hieuluat

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:285&286-04/2022
  Số hiệu:08/2022/QĐ-TTgNgày đăng công báo:04/04/2022
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
  Ngày ban hành:28/03/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/03/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở, Lao động-Tiền lương, Chính sách
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ________

  Số: 08/2022/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

   

                                                                         

  QUYẾT ĐỊNH

  Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

  _____________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

  Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

   

  Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi áp dụng

  Quyết định này quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sau đây:

  1. Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

  2. Khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm:

  a) Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

  b) 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang).

  Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

  1. Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

  2. Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ.

  3. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  4. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo thỏa thuận.

  2. Người lao động ở thuê, ở trọ là những người cư trú tại cơ sở cho thuê, cho trọ và phải trả cho chủ cơ sở một khoản tiền thuê nhà.

   

  Chương II HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP

   

  Điều 4. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

  Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

  2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

  3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

  Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

  Điều 5. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

  1. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

  2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

  3. Phương thức chi trả: Hằng tháng.

  Điều 6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

  Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 02).

  Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

  Điều 7. Trình tự, thủ tục thực hiện

  1. Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 01) và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này để gửi doanh nghiệp tổng hợp.

  2. Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

  Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.

  3. Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định này. Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

  Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

  4. Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

  5. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  6. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

  Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  7. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

   

  Chương III H TR NGƯỜI LAO ĐỘNG QUAY TR LẠI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

   

  Điều 8. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

  Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

  2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

  3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

  Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

  Điều 9. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

  1. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

  2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

  3. Phương thức chi trả: Hằng tháng.

  Điều 10. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

  Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 03).

  Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

  Điều 11. Trình tự, thủ tục thực hiện

  1. Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định này để gửi người sử dụng lao động tổng hợp.

  2. Trên cơ sở đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

  Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.

  3. Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định này.

  Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

  4. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

  Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01.

  5. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  6. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

  Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  7. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

   

  Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 12. Trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động

  1. Người lao động phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chính xác của nội dung kê khai.

  2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm:

  a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến người lao động.

  b) Tổng hợp, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện hưởng quy định tại Điều 4, Điều 8 Quyết định này.

  c) Bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ thuê nhà của người lao động tối thiểu 5 năm.

  d) Thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Quyết định này làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

  đ) Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định này; thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

  Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

  1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

  a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động theo quy định tại Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này.

  b) Theo dõi, tổng hợp, cập nhật báo cáo tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định này.

  2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

  a) Căn cứ quy định tại Quyết định này, quy định pháp luật có liên quan và số thực chi của các địa phương (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) để xem xét, hỗ trợ kịp thời từ ngân sách trung ương cho từng địa phương. Trường hợp dịch bệnh xảy ra trên phạm vi lớn, ngân sách địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện, căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính bổ sung cho ngân sách địa phương tối đa bằng 70% mức dự kiến đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ để kịp thời thực hiện chính sách. Sau khi địa phương có báo cáo kết quả chi ngân sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo), Bộ Tài chính bổ sung hoặc thu hồi dự toán ngân sách trung ương trên cơ sở thực tế hỗ trợ đối tượng theo quy định; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

  b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

  3. Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin người lao động.

  4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

  5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

  a) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

  b) Chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương và chỉ đạo thực hiện chính sách quy định tại Chương II, Chương III Quyết định này; báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ hỗ trợ, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

  c) Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại Điều 4, Điều 8 Quyết định này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

  d) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với lực lượng công an cập nhật, kiểm tra, xác minh thông tin đối tượng được hỗ trợ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, lợi dụng chính sách để trục lợi, vi phạm pháp luật.

  đ) Ngày 25 hằng tháng, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.

  6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  7. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị tham gia phổ biến, phối hợp triển khai và giám sát thực hiện Quyết định này.

  Điều 14. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

  2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan đến tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, KGVX (2)

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Lê Minh Khái

   

   

   

  Phụ lục

  (Kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

  _____________

   

  Mẫu số 01

  Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

  Mẫu số 02

  Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

  (Đối với người lao động đang làm việc)

  Mẫu số 03

  Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

  (Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động)

   
   

  Mẫu số 01

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _________________________

  ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ
  Tháng....năm 2022

   

  1. Họ và tên:................................................... 2. Giới tính: Nam Nữ

  3. Ngày, tháng, năm sinh:.../…./…… 4. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):...........................

  5. Số CCCD/CMND:........................... Ngày... cấp..../..../........... Nơi cấp........................

  6. Nơi đăng ký thường trú:..............................................................................................

  ………………………………..

  7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc:

  - Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:................................................................

  ………………………………………

  - Địa chỉ làm việc:..........................................................................................................

  - Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Xác định thời hạn

  - Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày...................... /....... /.............

  - Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày......................... /...... /........

  8. Thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng.................. năm 2022:

  - Tên chủ cơ sở cho thuê, trọ:........................................ số CCCD/CMND:.......................

  - Địa chỉ1:......................................................................................................................

  ………………………

  - Thời gian ở thuê, ở trọ: Bắt đầu từ ngày..../..../.... đến ngày ..../..../....

  9. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, Tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng     …. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số..../2022/QĐ-TTg, Tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng.... năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng2:

  Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp3

  Người lao động quay trở lại thị trường lao động4

  Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị được nhận tiền qua hình thức5 sau:

  Tài khoản (Tên tài khoản:.......................................... ,   số tài khoản:...........................

  tại Ngân hàng............................................................................................................. )

  Trực tiếp

  Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   

   

   

  XÁC NHẬN CỦA CHỦ CƠ SỞ
  CHO THUÊ, CHO TRỌ

  (Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

   

  ...., ngày .... tháng.... năm 2022

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

  (, ghi rõ họ tên)

   

   

   

  ___________

  1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

  2Lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với nội dung.

  3Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

  4 HĐLĐ được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

  5 Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.

   

  Mẫu số 02

  TÊN DOANH NGHIỆP

  _______

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _________________________

   

   

  DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

  Tháng....năm 2022

  (Dành cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố.....

   

  I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

  1. Tên doanh nghiệp:......................................................................................................

  2. Số đăng ký kinh doanh:...............................................................................................

  3. Địa chỉ:.......................................................................................................................

  4. Điện thoại liên hệ:.................................................. E-mail:..........................................

  5. Tài khoản: số tài khoản.......................................... tại... Ngân hàng..............................

  II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

  TT

  Họ và tên

  Số

  CCCD/

  CMND

  Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ1

  Hợp đồng lao động

  Số sổ

  BHXH

  Số tiền hỗ trợ

  Tài khoản ngân hàng

  Ghi chú

  Loại hợp đồng

  Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

  Số tài khoản

  Tên ngân hàng

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  X

   

  (Số tiền hỗ trợ bằng chữ:................................................................................................ )

  III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

  TT

  Họ và tên

  Số

  CCCD/

  CMND

  Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ1

  Hợp đồng lao động

  số thứ tự trong bảng lương

  Số tiền hỗ trợ

  Tài khoản ngân hàng

  Ghi chú

  Loại hợp đồng

  Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

  Số tài khoản

  Tên ngân hàng

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

  XXX

  XXX

  XXX

  XXX

  XXX

   

  XXX

  XXX

  X

   

  (Số tiền hỗ trợ bằng chữ:......)

   

  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
  (Đối với mục II)

  (Ký tên và đóng dấu)

   

  ....,ngày.... tháng.... năm 2022

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ /HỘ KINH DOANH
  (Ký tên và đóng dấu)

   

  __________________________

  1Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

   

   

  Mẫu số 03

  TÊN DOANH NGHIỆP/
  HỢP TÁC XÃ/HỘ KINH DOANH

  _______

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _________________________

   

   

  DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

  Tháng....năm 2022

  (Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động)

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố.....

   

  I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  1. Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:...............................................................

  2. Mã số thuế/số đăng ký kinh doanh:..............................................................................

  3. Địa chỉ:.......................................................................................................................

  4. Điện thoại liên hệ:................................................ E-mail:............................................

  5. Tài khoản: số tài khoản.................................... tại Ngân hàng......................................

  II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

  TT

  Họ và tên

  Số

  CCCD/

  CMND

  Địa chỉ nhà trọ1

  Hợp đồng lao động

  Số sổ

  BHXH

  số tiền hỗ trợ

  Tài khoản ngân hàng

  Ghi chú

  Loại hợp đồng

  Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

  Số tài khoản

  Tên ngân hàng

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

  XXX

  XXX

  XXX

  XXX

  XXX

   

  XXX

  XXX

  XXX

  (Số tiền hỗ trợ bằng chữ:

  III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC/MỚI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

  TT

  Họ và tên

  Số

  CCCD/

  CMND

  Địa chỉ nhà trọ1

  Hợp đồng lao động

  số thứ tự trong bảng lương

  Số tiền hỗ trợ

  Tài khoản ngân hàng

  Ghi chú

  Loại hợp đồng

  Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

  Số tài khoản

  Tên ngân hàng

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

  XXX

  XXX

  XXX

  XXX

  XXX

   

  XXX

  XXX

  XXX

   

   (số tiền hỗ trợ bằng chữ:......)

   

  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
  (Đối với mục II)

  (Ký tên và đóng dấu)

   

  ....,ngày.... tháng.... năm 2022

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ/ HỘ KINH DOANH
  (Ký tên và đóng dấu)

   

  ___________

  1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
  Ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: 11/01/2022 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
  Ban hành: 30/01/2022 Hiệu lực: 30/01/2022 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
  Ban hành: 30/01/2022 Hiệu lực: 30/01/2022 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Công văn 2219/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
  Ban hành: 29/04/2022 Hiệu lực: 29/04/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hướng dẫn
  07
  Công văn 410/CVL-TTLĐ của Cục Việc làm về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
  Ban hành: 08/06/2022 Hiệu lực: 08/06/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hướng dẫn
  08
  Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
  Ban hành: 11/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
  Ban hành: 22/05/2018 Hiệu lực: 10/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022
  Ban hành: 08/04/2022 Hiệu lực: 08/04/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Thông báo 128/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình, giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động
  Ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: 27/04/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022
  Ban hành: 03/05/2022 Hiệu lực: 03/05/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Công điện 431/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội
  Ban hành: 19/05/2022 Hiệu lực: 19/05/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Công văn 1780/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định 08/2022QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
  Ban hành: 31/05/2022 Hiệu lực: 31/05/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Công văn 410/CVL-TTLĐ của Cục Việc làm về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
  Ban hành: 08/06/2022 Hiệu lực: 08/06/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Công văn 4379/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
  Ban hành: 13/07/2022 Hiệu lực: 13/07/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Công văn 4453/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
  Ban hành: 16/07/2022 Hiệu lực: 16/07/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  18
  Công văn 4718/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
  Ban hành: 27/07/2022 Hiệu lực: 27/07/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  19
  Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương
  Ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực: 09/08/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:08/2022/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:28/03/2022
  Hiệu lực:28/03/2022
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở, Lao động-Tiền lương, Chính sách
  Ngày công báo:04/04/2022
  Số công báo:285&286-04/2022
  Người ký:Lê Minh Khái
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (12)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X