hieuluat

Quyết định 3062/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3062/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
  Ngày ban hành:27/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:27/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:An ninh trật tự, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

  _____________

  Số: 3062/QĐ-BVHTTDL

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương

  ______________

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 ngày 7 tháng 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 của Vụ Gia đình;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương.

  Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương.

  Điều 3. Kinh phí tổ chức thực hiện tuyên truyền trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

  - Lưu: VT, GĐ. L.A.10.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trịnh Thị Thủy

   

   

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

  _____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH
  Tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương

  (Kèm theo Quyết định số 3062/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  __________________

   

  I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

  1. Mục đích

  Triển khai tuyên truyền các nội dung liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em đến người dân trên cả nước, các thành viên trong gia đình và đặc biệt là đối tượng trẻ em.

  2. Yêu cầu

  - Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề liên quan đến kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng, chống xâm hại trẻ em; vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em.

  - Các bài viết tuyên truyền trên báo, tạp chí cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; được biên soạn và trình bày phù hợp với trẻ em, đặc biệt là trẻ em lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học.

  - Hình ảnh minh họa sinh động, hấp dẫn, ấn tượng với trẻ em.

  - Việc tuyên truyền đảm bảo về dung lượng, thời gian theo đúng kế hoạch.

  II. NỘI DUNG

  1. Tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên trang thông tin điện tử giadinh.bvhttdl.gov.vn

  1.1. Nội dung:

  Đăng tải các tin, bài và ảnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; các hoạt động của địa phương về phòng, chống xâm hại trẻ em; kiến thức, kỹ năng dành cho các thành viên trong gia đình và trẻ em để phòng, chống xâm hại trẻ em; kinh nghiệm hay của các quốc gia trong khu vực (có văn hóa tương đồng với Việt Nam) và trên thế giới về phòng, chống xâm hại trẻ em...

  1.2. Thời gian: từ tháng 11 - trước ngày 20 tháng 12 năm 2020.

  2. Tuyên truyền trên Ấn phẩm Cầu Vồng

  2.1. Nội dung

  Tuyên truyền về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại cho trẻ em như: các hình thức, thủ đoạn, đối tượng xâm hại trẻ em; nhận biết nguy cơ bị xâm hại; những điều cần nhớ để phòng, chống xâm hại khi ở nhà, ở trường học, khi tham gia các hoạt động ngoài xã hội; quy tắc phòng, chống xâm hại trẻ em cần nhớ như quy tắc 5 ngón tay, quy tắc đồ bơi...

  2.2. Hình thức

  - Các nội dung tuyên truyền được thể hiện dưới hình thức các bài viết, câu chuyện bằng hình ảnh, hỏi - đáp; có tranh, ảnh minh họa phù hợp.

  - Trên đầu mỗi trang tuyên truyền có in logo Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện”.

  2.3. Thời gian thực hiện

  Tuyên truyền trên Ấn phẩm Cầu Vồng số tháng 11 và tháng 12 năm 2020.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Gia đình

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin nội dung tuyên truyền; đặt bài, đăng tải các bài viết trên trang thông tin điện tử giadinh.bvhttdl.gov.vn.

  - Phối hợp với Công ty cổ phần Truyền thông và giáo dục Cầu Vồng xây dựng danh mục các bài tuyên truyền; thẩm định nội dung các bài viết, hình ảnh tuyên truyền.

  2. Văn phòng Bộ

  Hướng dẫn kinh phí thực hiện Kế hoạch và các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

  3. Các cơ quan, đơn vị liên quan

  Phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu cụ thể công việc.

  Căn cứ, nội dung, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức, triển khai thực hiện.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để xem xét, giải quyết./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X