hieuluat

Công văn 1995/BHXH-TCKT về việc nộp tiền thu qua hệ thống ngân hàng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1995/BHXH-TCKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hùng Sơn
  Ngày ban hành:30/06/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/06/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________________

  Số: 1995/BHXH-TCKT
  V/v nộp tiền thu qua hệ thống ngân hàng

  Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

   

  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh)

  Hiện nay hầu hết các giao dịch liên ngân hàng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,... (sau đây gọi chung là các đơn vị) nộp tiền thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vào tài khoản của cơ quan BHXH chưa được hạch toán tự động tại phần mềm kế toán tập trung để gửi sang phần mềm quản lý thu, sổ thẻ phân bổ tự động theo đúng mã cơ quan BHXH, mã đơn vị nộp tiền, mã số BHXH của người tham gia, điều này ảnh hưởng đến việc tự động ghi nhận quá trình đóng và tiến độ lập các báo cáo thu, báo cáo quản lý dòng tiền. Để việc quản lý tiền thu BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị được tự động cập nhật vào hệ thống, liên thông số liệu giữa các phần mềm hiệu quả và kịp thời, không phụ thuộc vào việc hạch toán thủ công của cán bộ, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (BHXH huyện) như sau:

  1. BHXH tỉnh, BHXH huyện có Thông báo bằng văn bản, email gửi các đơn vị khi lập ủy nhiệm chi nộp tiền thu BHXH, BHYT, BHTN ghi rõ nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định của cơ quan BHXH. Việc quy định về cấu trúc nội dung nộp tiền nhằm giúp cơ quan BHXH đối soát, ghi nhận thông tin thanh toán nhanh chóng và chính xác để phục vụ cho việc giải quyết các quyền lợi của người tham gia được kịp thời, đúng chế độ chính sách. Cụ thể như sau:

  a) Trường hợp đơn vị sử dụng tiện ích nộp BHXH trên Ứng dụng Mobile banking của Ngân hàng: Nhập, chọn thông tin nộp tiền.

  b) Trường hợp đơn vị lập ủy nhiệm chi chuyển tiền theo các kênh khác:

  - Cấu trúc nộp: +BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã Cơ quan BHXH+dong BHXH+

  - Ví dụ: Công ty ABC khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN ghi +BHXH+103+00+TZ0255Z+00101+dong BHXH

  Trong đó: +BHXH+103+00+ là loại hình thu mặc định theo quy định của cơ quan BHXH; TZ0255Z là mã đơn vị của Công ty ABC; 00101 là Mã cơ quan BHXH quản lý thu đối với Công ty ABC.

  2. BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH huyện đăng thông tin trên trang web chính thức đề nghị các đơn vị khi nộp tiền thu BHXH, BHYT, BHTN theo thông tin đã nêu tại khoản 1; lưu ý các ngân hàng thực hiện lệnh thanh toán không làm sai lệch nội dung thanh toán của người tham gia.

  3. Tổ chức thực hiện

  - BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH huyện làm việc với các Ngân hàng nơi mở tài khoản đề nghị phối hợp thông báo đến các đơn vị khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trực tiếp, trực tuyến theo thông tin tại khoản 1; phối hợp với các Ngân hàng đề nghị hỗ trợ chi tiết ủy nhiệm chi theo từng người tham gia trong danh sách trong trường hợp Tổ chức dịch vụ thu nộp tiền BHXH tự nguyện, BHYT theo danh sách.

  - Giám đốc BHXH tỉnh, huyện chỉ đạo Phòng /Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ đôn đốc các đơn vị theo chuyên quản; Phòng /Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ phối hợp Phòng/Tổ Kế hoạch - Tài chính, Công nghệ thông tin kiểm tra, giám sát việc thực hiện nộp tiền theo cấu trúc nêu trên.

  - Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các hệ thống Ngân hàng chỉnh sửa phần mềm đáp ứng yêu cầu hạch toán, phân bổ tự động chứng từ nộp tiền thu theo cấu trúc nộp tiền nêu trên vào đúng mã cơ quan BHXH quản lý và mã đơn vị nộp tiền.

  Yêu cầu BHXH các tỉnh triển khai thực hiện đúng nội dung tại Công văn này, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán) để xem xét, hướng dẫn./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng Giám đốc (để báo cáo);
  - Các Phó Tổng Giám đốc;
  - Các đơn vị: TST, CNTT;
  - Website;
  - Các Ngân hàng: VCB, BIDV, Vietinbank
  , MB;
  Agribank (để phối hợp thực hiện);
  - Lưu: VT, TCKT (03)
  .

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  Lê Hùng Sơn

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X