hieuluat

Kế hoạch 198/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định 65/2020/NĐ-CP, ngày 10/6/2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:198/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành:09/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách, Xuất nhập cảnh
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  _______

  Số: 198/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP, ngày 10/6/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

  ___________

   

  Ngày 10/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh. Tiếp đó, ngày 11/8/2020, Bộ Công an ban hành Quyết định số 7061/QĐ-BCA-C10 kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh. Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh, làm cơ sở để các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

  2. Xác định nhiệm vụ, nội dung công việc, tiến độ thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP.

  3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, tham mưu với các cấp ủy, chính quyền kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ để thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện.

  2. Tổ chức tập huấn các cho các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã; Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố và các đơn vị liên quan trực tiếp đến việc tổ chức quản lý, thực hiện các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

  3. Tổ chức quản lý và trục xuất người bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính là trục xuất và có án phạt trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

  4. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị các bộ, ngành của Trung ương, các cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các văn bản có tính pháp quy quy định cụ thể, chi tiết về việc quản lý, thực hiện chế độ đối với người lưu trú tại các cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

  5. Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý người lưu trú tại các cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

  III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

  Để thực hiện mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trên, UBND Thành phố yêu cầu các cấp, sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công trách nhiệm, cụ thể như sau:

  1. Công an Thành phố

  1.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP; nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định.

  1.2. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo UBND Thành phố và Chính phủ định kỳ và khi có yêu cầu.

  1.3. Tiếp nhận và đưa người bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và án phạt trục xuất đến các Cơ sở lưu trú để quản lý trong thời gian chờ xuất cảnh.

  1.4. Tổ chức truy bắt và ra Quyết định truy nã đối với người chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn khỏi cơ sở lưu trú. Phối hợp với cơ sở lưu trú giải quyết thay đổi nơi lưu trú khi người lưu trú và thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp đề nghị cho người lưu trú được thay đổi nơi lưu trú.

  1.5. Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức mai táng hoặc trao trả thi hài khi người chấp hành án phạt trục xuất tử vong.

  2. Sở Thông tin và truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến các quy định của Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ; trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong phối hợp với Công an Thành phố trong tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

  3. Sở Tài chính: Hướng dẫn lập dự toán và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh trình UBND Thành phố phê duyệt.

  4. Sở Tư pháp

  4.1. Phối hợp với Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia, cập nhật thông tin về tình hình án tích của người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù và phải lưu trú tại cơ sở lưu trú và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

  4.2. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến số người lưu trú chờ xuất cảnh.

  4.3. Phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Nghị định của Chính phủ.

  5. UBND các quận, huyện, thị xã

  5.1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố trong công tác tiếp nhận, xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn.

  5.2. Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước đối với số người nước ngoài vi phạm thuộc thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án.

  5.3. Chỉ đạo UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Thành phố trong thực hiện việc thi hành án đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trên địa bàn.

  5.4. Phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố tổ chức mai táng khi người chấp hành án phạt trục xuất tử vong.

  6. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố, cơ quan quản lý nhà nước đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú chờ xuất cảnh.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất (khi có chỉ đạo) tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Công an Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công an, Chính phủ theo quy định.

  2. Giao Công an Thành phố là Cơ quan thường trực chủ động, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định; kịp thời tham mưu cho UBND Thành phố khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ; để báo cáo
  - Bộ Công an; để báo cáo
  - TT Thành ủy, TT HĐND TP; để báo cáo
  - Đ/c Chủ tịch UBND TP; để báo cáo
  - Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn;
  - Ban VH-XH HĐND TP;
  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
  - UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã;
  - VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, NC, TKBT;
  - CATP;
  - Lưu: VT, NC.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

   

  Lê Hồng Sơn

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X