hieuluat

Công văn 8493/VPCP-NN tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 8493/VPCP-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 20/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 8493/VPCP-NN
  V/v
  : Chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  - Bộ Thông tin và Truyền thông;
  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 6511/TTr-BNN-VPĐP ngày 05 tháng 9 năm 2019) về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

  1. Đây là Hội nghị có ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức với quy mô lớn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì; yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành việc tổ chức các hội nghị vùng và các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 để đảm bảo tổ chức Hội nghị trước ngày 20 tháng 10 năm 2019 tại tỉnh Nam Định.

  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định bảo đảm công tác hậu cần, tổ chức Hội nghị chính thức và các sự kiện bên lề thiết thực, hiệu quả; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2019.

  3. Bộ Thông tin và Truyền thống chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nghị và các thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới trong quá trình tổ chức Hội nghị.

  4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng Hội nghị toàn quốc; tổ chức triển lãm ảnh về thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị.

  5. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo nội dung thi đua khen thưởng trong Hội nghị tổng kết.

  6. Các Bộ ngành, cơ quan liên quan cử lãnh đạo tham gia Hội nghị toàn thể; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung chuyên môn của Hội nghị; chuẩn bị báo cáo tham luận, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển lãm, truyền thông; hoàn thành việc tổng kết và có báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tổng kết về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 9 năm 2019, làm cơ sở để xây dựng báo cáo chung của Hội nghị.

  7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí lãnh đạo tham dự theo đúng thành phần và chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị; chỉ đạo các sở, ban, ngành bố trí tham gia các hoạt động triển lãm, văn hóa, văn nghệ trong chuỗi các sự kiện của Hội nghị; chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí ở địa phương tích cực đưa tin, tuyên truyền về Hội nghị toàn quốc và thành tựu xây dựng nông thôn mới trong quá trình tổ chức Hội nghị; đẩy nhanh tiến độ tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh và hoàn thành báo cáo tổng kết gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 9 năm 2019.

  8. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết toàn quốc và các sự kiện bên lề.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  - PTTgCP Vương Đình Huệ (để b/c);
  - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
  - Các Bộ: KHĐT, TC, LĐTBXH;
  - Các thành viên BCĐ CTMTQG;
  - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTgCP Vương Đình Huệ;
  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ TKBT, TH; Cục QT
  - Lưu VT, NN (02b). Hg

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Cao Lục

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 8493/VPCP-NN tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 8493/VPCP-NN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 20/09/2019
  Hiệu lực: 20/09/2019
  Lĩnh vực: Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới