Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:843&844-10/2021
  Số hiệu:1575/QĐ-TTgNgày đăng công báo: 05/10/2021
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
  Ngày ban hành:22/09/2021Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/09/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 1575/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC NĂM 2022

  -----------------------

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

  Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế. Cụ thể như sau:

  1. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 247.722 biên chế, trong đó:

  a) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 106.890 biên chế.

  b) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 140.832 biên chế.

  2. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

  3. Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

  4. Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận ở thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng: 7.035 biên chế.

  5. Biên chế công chức dự phòng: 174 biên chế.

  Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

  1. Giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tổng số biên chế công chức quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

  2. Giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ trong tổng số biên chế công chức quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

  3. Giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

  Điều 3. Các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và bố trí, sắp xếp biên chế công chức theo vị trí việc làm trong tổng biên chế được giao và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp để điều chỉnh giảm biên chế công chức phường tương ứng với số biên chế công chức chuyển thành công chức quận.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chủ tịch Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - Các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, TCCV (2b).

  THỦ TƯỚNG
  Phạm Minh Chính

   

   

  PHỤ LỤC I

  BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2022 CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, TỔ CHỨC DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP MÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  STT

  Bộ, ngành

  Biên chế năm 2022

  1

  Bộ Ngoại giao

  1.204

  2

  Bộ Nội vụ

  583

  3

  Bộ Tư pháp

  9.574

  4

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  6.096

  5

  Bộ Tài chính

  66.836

  6

  Bộ Công Thương

  6.451

  7

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  1.902

  8

  Bộ Giao thông vận tải

  1.826

  9

  Bộ Xây dựng

  357

  10

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1.140

  11

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  690

  12

  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  683

  13

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  793

  14

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  642

  15

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  541

  16

  Bộ Y tế

  811

  17

  Ủy ban Dân tộc

  243

  18

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  5.181

  19

  Thanh tra Chính phủ

  408

  20

  Văn phòng Chính phủ

  708

  21

  Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  20

  22

  Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

  75

  23

  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  126

   

  Tổng cộng

  106.890

   

  PHỤ LỤC II

  BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  STT

  Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Biên chế năm 2022

  1

  TP. Hà Nội

  10.560

  2

  TP. Hồ Chí Minh

  10.869

  3

  TP. Hải Phòng

  2.865

  4

  TP. Đà Nẵng

  2.461

  5

  TP. Cần Thơ

  1.858

  6

  Hải Dương

  1.858

  7

  Hưng Yên

  1.655

  8

  Thái Bình

  1.827

  9

  Nam Định

  2.034

  10

  Hà Nam

  1.268

  11

  Ninh Bình

  1.545

  12

  Vĩnh Phúc

  1.588

  13

  Bắc Ninh

  1.467

  14

  Hà Giang

  2.107

  15

  Cao Bằng

  2.075

  16

  Lạng Sơn

  2.066

  17

  Lào Cai

  2.279

  18

  Điện Biên

  2.064

  19

  Lai Châu

  1.871

  20

  Yên Bái

  1.984

  21

  Bắc Kạn

  1.489

  22

  Tuyên Quang

  1.754

  23

  Phú Thọ

  2.098

  24

  Sơn La

  2.281

  25

  Hòa Bình

  2.061

  26

  Thái Nguyên

  1.936

  27

  Quảng Ninh

  2.360

  28

  Bắc Giang

  1.977

  29

  Thanh Hoá

  3.698

  30

  Nghệ An

  3.318

  31

  Hà Tĩnh

  2.266

  32

  Quảng Bình

  1.743

  33

  Quảng Trị

  1.761

  34

  Thừa Thiên Huế

  1.992

  35

  Phú Yên

  1.882

  36

  Quảng Nam

  3.156

  37

  Quảng Ngãi

  1.962

  38

  Bình Định

  2.205

  39

  Khánh Hoà

  1.901

  40

  Ninh Thuận

  1.654

  41

  Bình Thuận

  2.039

  42

  Gia Lai

  2.677

  43

  Kon Tum

  1.929

  44

  Đắk Nông

  1.921

  45

  Lâm Đồng

  2.509

  46

  Đắk Lắk

  2.979

  47

  Bình Dương

  1.711

  48

  Bình Phước

  1.811

  49

  Tây Ninh

  1.791

  50

  Đồng Nai

  3.041

  51

  Bà Rịa-Vũng Tàu

  1.987

  52

  Long An

  2.296

  53

  Đồng Tháp

  2.358

  54

  An Giang

  2.429

  55

  Tiền Giang

  2.004

  56

  Bến Tre

  1.769

  57

  Vĩnh Long

  1.655

  58

  Trà Vinh

  1.664

  59

  Hậu Giang

  1.471

  60

  Sóc Trăng

  1.883

  61

  Kiên Giang

  2.494

  62

  Cà Mau

  2.032

  63

  Bạc Liêu

  1.622

   

  Tổng cộng

  147.867

  Ghi chú: Biên chế công chức của Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đà Nẵng nêu trên đã bao gồm số biên chế công chức để chuyển số công chức phường tại các phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận.

   

  PHỤ LỤC III

  BIÊN CHẾ NĂM 2022 CỦA HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  TT

  Hội có tính chất đặc thù

  Biên chế năm 2022

  1

  Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

  34

  2

  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

  113

  3

  Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

  17

  4

  Hội Nhà văn Việt Nam

  38

  5

  Hội Nhà báo Việt Nam

  17

  6

  Hội Luật gia Việt Nam

  27

  7

  Liên minh hợp tác xã Việt Nam

  172

  8

  Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

  47

  9

  Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

  12

  10

  Hội Nhạc sĩ Việt Nam

  22

  11

  Hội Điện ảnh Việt Nam

  11

  12

  Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

  5

  13

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam

  12

  14

  Hội Mỹ thuật Việt Nam

  30

  15

  Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

  13

  16

  Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

  7

  17

  Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

  14

  18

  Hội Người cao tuổi Việt Nam

  12

  19

  Hội Người mù Việt Nam

  32

  20

  Hội đồng y Việt Nam

  13

  21

  Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

  8

  22

  Tổng hội Y học Việt Nam

  5

  23

  Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

  7

  24

  Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

  7

  25

  Hội Khuyến học Việt Nam

  6

  26

  Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam

  5

   

  Tổng cộng

  686

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
  Ban hành: 21/04/2010 Hiệu lực: 01/07/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
  Ban hành: 13/04/2012 Hiệu lực: 01/06/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức của Quốc hội, số 52/2019/QH14
  Ban hành: 25/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức
  Ban hành: 01/06/2020 Hiệu lực: 20/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:1575/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:22/09/2021
  Hiệu lực:22/09/2021
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: 05/10/2021
  Số công báo:843&844-10/2021
  Người ký:Phạm Minh Chính
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới