phù hợp với quy hoạch phát triển Thủ đô, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và thực tiễn. Đảm bảo lực lượng, phương tiện có điều kiện đến hiện trường nhanh nhất, chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất hậu quả do cháy, nổ gây ra. Dự kiến từ nay đến năm 2020 thành lập thêm 10 đơn vị Cảnh sát PC&CC ở các quận, huyện.

  4. Đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC, CNCH

  Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH của thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thực hiện giai đoạn 1 của Quy hoạch: giai đoạn 2016 - 2020 về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện, triển khai cụ thể hóa bằng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư 2017 - 2020:

  - Thực hiện 07 dự án xây dựng trụ sở các phòng Cảnh sát PC&CC và 01 dự án đầu tư trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

  - Trang bị đầy đủ các phương tiện, công cụ hỗ trợ đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho CBCS khi tham gia chữa cháy, CNCH. Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra an toàn PCCC. Huy động các nguồn vốn đầu tư, hiện đại hóa các phương tiện chữa cháy, CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  5. Bố trí sử dụng nhân lực có hiệu quả

  - Cơ cấu lại tỷ lệ, bố trí nhân lực giữa các lực lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị theo hướng tăng cường nguồn lực cho các đơn vị, bộ phận trực tiếp chiến đấu, bám sát địa bàn, cơ sở.

  - Tiến hành rà soát, đánh giá việc bố trí sử dụng cán bộ, trên cơ sở đó bố trí, sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sở trường, trình độ đào tạo của cán bộ.

  - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc bố trí, sử dụng cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch.

  - Kiến nghị Bộ công an có cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực cho lực lượng Cảnh sát PC&CC; tăng biên chế cho lực lượng Cảnh sát PC&CC theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ.

  6. Ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

  - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC như: thiết bị cảnh báo cháy nhanh; số hóa các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ...

  - Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nhất là với các nước có trình độ khoa học - công nghệ tiên tiến về PCCC, CNCH để trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chiến sỹ.

  - Tiếp tục bám sát tiến độ xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Điều hành thông tin ứng cứu khẩn cấp nằm trong Trung tâm giám sát, điều hành công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội.

  C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  I. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, TCHỨC, PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

  1. Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Chương trình 05 (Thành ủy Hà Nội).

  2. Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện: Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội.

  3. Các cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Quy hoạch Kiến trúc; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Công an Thành phố Hà Nội; Ban Nội chính Thành ủy; Ban Dân vận Thành ủy; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các Sở, ban, ngành khác, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

  II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

  1. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

  - Chủ trì, tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, tổ chức chữa cháy, CNCH hàng ngày theo quy định. Là cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2018-2020”.

  - Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; đổi mới nhận thức, ý thức trách nhiệm, tác phong công tác, chiến đấu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu. Chú trọng công tác đào tạo trình độ nghiệp vụ PCCC, CNCH cho CBCS theo chỉ tiêu đã đề ra. Trang bị, bổ túc kỹ năng thực hành, thực tế cho CBCS trong công tác bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện PCCC.

  - Chuẩn bị sẵn sàng nhân sự có đủ trình độ, năng lực để thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Điều hành thông tin ứng cứu khẩn cấp.

  - Tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, công tác quản lý Nhà nước về PCCC, CNCH, trọng tâm là: các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ, các cơ sở trọng điểm về chính trị - kinh tế - xã hội, các địa bàn tập trung đông dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, nhà cao tầng, khu vui chơi, giải trí tập trung đông người...

  - Xây dựng, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, CNCH để chủ động giải quyết, xử lý hiệu quả các vụ cháy, nổ lớn, phức tạp có thể xảy ra. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện hiệp đồng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố thảm họa, cứu nạn, cứu hộ cần huy động nhiều lực lượng tham gia.

  - Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình văn hóa - xã hội thành phố triển khai xây dựng 07 dự án đầu tư xây dựng trụ sở các phòng Cảnh sát PC&CC quận, huyện; 01 dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và đảm bảo hoàn thành đầu tư giai đoạn 2017 - 2020.

  - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Đánh giá toàn diện các mặt công tác; việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH; đầu tư, trang bị phương tiện; cơ chế phối hợp; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chế độ thông tin, báo cáo

  2. Công an Thành phố

  - Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố: rà soát điều tra cơ bản công tác PCCC tại cơ sở, khu dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các kỹ năng PC&CC, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có sự cố về cháy, nổ xảy ra;

  - Tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; huy động lực lượng Công an, lực lượng Dân phòng, Bảo vệ dân phố... phối hợp với lực lượng Cảnh sát PC&CC Thành phố xử lý, giải quyết các vụ cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ nghiêm trọng và tổ chức thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCC.

  3. Bộ Tư lệnh Thủ đô

  - Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố, Công an Thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; phối hợp tổ chức diễn tập các phương án CC&CNCH.

  - Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo đảm an toàn tuyệt đối về PC&CC các công trình quốc phòng, vị trí quân sự trên địa bàn Thành phố.

  4. Sở Tài chính

  Có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành thẩm định dự toán kinh phí nguồn vốn thường xuyên từ ngân sách Thành phố và hướng dẫn cho các đơn vị về việc thực hiện các quy định về tài chính khi thực hiện Đề án.

  5. Sở Quy hoạch và Kiến trúc

  Tập trung công tác quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC, CNCH như: giao thông, nguồn nước cho chữa cháy, mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PC&CC chuyên nghiệp, hệ thống thông tin, quản lý, quy hoạch PCCC,...

  6. Sở Xây dựng

  Chủ trì, đề xuất UBND Thành phố xây dựng, lắp đặt bổ sung các trụ nước chữa cháy, bnước dự trữ chữa cháy tại các khu dân cư, khu đô thị; xây dựng các bến lấy nước, hố ga thu nước tại các hồ chứa nước trữ lượng lớn. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đáp ứng yêu cầu cấp nước chữa cháy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định; 100% các trụ nước, bến ly nước, hthu nước phục vụ cho chữa cháy hiện có phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu.

  7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, cân đối, bố trí nguồn vốn để báo cáo Thành phố đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho Cảnh sát PC&CC Thành phố thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 đã được Hội đng nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư.

  8. Sở Giao thông vận tải

  - Tổ chức kiểm tra, xử lý, giải tỏa các công trình xây dựng, vật cản không phù hợp, đảm bảo lòng, lề đường phục vụ công tác chữa cháy, CNCH trên các tuyến ph, đường nội đô, ngoại đô trên địa bàn Thành phố.

  - Duy trì, phối hợp phân luồng giao thông và điều tiết giao thông khi triển khai công tác chữa cháy, CNCH trên địa bàn Thành phố.

  9. Sở Thông tin và Truyền thông

  - Chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố kịp thời đưa những thông tin về tấm gương dũng cảm của lực lượng Cảnh sát PC&CC Thành phố, quần chúng nhân dân trong công tác chữa cháy, sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

  - Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án trình UBND Thành phố phê duyệt thành lập Trung tâm giám sát, điều hành công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội, trong đó có Trung tâm Điều hành thông tin ứng cứu khẩn cấp.

  10. SY tế

  Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng y tế cho cán bộ, chiến sỹ, chú trọng kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân.

  11. Đề nghị Ban Nội chính Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố

  Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PC&CC Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tốt các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong Đề án. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lp nhân dân (Cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên...) tích cực tham gia công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn dân cư, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC.

  12. UBND các quận, huyện, thị xã

  - Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PC&CC của thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (theo Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND Thành phố).

  - Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố, các Sở, ban, ngành có liên quan bố trí đất xây dựng trụ sở làm việc và chiến đấu cho các đơn vị Cảnh sát PC&CC quận, huyện, thị xã. Đến năm 2020, 100% các quận, huyện, thị xã có đơn vị Cảnh sát PC&CC.

  III. TIN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

  1. Tiến đthực hiện

  1.1 Giai đoạn năm 2017 - 2020: Củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức; đề xuất lãnh đạo các cấp tiếp tục triển khai thành lập các đơn vị Cảnh sát PC&CC quận, huyện, thị xã, đảm bảo mỗi quận, huyện, thị xã có 01 đơn vị Cảnh sát PC&CC phụ trách.

  1.2 Định hướng giai đoạn năm 2020 đến 2030: Hoàn thiện hệ thống mạng lưới đơn vị Cảnh sát PC&CC trên toàn địa bàn Thành phố tại 100% các quận, huyện, thị xã đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

  2. Kinh phí thực hiện

  Giao Cảnh sát PC&CC Thành phố xây dựng dự toán kinh phí thực hiện đề án, gửi Sở Tài chính thẩm định, cân đối nguồn chi thường xuyên từ ngân sách thành phố, báo cáo UBND Thành phố duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Phòng cháy và chữa cháy của Quốc hội, số 27/2001/QH10
  Ban hành: 29/06/2001 Hiệu lực: 04/10/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
  Ban hành: 17/08/2012 Hiệu lực: 17/08/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy của Quốc hội, số 40/2013/QH13
  Ban hành: 22/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
  Ban hành: 31/07/2014 Hiệu lực: 15/09/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
  Ban hành: 18/07/2017 Hiệu lực: 04/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2858/QĐ-UBND Hà Nội nâng cao chất lượng phòng cháy, chữa cháy 2018-2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:2858/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:12/06/2018
  Hiệu lực:12/06/2018
  Lĩnh vực:An ninh trật tự
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Văn Sửu
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X