hieuluat

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải DươngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:41/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Dương Thái
  Ngày ban hành:21/07/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/08/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HẢI DƯƠNG
  --------

  Số: 41/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hải Dương, ngày 21 tháng 7 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  GIAO SỐ LƯỢNG VÀ BỐ TRÍ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

  ---------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

  Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

  Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

  1. Đơn vị hành chính Loại I: Tối đa 22 người. Cụ thể như sau:

  a) Cán bộ không quá 11 người.

  - Bí thư Đảng ủy;

  - Phó Bí thư Đảng ủy;

  - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (do Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm);

  - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

  - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (02 người);

  - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

  - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

  - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

  - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

  b) Công chức không quá 11 người.

  - Chỉ huy trưởng Quân sự;

  - Văn phòng - Thống kê: 02 người. Trong đó 01 người làm công tác Văn phòng HĐND và UBND - thống kê và thủ quỹ và 01 người làm công tác Văn phòng Đảng ủy - nội vụ.

  - Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường: đối với phường 02 người, trong đó 01 người làm công tác Địa chính; 01 người làm công xây dựng - đô thị và môi trường. Đối với thị trấn: 02 người, trong đó 01 người làm công tác Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; 01 người làm công tác Nông nghiệp, nông thôn và theo dõi công tác Kế hoạch - giao thông - thủy lợi. Đối với xã chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: 02 người, trong đó 01 người làm công tác Địa chính - xây dựng và môi trường; 01 người làm công tác Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và theo dõi công tác Kế hoạch - giao thông - thủy lợi.

  - Tài chính - kế toán (02 người);

  - Tư pháp - hộ tịch (02 người);

  - Văn hoá - xã hội: 02 người. Trong đó 01 người làm công tác Văn hóa, thông tin - thể dục, thể thao; 01 người làm công tác Lao động - thương binh và xã hội.

  2. Đơn vị hành chính Loại II: Tối đa 20 người. Cụ thể như sau:

  a) Cán bộ không quá 10 người.

  Các chức danh cán bộ như đơn vị hành chính Loại I. Trong đó chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là 01 người.

  b) Công chức không quá 10 người.

  Các chức danh công chức như đơn vị hành chính Loại I. Trong đó chức danh Tài chính - kế toán là 01 người.

  3. Đơn vị hành chính Loại III: Tối đa 18 người. Cụ thể như sau:

  a) Cán bộ không quá 10 người.

  Các chức danh cán bộ như đơn vị hành chính Loại II.

  b) Công chức không quá 08 người.

  Các chức danh công chức như đơn vị hành chính Loại II. Trong đó chức danh Tư pháp - hộ tịch 01 người. Chức danh: Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn 01 người); Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã 01 người).

  (Danh sách phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo phụ lục đính kèm).

  4. Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại II nhiệm kỳ 2021-2026 có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 09 người, chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch 01 người).

  5. Đối với các xã, phường, thị trấn: Số lượng cán bộ, công chức quy định ở trên đã tính giảm 01 người do bố trí Trưởng công an là công an chính quy.

  6. Đối với các phường không có tổ chức Hội Nông dân thì số lượng cán bộ quy định trên giảm 01 người (các phường thuộc thành phố Hải Dương: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi, Trần Phú và Lê Thanh Nghị).

  7. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định trên đã bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã.

  8. Đối với các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 653/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì số lượng cán bộ, công chức sau khi sắp xếp thực hiện theo các quy định về sắp xếp của tỉnh.

  Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tổ chức, thực hiện việc bố trí số lượng, chức danh, xếp lương, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo đúng quy định của pháp luật.

  Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập phương án bố trí, sắp xếp giải quyết đối với những cán bộ, công chức cấp xã dôi dư (nếu có), khi thực hiện số lượng giao tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 và thay thế các Quyết định số 25, 26, 27/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh quy định về giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ (b/c);
  - Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ (b/c);
  - Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
  - Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
  - TTTU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - VPTU, các Ban của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh;
  - UB MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
  - Như Điều 4;
  - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
  - Viện KSND, TAND, CA tỉnh; Bộ CHQS tỉnh;
  - Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, NC.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Dương Thái

   

  DANH SÁCH

  PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
  (Ban hành kèm theo quyết định số   /2020/QĐ-UBND ngày    /  /2020 của UBND tỉnh)

   

  I. THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG: 25 ĐƠN VỊ

  1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 08 phường:

  a)

  Phường Hải Tân

   

  đ)

  Phường Nam Đồng

  b)

  Phường Thanh Bình

   

  e)

  Phường Ái Quốc

  c)

  Phường Việt Hòa

   

  g)

  Phường Tân Bình

  d)

  Phường Tứ Minh

   

  h)

  Phường Thạch Khôi

  2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 16 phường, xã:

  a)

  Phường Ngọc Châu

   

  i)

  Phường Tân Hưng

  b)

  Phường Bình Hàn

   

  k)

  Phường Nhị Châu

  c)

  Phường Cẩm Thượng

   

  l)

  Xã Ngọc Sơn

  d)

  Phường Phạm Ngũ Lão

   

  m)

  Xã Quyết Thắng

  đ)

  Phường Nguyễn Trãi

   

  n)

  Xã Tiền Tiến

  e)

  Phường Trần Phú

   

  o)

  Xã Liên Hồng

  g)

  Phường Quang Trung

   

  p)

  Xã Gia Xuyên

  h)

  Phường Lê Thanh Nghị

   

  q)

  Xã An Thượng

  3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm 01 phường: Phường Trần Hưng Đạo

  II. THÀNH PHỐ CHÍ LINH: 19 ĐƠN VỊ

  1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 07 phường, xã:

  a)

  Phường Sao Đỏ

   

  đ)

  Phường Văn An

  b)

  Phường Cộng Hòa

   

  e)

  Phường Chí Minh

  c)

  Phường Phả Lại

   

  g)

  Xã Lê Lợi

  d)

  Phường Văn Đức

   

   

   

  2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 11 phường, xã:

  a)

  Phường Hoàng Tân

   

  g)

  Phường An Lạc

  b)

  Phường Thái Học

   

  h)

  Phường Cổ Thành

  c)

  Phường Bến Tắm

   

  i)

  Xã Bắc An

  d)

  Phường Tân Dân

   

  k)

  Xã Hoàng Hoa Thám

  đ)

  Phường Đồng Lạc

   

  l)

  Xã Hưng Đạo

  e)

  Phường Hoàng Tiến

   

   

   

  3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 01 xã: Xã Nhân Huệ

  III. THỊ XÃ KINH MÔN: 23 ĐƠN VỊ

  1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 02 phường:

  a)

  Phường Minh Tân

   

  b)

  Phường Phú Thứ

  2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 20 phường, xã:

  a)

  Xã Thăng Long

   

  l)

  Phường An Phụ

  b)

  Xã Lạc Long

   

  m)

  Phường Hiệp Sơn

  c)

  Xã Lê Ninh

   

  n)

  Phường An Lưu

  d)

  Xã Hiệp Hòa

   

  o)

  Phường Hiệp An

  đ)

  Xã Bạch Đằng

   

  p)

  Phường Long Xuyên

  e)

  Xã Quang Thành

   

  q)

  Phường Thái Thịnh

  g)

  Xã Thượng Quận

   

  r)

  Phường Hiến Thành

  h)

  Xã Minh Hòa

   

  s)

  Phường Thất Hùng

  i)

  Phường Phạm Thái

   

  t)

  Phường Duy Tân

  k)

  Phường An Sinh

   

  u)

  Phường Tân Dân

  3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 01 xã: Xã Hoành Sơn

  IV. HUYỆN KIM THÀNH: 18 ĐƠN VỊ

  1. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 16 xã:

  a)

  Xã Lai Vu

   

  i)

  Xã Kim Đính

  b)

  Xã Thượng Vũ

   

  k)

  Xã Bình Dân

  c)

  Xã Cộng Hòa

   

  l)

  Xã Liên Hòa

  d)

  Xã Cổ Dũng

   

  m)

  Xã Tuấn Việt

  đ)

  Xã Kim Xuyên

   

  n)

  Xã Kim Liên

  e)

  Xã Kim Anh

   

  o)

  Xã Đồng Cẩm

  g)

  Xã Ngũ Phúc

   

  p)

  Xã Đại Đức

  h)

  Xã Kim Tân

   

  q)

  Xã Tam Kỳ

  2. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 02 xã, thị trấn:

  a)

  Thị trấn Phú Thái

   

  b)

  Xã Phúc Thành

  V. HUYỆN NAM SÁCH: 19 ĐƠN VỊ

  1. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 17 xã, thị trấn:

  a)

  Xã An Bình

   

  k)

  Xã Nam Hồng

  b)

  Xã An Sơn

   

  l)

  Xã Nam Trung

  c)

  Xã An Lâm

   

  m)

  Xã Nam Hưng

  d)

  Xã Cộng Hòa

   

  n)

  Xã Nam Tân

  đ)

  Xã Đồng Lạc

   

  o)

  Xã Quốc Tuấn

  e)

  Xã Hồng Phong

   

  p)

  Xã Thái Tân

  g)

  Xã Hiệp Cát

   

  q)

  Xã Thanh Quang

  h)

  Xã Hợp Tiến

   

  r)

  Thị trấn Nam Sách

  i)

  Xã Minh Tân

   

   

   

  2. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 02 xã:

  a)

  Xã Nam Chính

   

  b)

  Xã Phú Điền

  VI. HUYỆN THANH HÀ: 20 ĐƠN VỊ

  1. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 17 xã, thị trấn:

  a)

  Thị trấn Thanh Hà

   

  k)

  Xã Thanh Khê

  b)

  Xã Hồng Lạc

   

  l)

  Xã Thanh Xuân

  c)

  Xã Thanh An

   

  m)

  Xã Thanh Thủy

  d)

  Xã Thanh Lang

   

  n)

  Xã Thanh Sơn

  đ)

  Xã Liên Mạc

   

  o)

  Xã An Phượng

  e)

  Xã Cẩm Chế

   

  p)

  Xã Thanh Quang

  g)

  Xã Tân Việt

   

  q)

  Xã Thanh Cường

  h)

  Xã Tân An

   

  r)

  Xã Thanh Hồng

  i)

  Xã Thanh Hải

   

   

   

  2. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 03 xã:

  a)

  Xã Vĩnh Lập

   

  c)

  Xã Thanh Xá

  b)

  Xã Việt Hồng

   

   

   

  VII. HUYỆN BÌNH GIANG: 16 ĐƠN VỊ

  Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 16 xã, thị trấn:

  a)

  Xã Bình Minh

   

  i)

  Xã Tân Việt

  b)

  Xã Bình Xuyên

   

  k)

  Xã Tân Hồng

  c)

  Xã Cổ Bì

   

  l)

  Xã Thái Hòa

  d)

  Xã Nhân Quyền

   

  m)

  Xã Thái Học

  đ)

  Xã Vĩnh Hưng

   

  n)

  Xã Thái Dương

  e)

  Xã Hồng Khê

   

  o)

  Xã Thúc Kháng

  g)

  Xã Hùng Thắng

   

  p)

  Xã Vĩnh Hồng

  h)

  Xã Long Xuyên

   

  q)

  Thị trấn Kẻ Sặt

  VIII. HUYỆN CẨM GIÀNG: 17 ĐƠN VỊ

  1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 02 xã, thị trấn:

  a)

  Xã Tân Trường

   

  b)

  Thị trấn Lai Cách

  2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 13 xã, thị trấn:

  a)

  Xã Cẩm Hưng

   

  h)

  Xã Cẩm Đông

  b)

  Xã Cẩm Điền

   

  i)

  Xã Cẩm Hoàng

  c)

  Xã Cẩm Phúc

   

  k)

  Xã Cao An

  d)

  Xã Lương Điền

   

  l)

  Xã Đức Chính

  đ)

  Xã Cẩm Văn

   

  m)

  Xã Cẩm Vũ

  e)

  Xã Định Sơn

   

  n)

  Thị trấn Cẩm Giang

  g)

  Xã Ngọc Liên

   

   

   

  3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 02 xã:

  a)

  Xã Cẩm Đoài

   

  b)

  Xã Thạch Lỗi

  IX. HUYỆN GIA LỘC: 18 ĐƠN VỊ

  1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm 01 thị trấn: Thị trấn Gia Lộc

  2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 14 xã:

  a)

  Xã Yết Kiêu

   

  h)

  Xã Thống Nhất

  b)

  Xã Phạm Trấn

   

  i)

  Xã Đoàn Thượng

  c)

  Xã Toàn Thắng

   

  k)

  Xã Hồng Hưng

  d)

  Xã Gia Lương

   

  l)

  Xã Quang Minh

  đ)

  Xã Thống Kênh

   

  m)

  Xã Gia Tân

  e)

  Xã Lê Lợi

   

  n)

  Xã Hoàng Diệu

  g)

  Xã Gia Khánh

   

  o)

  Xã Đồng Quang

  3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 03 xã:

  a)

  Xã Tân Tiến

   

  c)

  Xã Nhật Tân

  b)

  Xã Đức Xương

   

   

   

  X. HUYỆN TỨ KỲ: 23 ĐƠN VỊ

  1. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 15 xã, thị trấn:

  a)

  Thị trấn Tứ Kỳ

   

  i)

  Xã Đại Sơn

  b)

  Xã Hưng Đạo

   

  k)

  Xã Chí Minh

  c)

  Xã Quang Phục

   

  l)

  Xã Quang Trung

  d)

  Xã Tân Kỳ

   

  m)

  Xã Nguyên Giáp

  đ)

  Xã Dân Chủ

   

  n)

  Xã Minh Đức

  e)

  Xã Văn Tố

   

  o)

  Xã Tiên Động

  g)

  Xã An Thanh

   

  p)

  Xã Hà Kỳ

  h)

  Xã Cộng Lạc

   

   

   

  2. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 08 xã:

  a)

  Xã Bình Lãng

   

  đ)

  Xã Hà Thanh

  b)

  Xã Tái Sơn

   

  e)

  Xã Quang Khải

  c)

  Xã Phượng Kỳ

   

  g)

  Xã Ngọc Kỳ

  d)

  Xã Đại Hợp

   

  h)

  Xã Quảng Nghiệp

  XI. HUYỆN THANH MIỆN: 17 ĐƠN VỊ

  1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 01 thị trấn: Thị trấn Thanh Miện

  2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 16 xã:

  a)

  Xã Hồng Phong

   

  i)

  Xã Phạm Kha

  b)

  Xã Ngô Quyền

   

  k)

  Xã Lam Sơn

  c)

  Xã Hồng Quang

   

  l)

  Xã Tứ Cường

  d)

  Xã Tân Trào

   

  m)

  Xã Cao Thắng

  đ)

  Xã Đoàn Kết

   

  n)

  Xã Ngũ Hùng

  e)

  Xã Lê Hồng

   

  o)

  Xã Chi Lăng Bắc

  g)

  Xã Thanh Tùng

   

  p)

  Xã Chi Lăng Nam

  h)

  Xã Đoàn Tùng

   

  q)

  Xã Thanh Giang

  XII. HUYỆN NINH GIANG: 20 ĐƠN VỊ

  1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 01 xã: Xã Tân Quang

  2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 12 xã, thị trấn:

  a)

  Xã Hồng Dụ

   

  g)

  Xã Tân Phong

  b)

  Xã Hưng Long

   

  h)

  Xã Vĩnh Hòa

  c)

  Xã Tân Hương

   

  i)

  Xã Nghĩa An

  d)

  Xã Ứng Hòe

   

  k)

  Xã Hồng Phong

  đ)

  Xã Văn Hội

   

  l)

  Xã Hồng Đức

  e)

  Xã Kiến Quốc

   

  m)

  Thị trấn Ninh Giang

  3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 07 xã:

  a)

  Xã An Đức

   

  e)

  Xã Hồng Phúc

  b)

  Xã Đồng Tâm

   

  g)

  Xã Vạn Phúc

  c)

  Xã Đông Xuyên

   

  h)

  Xã Ninh Hải

  d)

  Xã Hiệp Lực

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
  Ban hành: 22/10/2009 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn
  Ban hành: 05/12/2011 Hiệu lực: 01/02/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  Ban hành: 25/05/2016 Hiệu lực: 25/05/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
  Ban hành: 24/04/2019 Hiệu lực: 25/06/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
  Ban hành: 06/11/2019 Hiệu lực: 25/12/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
  Ban hành: 16/12/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  08
  Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn
  Ban hành: 16/12/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  09
  Quyết định 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
  Ban hành: 16/12/2010 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 41/2020/QĐ-UBND giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
  Số hiệu:41/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:21/07/2020
  Hiệu lực:01/08/2020
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Dương Thái
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X