Thông báo 128/TB-VPCP tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 138/CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:128/TB-VPCPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Kiều Đình Thụ
  Ngày ban hành:14/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:An ninh trật tự
 •  

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 128/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016
   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC VÀ VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 138/CP
   
   
  Ngày 09 tháng 6 năm 2016, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã làm việc với cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP; Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo 138/CP; đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP. Sau khi nghe đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo về tổ chức, hoạt động và những công việc trọng tâm thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP kết luận như sau:
  Thời gian qua, cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt từ đầu năm đến nay đã hoàn thành một số công tác nổi bật là: Tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tham mưu cho Chính phủ tổng kết 5 năm thực hiện các Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011 - 2015; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.
  Phòng, chống tội phạm là một công tác quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt. Thời gian tới, cơ quan Thường trực và bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phải chủ động hơn nữa trong việc nắm tình hình, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
  - Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, đồng thời sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo và trách nhiệm của từng Thành viên Ban Chỉ đạo.
  - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc xây dựng các đề án thành phần của Chiến lược trong năm 2016.
  - Rà soát các nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo để chủ động tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, chiến lược, chương trình của Chính phủ và các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.
  - Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Cơ quan Thường trực xây dựng Kế hoạch thành lập các Đoàn công tác do các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại một số địa phương trọng điểm.
  - Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực các cơ quan và cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm về khả năng phát hiện, dự báo chính xác, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm phi truyền thống; ưu tiên cho công tác giám định đáp ứng yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử; có cơ chế phù hợp huy động các nguồn kinh phí hợp pháp cho công tác phòng, chống tội phạm.
  - Nghiên cứu, đề xuất phương án kiện toàn, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành do lãnh đạo Chính phủ đứng đầu cùng có chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm theo hướng bảo đảm tính thống nhất, không trùng dẫm trong công tác chỉ đạo.
  - Bộ Công an chuẩn bị kỹ nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lồng ghép nội dung sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo với tổ chức quán triệt, triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 và quán triệt, triển khai Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, sau khi Ban Bí thư ban hành Kết luận chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.
  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
   
   Nơi nhận:
  - TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để báo cáo);
  - Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
  - C42 (Bộ Công an);
  - VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, PL, KGVX;
  -Lưu: VT, NC (3b).
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Kiều Đình Thụ
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới