hieuluat

Công văn 4347/BKHĐT-KTĐPLT hướng dẫn đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4347/BKHĐT-KTĐPLTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Hiếu
  Ngày ban hành:26/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:26/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  -------

  Số: 4347/BKHĐT-KTĐPLT
  V/v: Hướng dẫn đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/03/2018 phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương có các huyện nghèo mới bổ sung vào Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững triển khai xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 như Khung hướng dẫn kèm theo.

  Đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, xây dựng Đề án giảm nghèo theo từng huyện theo các nội dung hướng dẫn nêu trên và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để xem xét, cho ý kiến trước khi phê duyệt. (Bản mềm gửi qua địa chỉ email: ktdp@mpi.gov.vn và giamngheo@molisa.gov.vn).

  Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, giải quyết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên; (danh sách kèm theo)
  - Phó TTCP Vươ
  ng Đình Huệ (để b/c);
  - VPCP;
  - Các Bộ: LĐTBXH, UBDT, NNPTNT, TC;
  - Các Vụ: TCTT, LĐVHXH, TH;
  - Lưu: VT, Vụ KTĐP
  . (Định 29)

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Văn Hiếu

  KHUNG HƯỚNG DẪN

  XÂY DỰNG ĐỀ ÁN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2018-2020
  (Ban hành kèm theo công văn số: 4347/BKHĐT-KTĐPLT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 giao “Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các huyn nghèo mới bổ sung xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức thẩm định danh Mục các công trình đầu tư hạ tầng của các huyện nghèo theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 (Đ án) như sau:

  Việc xây dựng Đề án giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 triển khai cho 29 huyện thuộc gồm 02 nhóm.

  - Đối với 04 huyện đã được hỗ trợ theo QĐ 615/QĐ-TTg và 12 huyện đã được hỗ trợ theo QĐ 293/QĐ-TTg, các địa phương xây dựng Đán theo hướng tổng kết, đánh giá lại kết quả thực hiện các đề án giảm nghèo của các huyện giai đoạn trước, kết quả thực hiện giảm nghèo trong các năm vừa qua, phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững của huyện đến năm 2020. Trong trường hợp các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án trong giai đoạn trước vẫn chưa hoàn thành, các huyện có thể xem xét điều chỉnh các đề án đã xây dựng trong giai đoạn trước để tiếp tục triển khai thực hiện.

  - Đối với 13 huyện bổ sung mới theo QĐ 275/QĐ-TTg thì xây dựng Đề án mới trong giai đoạn 2018-2020.

  I. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án:

  1. Các văn bản pháp lý do Trung ương ban hành:

  Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

  Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo);

  Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

  Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

  Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020;

  Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Đề án.

  Các văn bản khác của các cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

  2. Các văn bản pháp lý do địa phương ban hành:

  - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

  - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 các cấp.

  - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các cấp.

  - Các văn bản khác có liên quan.

  II. Đánh giá thực trạng kinh tế xã hội và giảm nghèo của huyện:

  - Đánh giá về tiềm năng, thế mạnh về những thách thức khó khăn.

  - Đánh giá về thực trạng cơ sở hạ tầng

  - Đánh giá về điều kiện kinh tế xã hội

  - Đánh giá về giảm nghèo và nguyên nhân.

  - Tình hình triển khai các chính sách trên địa bàn

  III. Mục tiêu của Đề án:

  - Mục tiêu chung:

  Căn cứ trên mục tiêu giảm nghèo của tỉnh, huyện trong giai đoạn 2016-2020, tình hình thực hiện các năm 2016-2017 và dự kiến giai đoạn 2018-2020 và các định hướng phát triển của địa phương, các huyện chủ động xây dựng mục tiêu chung của Đề án phù hợp với mục tiêu tổng quát của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016.

  - Mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020:

  + Căn cứ trên Mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu chung của Đề án, các huyện chủ động xây dựng mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể của Đề án.

  + Mục tiêu/chỉ tiêu cụ thcần lượng hóa được và có thể đánh giá được qua hệ thống thu thập số liệu.

  + Mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể cần phải đảm bảo được tính khả thi thông qua khả năng huy động nguồn lực triển khai thực hiện.

  IV. Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020:

  Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020, bao gồm:

  1. Kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ từ CTMTQG Giảm nghèo bền vững1:

  - Đối với các huyện nghèo đã được hỗ trợ theo Quyết định 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ (nhưng được bổ sung tại Quyết định 275/QĐ-TTg và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2018-2020): mức vốn ngân sách Trung ương dự kiến bố trí cho bình quân mỗi huyện giai đoạn 2018-2020 (không bao gồm kế hoạch 2018 đã được giao) là 60,789 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 50,061 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 10,728 tỷ đồng.

  - Đối với các huyện nghèo đã được hỗ trợ theo Quyết định 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các huyện xét bổ sung mới: mức vốn ngân sách Trung ương dự kiến bố trí bình quân cho mỗi huyện giai đoạn 2018-2020 (kinh phí năm 2018 dự kiến sẽ cấp bù vào dự toán năm 2019) là 91,183 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 75,091 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 16,092 tỷ đồng.

  - Tỉnh Khánh Hòa bảo đảm từ ngân sách địa phương và các nguồn vn huy động hợp pháp khác trên địa bàn để hỗ trợ cho huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh thực hiện các cơ chế, chính sách với định mức tối thiểu như đối với các huyện nghèo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 275/QĐ-TTg 2.

  Đây là mức kinh phí dự kiến hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Sau khi các Bộ, ngành căn cứ trên nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ giao mức vốn cụ thể cho từng địa phương kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch hàng năm, các địa phương sẽ căn cứ mức vốn cụ thể này để triển khai thực hiện đề án theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

  2. Kinh phí địa phương dự kiến huy động trong giai đoạn 2018-2020:

  - Kinh phí bố trí từ ngân sách địa phương, nguồn vốn lồng ghép khác từ ngân sách Nhà nước.

  - Kinh phí từ nguồn vốn dự kiến huy động ngoài ngân sách Nhà nước: đóng góp của người dân, doanh nghiệp, nguồn huy động khác.

  V. Các nội dung triển khai thực hiện Đề án:

  1. Thực hiện các nhiệm vụ sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ quy định tại Quyết định số 1722/QĐ ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính ph

  1.1. Thực hiện Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo (Dự án 1: Chương trình 30a), căn cứ mức vốn hỗ trợ nêu trên của Ngân sách Trung ương, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, UBND huyện xây dựng, lựa chọn danh mục các dự án đầu tư thực hiện Đề án đáp ứng các quy định như sau:

  - Phù hợp với đối tượng hỗ trợ quy định tại Điểm a, Mục 6, Điều 1 Quyết định số 1722/QĐ ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-20203.

  - Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư huy động trong giai đoạn 2018-2020, trong đó tổng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững đề xuất không vượt quá mức vốn dự kiến nêu trên.

  - Do nguồn vốn hỗ trợ từ NSTW trong giai đoạn 2018-2020 không nhiều, thời gian bố trí ngắn, đề nghị các huyện ưu tiên lựa chọn các dự án đưa vào Đề án các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản huy động được sự tham gia của người dân, đáp ứng yêu cầu để vận dụng các điều kiện đơn giản thủ tục quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công4.

  Căn cứ mức danh mục dự án đầu tư dự kiến của Đề án (sau khi được phê duyệt), kế hoạch đầu tư công của CTMTQG Giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được cấp có thẩm quyền thông báo và những nội dung hướng dẫn nêu trên, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng, báo cáo UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án và đưa vào kế hoạch trung hạn và hàng năm của Chương trình triển khai thực hiện.

  1.2. Thực hiện các tiểu dự án 3 (Dự án 1 thuộc CTMTQG Giảm nghèo bền vững) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo và Tiểu dự án 4 (Dự án 1 thuộc CTMTQG Giảm nghèo bền vững): Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

  Căn cứ mức vốn sự nghiệp do NSTW dự kiến hỗ trợ nêu trên, UBND huyện lựa chọn các nhiệm vụ để đưa vào Đề án.

  2. Thực hiện các nhiệm vụ khác của địa phương dự kiến sử dụng ngân sách địa phương huy động và kinh phí lồng ghép khác.

  VI. Đề xuất các giải pháp thực hiện Đề án:

  - Giải pháp quản lý và sử dụng vốn đầu tư

  - Giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập

  - Giải pháp về chính sách hỗ trợ đất sản xuất.

  - Giải pháp về khuyến nông - khuyến lâm, hướng dẫn cách làm ăn

  - Giải pháp về xây dựng nhân rộng mô hình xóa đói giảm nghèo

  - Giải pháp về lĩnh vực dạy nghề cho người nghèo

  - Giải pháp về lĩnh vực xuất khẩu lao động

  - Giải pháp tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội

  - Giải pháp về huy động nguồn lực thực hiện Đề án.

  - Các giải pháp khác

  VII. Tổ chức triển khai phê duyệt và thực hiện Đề án:

  1. Triển khai phê duyệt đề án.

  Căn cứ trên hướng dẫn nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện giao cơ quan chuyên môn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án.

  Tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan hoàn thiện đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính có ý kiến tham gia dự thảo Đề án.

  UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện đề án, hoàn tất các thủ tục đầu tư các dự án của Đề án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

  2. Triển khai thực hiện đề án:

  Phân công quản lý đề án

  - Cơ quan chủ quản Đề án: Ủy ban nhân dân tỉnh

  - Cơ quan trực tiếp chỉ đạo, thực hiện Đề án: Ủy ban nhân dân huyện.

  Phân công nhiệm vụ

  - Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt Đề án, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án; chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch hàng năm; tổ chức giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gửi các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ.

  - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, trợ giúp và hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện lập và tổ chức thực hiện Đề án theo đúng yêu cầu.

  - Căn cứ thông báo của Trung ương vốn trung hạn hoặc hàng năm, UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn NSTW đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, không thẩm định từng dự án riêng lẻ. Căn cứ báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở KHĐT, UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư của toàn bộ danh mục dự án.

  - Ủy ban nhân dân huyện: Trên cơ sở Đề án được duyệt, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án, xây dựng danh mục đầu tư cụ thể và phân rõ nguồn vốn lồng ghép thực hiện Đề án (nếu có). Trình cấp có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ đối với các dự án được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu từ ngân sách trung ương đúng theo quy định

  - Các phòng, ban chuyên môn của huyện: Tài chính-Kế hoạch, Lao động-Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Dân tộc, Ban chỉ đạo CTMTQG, Ban quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp, lập và thực hiện Đề án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu đề ra.

  - Ủy ban nhân dân các xã: Căn cứ Đề án được duyệt có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đối với các dự án được đầu tư theo quy định; sử dụng Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Ban chỉ đạo của huyện thực hiện Đề án có hiệu quả.

  - Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp liên quan, doanh nghiệp giúp đỡ thực hiện Đề án này.

  Biu mẫu hướng dẫn:

  - Phụ lục I: các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu giai đoạn 2016-2020

  - Phụ lục II Danh mục dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2018-2020, trong đó danh mục dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững.

  PHỤ LỤC SỐ 1

  Huyện: ………., Tỉnh: ……………

  MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

  STT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị

  Thực hiện 2016

  Thực hiện 2017

  Mục tiêu 2020

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP

  Tốc độ tăng trưởng

  %

  Thu nhập bình quân đầu người

  Triệu đồng

  Sản lượng lương thực bình quân đu người

  Kg

  2

  CHỈ TIÊU SẢN XUẤT

  Giá trị sản xuất nông nghiệp

  Tđồng

  Một số sản phẩm ch yếu:

  Giá trị sn xuất công nghiệp

  Tỷ đồng

  Một số sản phẩm ch yếu:

  3

  THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

  Tỷ đồng

  Trong đó: Thu Nội địa

  Tỷ đồng

  4

  CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

  Tỷ đồng

  Chia ra: + Chi đu tư phát triển

  Tỷ đồng

  + Chi thường xuyên

  Tỷ đồng

  5

  CHỈ TIÊU TỰ NHIÊN, XÃ HỘI

  Diện tích tự nhiên

  Ha

  Trong đó: Đất Nông nghiệp

  Ha

  Đất Lâm nghiệp

  Ha

  Tỷ lệ che phủ rừng

  %

  Diện tích rừng trồng mới

  Ha

  - Dân số trung bình (Tổng số Dân)

  Người

  Trong đó: Dân tộc thiểu s

  Người

  - Tổng số hộ

  hộ

  Trong đó: Dân tộc thiểu s

  hộ

  - Tlệ hộ nghèo đa chiều

  %

  Trong đó: Dân tộc thiểu s

  %

  - Số hộ nghèo

  hộ

  Trong đó: Dân tộc thiểu số

  hộ

  - Số hộ thoát nghèo

  hộ

  Trong đó: Dân tộc thiu số

  hộ

  - Số hộ cận nghèo

  hộ

  Trong đó: Dân tộc thiu số

  hộ

  - Số hộ ở nhà tạm

  hộ

  Trong đó: Hộ nghèo

  hộ

  - Số hộ không có hoặc thiếu đất sản xuất

  hộ

  Trong đó: Hộ nghèo

  hộ

  - Số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

  hộ

  Trong đó: Hộ nghèo

  hộ

  Dịch vụ hạ tầng thiết yếu cho người nghèo

  - Tổng số đơn vị hành chính cấp xã

  - Số xã đặc biệt khó khăn

  - Số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải

  - Số xã có trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

  - S cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới

  - Số xã có bưu điện văn hóa xã

  - số xã có điện

  - số xã có chợ

  - Tlệ xã được đầu tư đáp ứng 75% - 80% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hằng năm từ các công trình thủy lợi nhỏ

  Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện

  Số xã đạt dưới 5 tiêu chí

  Số xã đạt từ 6-10 tiêu chí

  Xã

  Số xã đạt từ 11-15 tiêu chí

  Số xã đạt từ 16-19 tiêu chí

  Lao động và việc làm

  - Số người trong độ tui lao động

  Người

  - Tổng số người có việc làm

  Người

  - Số lao động được dạy nghề

  Người

  - Số lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài

  Người

  Giáo dục đào tạo

  Tổng số học sinh phổ thông đầu năm học (cả mẫu giáo, tiu học, THCS, PTTH)

  Nghìn Học sinh

  Số trường mẫu giáo

  Trường

  Strường tiểu học

  Trường

  Số trường trung học cơ sở

  Trường

  Số trường trung học phổ thông

  Trường

  Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo

  %

  Tlệ học sinh đi học tiểu học đúng tuổi

  %

  Tlệ phcập trung học cơ sở

  %

  Tỷ lệ người mù chữ

  %

  Y tế

  Số giường bệnh/vạn Dân

  Giường

  S bác sĩ/vạn Dân

  Bác sĩ

  Tlệ trạm y tế xã có bác sĩ

  %

  Tlệ tử vong của trẻ sơ sinh

  %

  Tlệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng

  %

  Các chỉ tiêu khác

  PHỤ LỤC 2

  Huyện: ……….. Tỉnh: ……….

  DỰ KIẾN DANH MC DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN

  Đơn vị: tỷ đồng

  STT

  Nội dung

  Địa điểm đầu tư

  Thời gian khi công - hoàn thành

  Năng lc thiết kế

  Tổng mức đầu tư dự kiến

  Trong đó

  Ghi chú

  Hỗ trợ t NSTW

  ngân sách địa phương

  nguồn huy động khác

  đóng góp của dân

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  TNG (I+II+III+IV)

  I

  NGUỒN HỖ TRỢ THEO MỤC TIÊU TỪ NSTW CTMTQG GIẢM NGHÈO THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH 275/QĐ-TTg

  (Tiểu dự án 1, Dự án 1: Chương trình 30a): tổng mức đầu tư phần ngân sách Trung ương ca các dự án không vượt quá mức vn dự kiến NSTW hỗ trợ của Chương trình

  Dự án………

  Dự án………

  II

  CÁC NGUỒN VỐN HỖ TRỢ THEO MỤC TIÊU TỪ NSTW KHÁC (nếu có)

  Dự án………

  Dự án………

  III

  VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

  Dự án………

  Dự án………

  IV

  VỐN HUY ĐỘNG KHÁC

  Dự án………

  Dự án………

  1 Căn cứ trên văn bản số 1300/LĐTBXH-VPQGGN ngày 05/4/2018 dự kiến phân bổ các huyện nghèo bổ sung giai đoạn 2018-2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

  2 Trường hợp Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định điều chỉnh Quyết định 275/QĐ-TTg, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện theo nội dung quy định của Quyết định điều chỉnh.

  3 Đường giao thông từ huyện đến trung tâm các xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã;

  Các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa trên địa bàn xã gồm trạm chuyển tiếp phát thanh xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao xã, thôn, bản, ấp;

  Các công trình y tế đạt chuẩn;

  Các công trình giáo dục đạt chuẩn;

  Các công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân;

  Cải tạo, xây mới các công trình thủy lợi;

  Các loại công trình hạ tầng khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng, phù hp với mục tiêu của Chương trình và quy định của pháp luật, ưu tiên công trình cho các cộng đồng nghèo, công trình có nhiều người nghèo, phụ nhưởng li;

  Duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng cơ sở trên địa bàn các huyện nghèo.

  4 Đối với các dự án khởi công mới nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng quy trình thẩm định nguồn vn và khả năng cân đối vốn theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ nếu đáp ứng các tiêu chí sau: (i) Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; (ii) Tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và kỹ thuật không phức tạp và (iii) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung này khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 161/2016/NĐ-CP đã nêu tại khoản a mục 1 của Nghị quyết này.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
  Ban hành: 27/12/2008 Hiệu lực: 27/12/2008 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Quyết định 615/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo
  Ban hành: 25/04/2011 Hiệu lực: 25/04/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
  Ban hành: 19/05/2011 Hiệu lực: 19/05/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Quyết định 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo
  Ban hành: 05/02/2013 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị quyết 100/2015/QH13 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 12/11/2015 Hiệu lực: 12/11/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 02/09/2016 Hiệu lực: 02/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 48/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 31/10/2016 Hiệu lực: 15/12/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
  Ban hành: 02/12/2016 Hiệu lực: 02/12/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
  Ban hành: 03/08/2017 Hiệu lực: 03/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Quyết định 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
  Ban hành: 07/03/2018 Hiệu lực: 07/03/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4347/BKHĐT-KTĐPLT hướng dẫn đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Số hiệu:4347/BKHĐT-KTĐPLT
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:26/06/2018
  Hiệu lực:26/06/2018
  Lĩnh vực:Chính sách
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Văn Hiếu
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (11)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X