hieuluat

Quyết định 521/QĐ-BXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 04/02/2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 521/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Sinh
  Ngày ban hành: 24/04/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hôn nhân gia đình
 • BỘ XÂY DỰNG

  _________

  Số: 521/QĐ-BXD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

   
   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

  ______________

  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

   

  Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

  Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình” trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

  - Lưu: VT, Vụ TCCB.

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Văn Sinh

   

  BỘ XÂY DỰNG

  _________

  Số: 521/QĐ-BX

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   
   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-BXD ngày 24/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  _______________

   

  Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 08/CT-TTg), Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình với nội dung cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Nhằm triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

  - Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới.

  2. Yêu cầu

  - Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Các biện pháp tuyên truyền, tổ chức thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

  - Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo và tổ chức đoàn thể các cấp trong thực thi chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

  - Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo hiệu quả của việc triển khai Chỉ thị trong các cơ quan, đơn vị.

  II. NHIỆM VỤ VÀ GII PHÁP CHỦ YẾU

  1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

  - Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2020.

  2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Lồng ghép công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và của cơ quan, đơn vị.

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

  3. Tổ chức triển khai có hiệu quả “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”1, “Ngày gia đình Việt Nam” (28/6), “Ngày Quốc tế Hạnh phúc” (20/3), “Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em" (25/11) gắn với các phong trào thi đua yêu nước của Ngành và của cơ quan, đơn vị.

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

  ______________________________

  1 Quyết định số 363/2001/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 6 hằng năm là ‘Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”.

   

  4. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, phát hiện và xử lý kịp thời, giáo dục để phòng ngừa nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình.

  Xây dựng, nhân rộng, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ ttợ hiệu quả nạn nhân bạo lực gia đình trong cơ quan, đơn vị.

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

  5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là ở cấp cơ sở.

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

  6. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng

  Tăng cường thời lượng, tần suất truyền thông về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và tình hình thực thi chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin của Ngành (Cổng thông, tin điện tử của Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng điện tử, Tạp chí Xây dựng...). Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; gương điển hình tiên tiến có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền lồng ghép với các nội dung về bình đẳng giới và các nhiệm vụ chính trị phù hợp khác.

  2. Vụ Tổ chức cán bộ

  Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg và công tác phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng, nhân rộng, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ quan, đơn vị.

  Tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và công tác bình đẳng giới. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới, công tác gia đình.

  Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg theo quy định.

  3. Vụ Pháp chế

  Nghiên cứu rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các cơ chế, chính sách đối với người lao động và Trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ quan, đơn vị.

  Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng lồng ghép công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

  4. Vụ Kế hoạch - Tài chính

  Nghiên cứu, bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định hoặc các nguồn hợp pháp khác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình,

  5. Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng

  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức công đoàn cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng mô hình tổ chức công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình; nghiên cứu, thí điểm đưa tiêu chí “đoàn viên công đoàn không gây bạo lực gia đình” vào tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng công đoàn cơ sở vững mạnh.

  Tăng cường hoạt động của ban nữ công công đoàn công đoàn các cấp về công tác gia đình và bình đẳng giới; xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân bạo lực gia đình trong cơ quan, đơn vị.

  Chủ động đề xuất các chính sách đối với người lao động, góp phần cải thiện, nâng cao điều kiện sống và làm việc, nâng cao sức khỏe và phát huy trí tuệ, năng lực của người lao động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

  Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công các cấp; kết hợp kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

  6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng

  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình.

  Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trao đổi, tọa đàm, tham quan, học tập kinh nghiệm, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc trong các hệ thống tổ chức Đoàn thuộc thẩm quyền quản lý.

  7. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

  - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

  - Phân công cán bộ theo dõi công tác công tác gia đình, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn cùng cấp xây dựng đội ngũ cộng tác viên về dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở.

  - Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm hoặc các nguồn hợp pháp khác theo quy định./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình
  Ban hành: 04/02/2020 Hiệu lực: 04/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 521/QĐ-BXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 04/02/2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  Số hiệu: 521/QĐ-BXD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/04/2020
  Hiệu lực: 24/04/2020
  Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hôn nhân gia đình
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Sinh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X