hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 08/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mới: Từ nay, UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

Theo Nghị quyết số 73 Chính phủ mới ban hành thì UBND các tỉnh, thành phố có thể ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất cụ thể từ 6/5/2023.

UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

Theo đó nội dung Nghị quyết 73 nêu rõ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện một số vấn đề về giá đất căn cứ quy định của:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 

- Kết luận số 14 của Bộ Chính trị (chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung)

- Tình hình thực tế của địa phương

Cụ thể, UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để:

-  Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

- Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

- Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Ngoài ra, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm:

- Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng;

- Lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất;

- Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định giá đất từ 6/5/2023UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định giá đất từ 6/5/2023.

Nội dung Nghị quyết cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm các điều kiện để Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được uỷ quyền theo quy định trên về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã uỷ quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình uỷ quyền, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Nghị quyết 73 có hiệu lực từ 6/5/2023 và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

Trước đây, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định giá đất?

Trước khi Nghị quyết 73 được ban hành thì thẩm quyền quyết định giá đất căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai 2013. Theo đó:

“...

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Và việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra cũng như thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Như vậy, trước đây UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể và cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể.

HieuLuat vừa thông tin về vấn đề UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định giá đất; nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X