hieuluat

Kế hoạch 1823/KH-BHXH đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống ngân hàng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1823/KH-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Đình Khương
  Ngày ban hành:09/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  ________

  Số: 1823/KH-BHXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025

  ___________

   

  Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch “Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025” như sau:

  I. MỤC ĐÍCH

  Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng (bao gồm cả các tổ chức đại lý của ngân hàng) theo nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-TTg và Chỉ thị số 22/CT-TTg phù hợp với lộ trình phát triển mô hình đại lý ngân hàng, kênh phân phối hiện đại, đặc biệt là ở các vùng chưa hoặc ít có dịch vụ ngân hàng, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

  II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

  1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ, của Ngành về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng, tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện; các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

  2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng nhằm phù hợp với quy trình cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng cung ứng dịch vụ chi hộ đảm bảo tính an toàn, bảo mật và thực hiện giao dịch điện tử.

  3. Chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN để kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

  - Hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN.

  - Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), hệ thống phần mềm quản lý đảm bảo sẵn sàng kết nối, chia sẻ với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN, tính bảo mật trong giao dịch thanh toán theo đúng quy định.

  - Đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc chi trả, trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ chi hộ là đại lý của ngân hàng.

  4. Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng (thông qua trao đổi đoàn công tác, hội nghị, hội thảo,..)

  5. Xây dựng mục tiêu, lộ trình và giao chỉ tiêu cho từng BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) thực hiện chỉ tiêu vận động, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN nhận qua tài khoản cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ chi hộ là đại lý của ngân hàng đến năm 2025 phù hợp với lộ trình phát triển mô hình đại lý ngân hàng, kênh phân phối hiện đại, đặc biệt là ở các vùng chưa có hoặc ít có dịch vụ ngân hàng, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

  6. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 của BHXH Việt Nam, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội ở khu vực đô thị được chi trả qua phương thức không dùng tiền mặt theo Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Tài chính - Kế toán chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, BHXH tỉnh:

  a) Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đánh giá kết quả hàng năm.

  b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

  c) Chủ trì và phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng theo dõi và đề xuất khen thưởng đối với BHXH các tỉnh có thành tích trong việc đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt.

  2. Trung tâm truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH theo chức năng, nhiêm vụ của mình phối hợp với các đơn vị trong, ngoài ngành tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, của Ngành về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

  3. BHXH tỉnh

  a) Căn cứ vào Kế hoạch này và chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao xây dựng Kế hoạch hành động, giải pháp thực hiện từng năm đạt chỉ tiêu về số người, số tiền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

  b) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này và nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch hành động đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc về BHXH Việt Nam theo quy định.

  c) Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền trên địa bàn tỉnh lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, của Ngành về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt gắn với nhiệm vụ chi trả chính sách an sinh xã hội.

  d) Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng có các biện pháp đẩy mạnh việc người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

  4. Các đơn vị có liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này và phối hợp với các đơn vị khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan.

  5. Hàng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về BHXH Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán) trước ngày 30/10.

  6. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm được BHXH Việt Nam giao cho các đơn vị./.

   

  Nơi nhận:

  - Tổng Giám đốc;

  - Các Phó Tổng Giám đốc;

  - Ngân hàng Nhà nước;

  - Các đơn vị: CNTT; CSXH; HTQT; PC; TT; TĐKT; Báo BHXH; Tạp chí BHXH;

  - BHXH các tỉnh, thành phố;

  - Lưu: VT, TCKT (03).

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

   

  Nguyễn Đình Khương

   
   

   

  PHỤ LỤC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1823/KH-BHXH ngày 09/6/2020 của BHXH Việt Nam)

  _________

   

  STT

  Nội dung công việc

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời hạn hoàn thành

  1

  Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ, của Ngành về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng.

  Trung tâm truyền thông; Báo BHXH; Tạp chí BHXH

  Các đơn vị, tổ chức liên quan, BHXH tỉnh

  Thực hiện thường xuyên

  2

  Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng nhằm phù hợp với quy trình cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng cung ứng dịch vụ chi hộ.

  Vụ Tài chính - Kế toán

  Ban Thực hiện chính sách BHXH

  Hàng năm

  3

  Chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN để sau này kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

   

   

   

  3.1

  Hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN

  Ban Thực hiện chính sách BHXH

  Vụ Tài chính - Kế toán; Trung tâm CNTT

  Tháng 12/2020

  3.2

  Hoàn thiện hạ tầng CNTT, hệ thống phần mềm quản lý đảm bảo sẵn sàng kết nối, chia sẻ với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN, tính bảo mật trong giao dịch thanh toán theo đúng quy định.

  Trung tâm CNTT

  Các đơn vị liên quan

  Tháng 12/2020

  3.3

  Đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc chi trả, trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ chi hộ là đại lý của ngân hàng

  BHXH tỉnh

   

  Hàng năm

  4

  Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng (thông qua trao đổi đoàn công tác, hội nghị, hội thảo,..)

  Vụ Hợp tác quốc tế

  Vụ Tài chính - Kế toán; BHXH tỉnh; Các đơn vị liên quan

  Hàng năm

  5

  Xây dựng lộ trình, mục tiêu thực hiện đến năm 2025 phù hợp với lộ trình phát triển mô hình đại lý của ngân hàng

  Vụ Tài chính - Kế toán

  BHXH tỉnh; Trung tâm CNTT; Trung tâm truyền thông; Báo BHXH; Tạp chí BHXH.

  Khi các tổ chức cung cấp dịch vụ chi hộ được công nhận là đại lý của ngân hàng.

  6

  Giao chỉ tiêu thực hiện cho từng BHXH tỉnh hàng năm

  Vụ Tài chính - Kế toán

  BHXH tỉnh

  Tháng 12 năm trước

  7

  Báo cáo định kỳ hàng năm thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định 149/QĐ-BHXH gửi Ngân hàng Nhà nước

  Vụ Tài chính - Kế toán

  BHXH tỉnh; Trung tâm CNTT; Trung tâm truyền thông; Báo BHXH; Tạp chí BHXH

  Ngày 30/10 hàng năm

  8

  Báo cáo Thủ tướng chính phủ tình hình thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP

  Vụ Tài chính - Kế toán

  BHXH tỉnh; Trung tâm CNTT; Trung tâm truyền thông; Báo BHXH; Tạp chí BHXH

  Ngày 30/10 hàng năm

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội
  Ban hành: 23/02/2018 Hiệu lực: 23/02/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
  Ban hành: 01/01/2019 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Kế hoạch 1764/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
  Ban hành: 23/05/2019 Hiệu lực: 23/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Quyết định 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  Ban hành: 22/01/2020 Hiệu lực: 22/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
  Ban hành: 26/05/2020 Hiệu lực: 26/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 1823/KH-BHXH đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống ngân hàng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu:1823/KH-BHXH
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:09/06/2020
  Hiệu lực:09/06/2020
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Đình Khương
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X