hieuluat

Công văn 1396/SGDĐT-TCCB đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công viên chức

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1396/SGDĐT-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Hiếu
  Ngày ban hành:06/05/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:06/05/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 1396/SGDĐT-TCCB
  V/v: Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2022

   

   

   

  Kính gửi:

  - Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp THPT công lập;
  - Giám đốc Trung tâm GDTX trực thuộc Sở;
  - Hiệu trưởng các trường Trung cấp, Cao đẳng trực thuộc;
  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

   

   

  Căn cứ Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12;

  Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

  Thực hiện Công văn 4780/UBND-VX ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp;

  Thực hiện Công văn 124/UBND-VX ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp;

  Thực hiện Công văn số 718/UBND-VX ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp;

  Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với công chức, viên chức, cụ thể:

  Công văn số 2829/GDĐT-TC ngày 07 tháng 9 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức;

  Công văn số 1291/SGDĐT-TCCB ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021;

  Quyết định số 1795/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại tập thể phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, công chức, người lao động làm việc tại các phòng, ban thuộc S Giáo dục và Đào tạo và công chức quản lý, viên chức quản lý làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

  Công văn số 739/SGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 3 năm 2022 về việc hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hàng năm.

  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022 theo đúng các văn bản quy định hiện hành và gửi hồ sơ, báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

  1. Thành phần hồ  nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo

  Các đơn vị gửi hồ sơ để cấp có thẩm quyền đánh giá viên chức quản lý đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021-2022, bao gồm:

  - Biên bản tổ chức họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức của đơn vị (Mẫu số 01);

  - Biên bản họp (cấp ủy)/văn bản về ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác (Mu s 02);

  - Bảng tổng hợp Danh sách kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức của đơn vị (do đơn vị tự thiết kế biểu mẫu);

  - Các Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý của đơn vị (Mu số 03 tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP);

  - Bảng báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức của đơn vị năm học 2021-2022 (Mẫu số 04 và Mẫu số 05 được thiết kế bằng file excel).

  2. Thời hạn và hình thức nộp hồ sơ

  - Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 25/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

  - Hình thức nộp hồ sơ:

  + Gửi hồ sơ giấy theo đúng thành phần quy định tại Mục 1 của Công văn này (nơi nhận: Phòng Tổ chức cán bộ).

  + Gửi tập tin Biểu mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022 (gồm có 02 mẫu được thiết kế bng file excel) về địa chỉ e-mail: ltlnga.sgddt@tphcm.gov.vn; cvcuong.sgđdt@tphcm.gov.vn.

  Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo các nội dung hướng dẫn và gửi hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022 đầy đủ, đúng hạn đ kịp thời tổng hợp trình Giám đốc đánh giá theo thẩm quyền./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Ban Giám đốc;
  - Các Phòng 
  thuộc Sở;
  - Lưu: VT, TCCB.

  GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Văn Hiếu

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức của Quốc hội, số 52/2019/QH14
  Ban hành: 25/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 13/08/2020 Hiệu lực: 20/08/2020 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1396/SGDĐT-TCCB đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công viên chức

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
  Số hiệu:1396/SGDĐT-TCCB
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:06/05/2022
  Hiệu lực:06/05/2022
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Văn Hiếu
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X