hieuluat

Quyết định 630/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Nghị quyết pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:587&588-05/2020
  Số hiệu:630/QĐ-TTgNgày đăng công báo:15/05/2020
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:11/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:11/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:An ninh trật tự
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  __________

  Số: 630/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

  ___________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

  - Văn phòng Trung ương Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban Quốc gia ƯPSC,TT và Tìm kiếm Cứu nạn;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, NC (3).

  THỦ TƯỚNG

  Nguyễn Xuân Phúc

   

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  _______________

   

  I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  1. Mục tiêu

  a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị quyết số 99/2019/QH14), tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

  b) Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 đã được nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”.

  2. Yêu cầu

  a) Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

  b) Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao;

  c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 99/2019/QH14;

  d) Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14. Kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14.

  II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

  1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  a) Bộ Công an

  - Tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Nghiên cứu đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính khả thi, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật (sau khi tổng kết 10 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy).

  - Nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 167/2013/NĐ- CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn (hoàn thành trong Quý II năm 2020).

  - Phối hợp Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ rà soát, sửa đổi Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

  b) Bộ Công Thương

  Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng điện để bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

  c) Bộ Tài chính

  Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

  d) Bộ Khoa học và Công nghệ

  - Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thẩm định, công bố tiêu chuẩn, ban hành quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, nhất là quy chuẩn kỹ thuật đối với những loại hình cơ sở mới, quy mô lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm điện theo quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có tính tới những yếu tố đặc thù của địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  đ) Bộ Xây dựng

  - Rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy đối với các loại công trình xây dựng hiện chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng quy định về xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong Quý II năm 2021).

  - Nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý, giám sát việc lắp đặt hệ thống, thiết bị điện phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của pháp luật về xây dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ có nguyên nhân do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Rà soát, sửa đổi hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý nhà chung cư trong công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư, bố trí nguồn kinh phí duy trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật và phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy (thực hiện theo tiến độ của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014).

  e) Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Xây dựng, ban hành Thông tư quy định về việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

  g) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong quý IV năm 2020).

  h) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  - Tham mưu Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành (hoàn thành trong năm 2021).

  - Rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong năm 2022).

  2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  a) Bộ Công an

  - Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới” (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

  b) Bộ Thông tin và Truyền thông

  - Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan báo chí trung ương và địa phương dành thời lượng tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở (Đài truyền thanh cấp huyện và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn) thông tin về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở địa bàn cơ sở (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  c) Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng, hoàn thiện tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp bậc học theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy (bắt đầu thực hiện từ năm học 2021 - 2022).

  d) Các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thấy rõ trách nhiệm của mình tự giác, tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  đ) Các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương

  Dành thời lượng, khung giờ phát sóng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  e) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  - Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các hộ gia đình, người lao động (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chỉ đạo cơ quan báo chí, truyên truyền tại địa phương tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  a) Bộ Công an

  - Tích cực xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chủ trì tham mưu Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (hoàn thành trong Quý I năm 2021).

  - Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn việc tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (hoàn thành trong Quý III năm 2020).

  b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Tham mưu Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy vào tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

  c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  - Phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện “Thí điểm giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng b ảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (bắt đầu triển khai trong Quý I năm 2021).

  - Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

  - Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chỉ đạo vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

  d) Các bộ, ngành chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tế; kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

  4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy

  a) Bộ Công an

  - Chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập quy hoạch hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

  - Chủ trì tham mưu Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trong nội dung quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

  b) Bộ Công Thương

  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trong phạm vi quản lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

  c) Bộ Xây dựng

  Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm tính thống nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trong tổng thể quy hoạch đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  d) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  - Khi xem xét quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải xem xét tới quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành để bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chỉ đạo xây dựng, rà soát, sửa đổi và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy của địa phương; xây dựng kế hoạch, giải pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

  đ) Các bộ, ngành khi xem xét, phê duyệt chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực phải xem xét tới các yếu tố bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy

  a) Bộ Công an

  - Xây dựng phương án, giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

  - Chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân tăng cường điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ; lập danh sách địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy lớn để tập trung triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Trong quá trình kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy nếu phát hiện sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan; kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ dự án đang triển khai thi công có vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng công khai các dự án, công trình vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhưng chậm hoặc chưa được khắc phục để các bộ, ngành, địa phương và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Rà soát quy định về chế độ kiểm tra định kỳ an toàn phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để trình Chính phủ xem xét sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông (hoàn thành trong Quý II năm 2020).

  - Thực hiện công tác kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy trước khi lưu thông trên thị trường đối với các phương tiện nhập khẩu và sản xuất trong nước thay thế hình thức kiểm định lưu thông hiện nay, nhằm bảo đảm chất lượng hàng hoá, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng (thực hiện từ năm 2020).

  - Phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  b) Bộ Xây dựng

  - Chỉ đạo đơn vị chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy phải yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay; trường hợp cần thiết, thông tin cho đơn vị chức năng của Bộ Công an để phối hợp xử lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, phối hợp với Bộ Công an trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  c) Bộ Công Thương

  Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  d) Bộ Tài chính

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  đ) Thanh tra Chính phủ

  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, trong đó có thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo chức năng, nhiệm vụ được giao (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  e) Các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương phối hợp với cơ quan Công an công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  g) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  - Chỉ đạo kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế và cấp phép xây dựng; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; tổ chức thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp phép hoạt động đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng, cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động gắn với công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong sử dụng điện; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan; tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong sử dụng điện trong phạm vi quản lý của mình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chỉ đạo các cơ quan chức năng công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

  a) Bộ Công an

  - Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ở các địa bàn trọng điểm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nghiên cứu, quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quy định chế độ, chính sách thu hút cán bộ, chiến sĩ làm công tác chữa cháy, đặc biệt là lái xe và những người trực tiếp làm nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy yên tâm phục vụ lâu dài trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Rà soát các quy định về phân công, phân cấp, cơ chế phối hợp, thông tin chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an nhân dân phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

  - Nghiên cứu, xây dựng các cơ sở huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các vùng miền, khu vực và địa phương; chỉ đạo tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Bảo đảm phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả giữa lực lượng Công an với Quân đội, Kiểm lâm và các lực lượng khác trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chú trọng phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, khu vực trọng điểm bảo đảm về quân số, phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ phân cấp, giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy (hoàn thành trong năm 2020).

  - Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, dự báo tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn để có biện pháp phòng ngừa phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Rà soát, thống kê cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khi xảy ra cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại địa phương và cần huy động lực lượng, phương tiện của nhiều địa phương lân cận tham gia xử lý; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phê duyệt phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ đối với những loại hình cơ sở này (hoàn thành trong năm 2020).

  - Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các loại hình cơ sở nguy hiểm cháy, nổ (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức xây dựng phương án và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; hàng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp Bộ hoặc cấp Quốc gia (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  - Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan về phòng cháy, chữa cháy của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của lực lượng Kiểm lâm (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các vi phạm; xây dựng phương án, kế hoạch huy động các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn trong công tác chữa cháy rừng để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  - Bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại, trung tâm huấn luyện cho các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo hướng ưu tiên vị trí, địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Tăng cường phối hợp với Bộ Công an trong phê duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện; chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; hàng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  7. Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

  a) Bộ Công an

  - Chủ động ưu tiên phân bổ, bố trí vốn cho các dự án phòng cháy, chữa cháy đang triển khai thực hiện; chuẩn bị các dự án phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, chuyên nghiệp để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất Chính phủ, Quốc hội các giải pháp tăng cường và ưu tiên nguồn tài chính cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trung tâm chỉ huy điều hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Đầu tư công (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Tăng cường khai thác các nguồn vốn ODA, các nguồn viện trợ của nước ngoài, các chương trình, dự án hợp tác kỹ thuật, chia sẻ tri thức... để đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Trước mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng vốn ODA của Nhật Bản và Dự án xây dựng Trung tâm kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy sử dụng nguồn vốn ODA Hàn Quốc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an xây dựng quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy phù hợp với Luật Quy hoạch; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị bảo đảm phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  c) Bộ Tài chính

  - Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất Chính phủ đầu tư ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và từng bước hiện đại (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Bảo đảm kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương theo dự toán đăng ký hàng năm (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Phòng cháy và chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  d) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  - Tham mưu Hội đồng nhân dân cùng cấp khẩn trương ban hành theo thẩm quyền mức chi ngân sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; mức chi hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở quản lý trực tiếp đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành thực hiện mức hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó các đội này (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Đầu tư, mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm đủ phương tiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ hoạt động hiệu quả, chất lượng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  đ) Các bộ, ngành chỉ đạo việc đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp với ngành, lĩnh vực quản lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy

  a) Bộ Công an

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa việc đầu tư, tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai ứng dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy theo hình thức xã hội hóa (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  b) Bộ Khoa học và Công nghệ

  - Phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh xã hội hóa trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng nhu cầu hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ, các giải pháp khoa học - công nghệ tiên tiến liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ việc sản xuất, lắp ráp trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở trong nước. Tiếp tục nghiên cứu, sản xuất các loại vật liệu chống cháy, ngăn cháy, chữa cháy mới và các trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại địa phương mình. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  9. Mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy

  a) Bộ Công an

  Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  b) Bộ Khoa học và Công nghệ

  Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại và hợp tác đào tạo trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Công an) trước ngày 01 tháng 10 hàng năm.

  2. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
  Ban hành: 27/11/2019 Hiệu lực: 27/11/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Phòng cháy và chữa cháy của Quốc hội, số 27/2001/QH10
  Ban hành: 29/06/2001 Hiệu lực: 04/10/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
  Ban hành: 01/08/2007 Hiệu lực: 03/09/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
  Ban hành: 12/11/2013 Hiệu lực: 28/12/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy của Quốc hội, số 40/2013/QH13
  Ban hành: 22/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
  Ban hành: 31/07/2014 Hiệu lực: 15/09/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Luật Nhà ở của Quốc hội, số 65/2014/QH13
  Ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
  Ban hành: 10/12/2015 Hiệu lực: 28/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14
  Ban hành: 24/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
  Ban hành: 23/02/2018 Hiệu lực: 15/04/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Quyết định 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Ban hành: 09/08/2018 Hiệu lực: 09/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
  Ban hành: 16/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 39/2019/QH14
  Ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Kế hoạch 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
  Ban hành: 09/07/2020 Hiệu lực: 09/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Kế hoạch 3740/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
  Ban hành: 09/10/2020 Hiệu lực: 09/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  18
  Công văn 3755/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh
  Ban hành: 15/12/2020 Hiệu lực: 15/12/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  19
  Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini)
  Ban hành: 13/09/2023 Hiệu lực: 13/09/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 630/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Nghị quyết pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:630/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:11/05/2020
  Hiệu lực:11/05/2020
  Lĩnh vực:An ninh trật tự
  Ngày công báo:15/05/2020
  Số công báo:587&588-05/2020
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (17)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X