Công văn 242/TTg-KTN điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:242/TTg-KTNNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Trung Hải
  Ngày ban hành:25/02/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/02/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------------------
  Số: 242/TTg-KTN
  V/v: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------------------
  Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

   
   
  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (công văn số 2701/UBND-XD ngày 03 tháng 6 năm 2013), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 650/BKHĐT-QLKKT ngày 07 tháng 02 năm 2014) về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
  1. Đồng ý điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp ban hành kèm theo Danh mục các khu công nghiệp quy hoạch phát triển đến năm 2020 của tỉnh Cà Mau như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 650/BKHĐT-QLKKT ngày 07 tháng 02 năm 2014 (Phụ lục kèm theo).
  2. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có trong Quy hoạch theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  - Ban QL các KCN tỉnh Cà Mau;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, KTN (3) Khanh.
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Hoàng Trung Hải

   
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020
  (Ban hành kèm theo công văn số: 242/TTg-KTN ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
   
   
  Đơn vị: ha

  TT
  KCN
  Diện tích quy hoạch
  Tình hình thực hiện
  Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020(địa phương đề xuất)
  Phương án điều chỉnh quy hoạch
  (Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất)
  Diện tích thực tế đã thành lập/cấp GCNĐT
  Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập/cấp GCNĐT(không tính diện tích chênh lệch do đo đạc)
  Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020
  Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt
  Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc)
  Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020
  Vị trí dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020
   
   
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)=(5)-(1)
  (7)=(1)-(5)
  (8)=(5)-(2)
   
  I
  KCN được thành lập trước Quyết định Quyết định 1107/QĐ-TTg
   
   
   
   
   
  1
  KCN Khánh An
  360
   
  360
  303.2
  235.773
   
  124.227
  235.773
  Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
  II
  KCN được phê duyệt theo Quyết định 1107/QĐ-TTg và các văn bản của Thủ tướng Chính phủ
   
  1
  KCN Hòa Trung
  352
   
  352
  326
  326
   
  26
  326
  Xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
  2
  KCN Sông Đốc
  250
   
  250
  145.45
  145.45
   
  104.55
  145.45
  Thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Hưng và xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
   
  Tổng cộng
  962.00
  0.00
  962.00
  774.65
  707.22
   
  254.78
  707.22
   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới