hieuluat
Chia sẻ email

Cán bộ, công chức được đánh giá theo quy định mới từ 15/9/2023

Cán bộ, công chức sắp được đánh giá theo quy định mới theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP, khi Nghị định này chính thức có hiệu lực từ 15/9/2023.

Quy định mới về đánh giá cán bộ công chức theo Nghị định 48 từ 15/9/2023

Về nguyên tắc đánh giá, xếp , xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 48/2023/NĐ-CP thì:

Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính thì đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

1 - Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá: Xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm (2)

2 - Nếu hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá:

Quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

3 - Nếu cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Có thể thấy, theo quy định Nghị định 48/2023/NĐ-CP, từ 15/9 này bổ sung thêm về nguyên tắc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật Đảng.

thay đổi cách đánh giá cán bộ công chức theo Nghị định 48 từ 15/9/2023Sẽ đánh giá cán bộ công chức theo Nghị định 48 từ 15/9/2023

Ngoài ra, khoản 4 Điều 1 Nghị định 48/2023/NĐ-CP bỏ cụm từ “trong quá trình thực thi nhiệm vụ” tại khoản 5 Điều 7 và điểm c khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 11; điểm c khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 15 tại Nghị định 90/2020.

Cụ thể một trong những tiêu chí làm căn cứ xếp loại cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ đã được sửa đổi. Thay vì "có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá" được sửa thành "có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá".

Có nghĩa từ 15/9/2023 đã mở rộng phạm vi đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, không còn giới hạn những hành vi bị kỷ luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ nữa mà cán bộ khi bị kỷ luật trong năm đánh giá đều có thể bị xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong bất cứ trường hợp nào.

Ngoài ra khoản 2 Điều 1 Nghị định 48/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì việc lưu trữ tài liệu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được lưu giữ sẽ thực hiện bằng hình thức điện tử kể từ ngày 15/9/2023 so với việc chỉ quy định lưu bằng văn bản như trước.

Bên cạnh đó, phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền có thể lưu giữ bằng văn bản.

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công viên chức

Điều 20 Nghị định 90/2020/NĐ-CP về thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

Đối với cán bộ, công viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Nếu có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (trừ khi không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ).

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công viên chức sẽ được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng trong trường hợp:

- Vắng mặt có lý do chính đáng

- Hoặc nghỉ ốm

- Hoặc nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 48/2023/NĐ-CP thì Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2023. Nghị định 48/2023 không xem xét lại những trường hợp đã có kết quả đánh giá xếp loại chất lượng trước ngày 15/09/2023.

Nếu cấp có thẩm quyền thực hiện xem xét đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/09/2023 thì tiếp tục áp dụng quy định của pháp luật tại thời điểm đó để thực hiện.

Trên đây là thông tin về việc đánh giá cán bộ công chức theo Nghị định 48 từ 15/9/2023​. Nếu còn vướng mắc, vui lòng liên hệ đến tổng đài:  19006199 để được tư vấn và hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X