hieuluat

Công văn 3506/LĐTBXH-KHTC thực hiện Dự toán Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3506/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Quang Phụng
  Ngày ban hành:11/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:11/09/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  ________

  Số: 3506/LĐTBXH-KHTC
  V/v: Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán Pháp lệnh ưu đãi NCC năm 2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dã có Quyết định số 2010/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và Công văn số 5832/LĐTBXH-KHTC ngày 31/12/2019 hướng dẫn triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

  Để đảm bảo dự toán ngân sách thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 được giao phù hợp với tình hình thực tế, Bộ yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Sở LĐ-TBXH) căn cứ tình hình thực hiện 8 tháng đầu năm 2020, dự kiến kinh phí còn thực hiện trong năm 2020 để báo cáo việc chấp hành dự toán ngân sách năm 2020 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

  1. Đối với kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách:

  1.1. Kinh phí phi trả các loại trợ cấp thường xuyên, chỉ mua bảo hiểm y tế và chi trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp:

  Căn cứ dự toán chế độ trợ cấp thường xuyên và các chế độ ưu đãi theo quy định hiện hành được thông báo tại Quyết định số 2010/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 và số dư dự toán năm 2019 được phép chuyển sang thực hiện năm 2020 (nếu có) và tình hình thực hiện 8 tháng đầu năm 2020 và ước dự toán thực hiện cả năm 2020, Sở LĐTBXH báo cáo nguồn và nhu cầu dự toán năm 2020. Trường hợp dự toán năm 2020 đã được thông báo không sử dụng hết hoặc không đảm bảo thực hiện chế độ cho các đối tượng, Sở LĐ-TBXH báo cáo, giải trình nhu cầu thực hiện để tổng hợp, điều chỉnh kinh phí thực hiện theo quy định.

  1.2. Đối với kinh phí chi trả trợ cấp một lần:

  Căn cứ tình hình thực hiện trợ cấp 1 lần đã thực hiện 8 tháng đầu năm và hồ sơ đang hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền Quyết định có khả năng triển khai trong năm 2020 để dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2020. Trường hợp dự toán kinh phí trả trợ cấp một lần được giao năm 2020 có khả năng thừa hoặc thiếu, Sở LĐ-TBXH báo cáo để Bộ tổng hợp, điều chỉnh chung.

  1.3. Kinh phí chi công tác điều dưỡng:

  Đảm bảo tất cả các đối tượng đến niên hạn đều được hưởng chế độ điều dưỡng theo quy định. Trường hợp dự toán năm 2020 đã được thông báo không sử dụng hết hoặc không đảm bảo thực hiện chế độ điều dưỡng cho các đối tượng đến niên hạn, Sở LĐ-TĐXH báo cáo giải trình để tổng hợp, điều chỉnh kinh phí thực hiện theo quy định.

  2. Đối với dự toán thực hiện công việc (Chi hỗ trợ hoạt động cơ sở nuôi dưỡng tập trung và điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng: chi công tác mộ - nghĩa trang liệt sĩ và chi công tác quản lý): Sở LĐ-TBXH thực hiện trong phạm vi dự toán đã được thông báo; trường hợp dự kiến không sử dụng hết dự toán đã được thông báo, Sở LĐTBXH báo cáo để thực hiện điều chỉnh giảm dự toán theo quy định.

  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách chi Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 theo biểu mẫu kèm theo Công văn này đảm bảo sát tình hình thực tế tại địa phương và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

  Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 25/9/2020 để tổng hợp điều chỉnh chung theo quy định./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - TT Lê Tấn Dũng (để b/cáo);
  - Cục Người có công (để phối hợp);
  - Lưu: VT, Vụ KHTC.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
  Phạm Quang Phụng

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X