hieuluat
Chia sẻ email

Cải cách tiền lương: 7 khoản phụ cấp giáo viên được nhận từ 01/7/2024 [Dự kiến]

Từ 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương, lúc đó một số khoản phụ cấp sẽ được gộp. Vậy 7 khoản phụ cấp giáo viên được nhân từ 01/7/2024 là những khoản nào?

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15,ccụ thể tại Điều 3 là sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018

Tại điểm b Điều luật này quy định:

“b) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024: Bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn,...) của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước….

Theo đó thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương như sau:

Tiếp tục áp dụng các loại phụ cấp:

- Phụ cấp kiêm nhiệm;

- Phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Bên cạnh đó, sẽ gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm thành phụ cấp theo nghề áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát,...).

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Bãi bỏ các loại phụ cấp:

+ Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

+ Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

+ Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội

+ Phụ cấp công vụ

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Ngoài ra sẽ có quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính; thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỉ lệ chi thường xuyên của Uỷ ban nhân dân cấp xã…

7 khoản phụ cấp giáo viên được nhận từ 01/7/2024Giáo viên sẽ có những khoản phụ cấp nào từ 01/7/2024?

Từ những quy định trên có thể thấy khi cải cách tiền lương, từ thời điểm 01/7/2024 giáo viên được nhận 07 khoản phụ cấp bao gồm:

(1) Phụ cấp kiêm nhiệm

(2) Phụ cấp khu vực

(3) Phụ cấp lưu động

(4) Phụ cấp trách nhiệm công việc

(5) Phụ cấp ưu đãi theo nghề

(6) Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

(7) Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ cấu tiền lương giáo viên từ thời điểm 01/7/2024 được thiết kế như sau: Lương cơ bản và các khoản phụ cấp và bổ sung thêm 10% tiền thưởng (nếu có)

- Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

- Tiền thưởng: 10% (nếu có)

Lương giáo viên = Lương cơ bản (70%) + Phụ cấp (30%) (nếu có) + 10% tiền thưởng (nếu có)

Quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp, nếu có.

Từ 01/7/2024 giáo viên sẽ có hai bảng lương

Tại tiết 3.1, tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW quy định xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Theo đó, đối với giáo viên là viên chức sẽ có 2 bảng lương mới gồm:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (do bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

- 1 bảng lương chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Trên đây là thông tin về 7 khoản phụ cấp giáo viên được nhận từ 01/7/2024.

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X