hieuluat

Quyết định 1712/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:1069&1070-11/2020
  Số hiệu:1712/QĐ-TTgNgày đăng công báo:13/11/2020
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hòa Bình
  Ngày ban hành:02/11/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:02/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ___________

  Số: 1712/QĐ-TTg

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

   

                                                             

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên

  ____________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, QHĐP (2b). Huyền

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

   

  Trương Hòa Bình

   

   

   
   

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thi hành Luật Thanh niên

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  _______________

   

  Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 16 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật).

  Để triển khai thi hành Luật Thanh niên kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với các nội dung như sau:

  A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  I. MỤC ĐÍCH

  1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

  2. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.

  3. Nâng cao nhận thức về Luật Thanh niên và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật.

  II. YÊU CẦU

  1. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

  2. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò chủ trì của Bộ Nội vụ trong việc phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên.

  3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

  4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai Luật.

  B. NỘI DUNG

  I. TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN LUẬT

  1. Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật

  a) Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật

  - Cơ quan Chủ trì: Bộ Nội vụ.

  - Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.

  b) Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật tại các địa phương

  - Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

  - Cơ quan phối hợp: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.

  c) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật cho các đối tượng thanh niên và các tổ chức thanh niên.

  - Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức phổ biến quán triệt Luật Thanh niên cho các đối tượng thanh niên và các tổ chức thanh niên.

  - Đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên cho thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

  2. Tổ chức tuyên truyền Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

  - Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng.

  - Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

  3. Tổ chức tập huấn, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật

  - Cấp Trung ương: Tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy định chi tiết Luật và trách nhiệm thực thi Luật.

  + Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

  + Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

  - Cấp tỉnh: Tổ chức tập huấn văn bản quy định chi tiết Luật và nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên quy định trong Luật cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

  + Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  + Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

  II. XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT

  1. Xây dựng các Nghị định quy định chi tiết được giao trong Luật

  - Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

  - Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

  - Thời gian trình: Tháng 11 năm 2020.

  2. Xây dựng văn bản quy định các biện pháp để tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên

  - Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

  - Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

  III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN; RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THANH NIÊN

  1. Triển khai thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên và nội dung quản lý nhà nước về thanh niên

  - Triển khai thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên theo lĩnh vực và nội dung quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực.

  - Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Hàng năm.

  2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương cấp tỉnh rà soát tính phù hợp, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các chính sách trong Luật Thanh niên.

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật đối với các văn bản do các cơ quan ở trung ương ban hành có liên quan đến thanh niên.

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát và sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản do địa phương ban hành.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

  3. Xây dựng, sửa đổi các văn bản có liên quan đối với thanh niên

  Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên theo lĩnh vực cho phù hợp với Luật Thanh niên.

  - Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

  - Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022.

  IV. KIỆN TOÀN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM

  - Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

  - Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2021.

  V. TỔ CHỨC KIỂM TRA THI HÀNH LUẬT VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT

  - Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

  - Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

  C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

  2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan tổ chức có liên quan và địa phương được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước theo giai đoạn 03 - 05 năm và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

  3. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

  4. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan tổ chức có liên quan và địa phương chủ động bố trí, sắp xếp trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 đã được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

  5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí, bảo đảm ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch này.

  D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch.

  2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này.

  Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình. Hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch để triển khai thi hành Luật Thanh niên đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

  4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các bộ, ngành và địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp hướng dẫn giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau
  Ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: 31/12/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Kế hoạch 4/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  Ban hành: 04/01/2021 Hiệu lực: 04/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1712/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:1712/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:02/11/2020
  Hiệu lực:02/11/2020
  Lĩnh vực:Chính sách
  Ngày công báo:13/11/2020
  Số công báo:1069&1070-11/2020
  Người ký:Trương Hòa Bình
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X