Chính sách mới

Tiếp tục hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Tiếp tục hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Tại Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tiếp tục sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.