hieuluat

Công văn 1406/SGDĐT-KHTC chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1406/SGDĐT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hoài Nam
  Ngày ban hành:09/05/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/05/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 1406/SGDĐT-KHTC
  V/v: Hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2022

   

   

   

  Kính gửi:

  - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;
  - Ủy ban nhân dân quận, huyện;
  - Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

   

   

  Căn cứ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Chính sách phát triển giáo dục mầm non (Nghị định 105/2020/NĐ-CP);

  Căn cứ Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND);

  Ngày 21 tháng 3 năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 794/SGDĐT-KHTC về hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên và chính sách phát triển giáo dục mầm non từ năm học 2021-2022. Theo đó tại Phần C của hướng dẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai, hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non: Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp (Theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND).

  Nhằm triển khai thực hiện và cụ thể một số nội dung về đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

  1. Điều chỉnh đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo tại phần C, mục I.1 Công văn số 794/SGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo:

  “1. Đối tượng hưởng chính sách gồm:

  - Các đối tượng thuộc điểm a, b, d, đ của khoản 1 Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP.

  - Trẻ em đang học mẫu giáo tại các lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non là thành viên trong gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.”

  2. Lưu ý về hồ sơ, trình tự thời gian thực hiện:

  - Về hồ sơ: Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc các đối tượng được hưởng chính sách lập hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP.

  - Về trình tự thời gian thực hiện: Tháng 8 hàng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ thuộc đối tượng hưởng chính sách thực hiện nộp hồ sơ theo trình tự hướng dẫn tại khoản 4 Điều 7 và khoản 4 Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP;

  Cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, lập danh sách trẻ em được hưởng chính sách và hồ sơ kèm theo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức ra Quyết định phê duyệt theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 7 và khoản 4 Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP.

  3. Về phương thức chi trả:

  - Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

  - Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện chi trả theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 7 và khoản 4 Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP.

  Trên đây là hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc quan tâm, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại (028)3829.7847 để được hướng dẫn theo thẩm quyền./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Sở Tài chính (để phối hợp chỉ đạo);
  - Sở LĐTBXH (để phối hợp chỉ đạo);
  - Giám đốc Sở (để b/c);
  - Lưu VT; KHTC.

  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  Lê Hoài Nam

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
  Ban hành: 08/09/2020 Hiệu lực: 01/11/2020 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X