hieuluat

Quyết định 321/QĐ-UBDT Kế hoạch XD Đề án: Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:321/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
  Ngày ban hành:13/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:13/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • ỦY BAN DÂN TỘC
  -------

  Số: 321/QĐ-UBDT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CÔNG TÁC TẠI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI”

  -----------

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

   

  Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Quyết định 809/QĐ-UBDT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban;

  Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

  Điều 2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp vi Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ tr
  ưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
  - Vụ KHTC, VPUB, HVDT;
  - Cổng TTĐT UBDT;
  - Lưu: VT, TCCB (5b).

  KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nông Quốc Tuấn

   

   

  KẾ HOẠCH

  XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CÔNG TÁC TẠI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI”
  (Kèm theo Quyết định số: 321/QĐ-UBDT ngày 13/6/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

   

  Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch Đề án “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Xây dựng kế hoạch đtổ chức triển khai thực hiện xây dựng Đề án: “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.

  2. Nghiên cứu các quy định của Đảng và Nhà nước về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức và thực trạng công tác tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu svùng dân tộc và miền núi để xây dựng Đề án: “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

  3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện các nội dung trong kế hoạch này phải bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm theo nhiệm vụ được phân công.

  II. NỘI DUNG VÀ TIN ĐỘ THC HIỆN

   

  TT

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Đơn vị chủ trì

  Đơn v
  phối hợp

  Kết quả
  thực hiện

  1

  Xây dựng kế hoạch thực hiện trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

  Tháng 5, 6/2018

  Vụ TCCB

   

  KH được phê duyệt

  2

  Gửi Văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan, các Vụ, đơn vị cử người tham gia Ban soạn thảo, Tbiên tập; trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

  Tháng 4, 5/2018

  Vụ TCCB

   

  Công văn, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

  3

  Thẩm định kinh phí xây dựng Đề án.

  Tháng 4/2018

  Vụ TCCB
  Vụ KHTC

   

   

  4

  Triển khai Đề tài nghiên cứu xây dựng “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

  Tháng
  3-6/2018

  Học viện Dân tộc

  Vụ TCCB

  Báo cáo

  5

  Tiếp nhận báo cáo để hoàn thiện dự thảo.

  Tháng 6/2018

  Vụ TCCB

  Học viện
  Dân tộc

  Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  6

  Hội thảo góp ý dự thảo đề cương Đề án (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1).

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

  Học viện Dân tộc và các đơn vị liên quan, Bộ, ngành

   

  7

  Tổ chức hội thảo vùng tại các địa phương (tại 03 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ).

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

  Các địa phương

   

  8

  Hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định.

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

   

   

  9

  Hội thảo góp ý dự thảo Đề án (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 2).

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

  Bộ, ngành và các đơn vị liên quan

   

  10

  Xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bằng văn bản).

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

   

  11

  Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án.

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

   

  12

  Xin ý kiến Bộ, ngành bằng văn bản vào dự thảo và dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

  Công văn gửi các Bộ, ngành kèm văn bản dự thảo

  13

  Đăng tải lên cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT UBDT để xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án.

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

   

  14

  a) Tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo Đề án.

  b) Hội thảo xin ý kiến tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

  Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  15

  Tiếp thu ý kiến lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án gửi Bộ Tư pháp thẩm định (trường hợp là văn bản QPPL).

  Tháng 10/2018

  VụTCCB

   

  Hồ sơ và các văn bản dự thảo theo quy định

  16

  Hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định.

  Tháng 11/2018

  Vụ TCCB

   

  Đề án, Ttrình, Quyết đnh của Thủ tướng Chính phủ

   

  III. KINH PHÍ THC HIỆN

  1. Dự toán kinh phí: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng chẵn), chi từ nguồn kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

  2. Lập dự toán và chi trả cho các nội dung hoạt động trong Kế hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thng pháp luật; Quyết định số 288/QĐ-UBDT ngày 31/5/2017 về quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

  2. Học viện Dân tộc thực hiện việc nghiên cứu xây dựng Đề án “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”. Quá trình triển khai Đtài phải đảm bảo tuân thủ các quy định cung cấp đủ luận chứng, cơ sở khoa học và thực tiễn; cung cấp hệ thng số liệu đảm bảo sát thực, tin cậy, có cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (hoặc Nghị định Chính phủ).

  3. Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban chủ trì, phi hp với Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

  4. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai Kế hoạch theo nội dung và tiến độ thời gian kế hoạch được phê duyệt./.

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 321/QĐ-UBDT Kế hoạch XD Đề án: Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộc
  Số hiệu:321/QĐ-UBDT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:13/06/2018
  Hiệu lực:13/06/2018
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nông Quốc Tuấn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X