hieuluat

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk NôngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:22/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Thanh Tùng
  Ngày ban hành:27/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:10/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐẮK NÔNG
  --------

  Số: 22/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Đắk Nông, ngày 27 tháng 10 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2019/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

  ----------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 193/TTr-SNN ngày 26 tháng 10 năm 2020.

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 như sau:

  “Đối với các giống cây ươm, cây mới trồng được tạo lập trái quy định của pháp luật thì không được bồi thường, hỗ trợ.”

  2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 như sau:

  “Đối với cây cảnh, hoa trồng, cây dược liệu có thể di chuyển được đến địa điểm khác, thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập dự toán hỗ trợ chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại, trình cấp thẩm quyền phê duyệt”.

  3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 như sau:

  1. Phương pháp tính bồi thường đối với cây trồng lâu năm

  Giá trị hiện có của vườn cây lâu năm để tính bồi thường được xác định như sau:

  a) Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản thì giá trị hiện có của vườn cây là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất tính thành tiền theo thời giá thị trường tại địa phương.

  b) Cây lâm nghiệp:

  - Nhóm lấy gỗ như: Cây trắc, huỳnh đàn đỏ, Bò ma, Trâm, Sao, Hương, Tếch, Thông,… trồng phân tán thì thực hiện bồi thường theo suất đầu tư (gồm chi phí giống, vật tư, công chăm sóc) trong trường hợp đường kính D<7cm (vị trí tính từ cổ rễ lên 1,3 m); thực hiện hỗ trợ chi phí khai thác, khấu hao,… trong trường hợp cây đã cho sản phẩm gỗ theo quy định đường kính D ≥ 7cm (cụ thể theo bảng giá tại mục a Phụ lục 6).

  - Nhóm cho sản phẩm ngoài gỗ: Thực hiện bồi thường theo suất đầu tư từ khi trồng đến khi thu hoạch (bảng giá cụ thể tại mục b phụ lục 6).

  c) Cây lâu năm là loại cây thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấy dầu, nhựa...) đang trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường là giá bán vườn cây. Giá bán vườn cây được tính bồi thường bằng (=) số lượng từng loại cây trồng nhân (x) với giá bán một (01) cây tương ứng (quy định tại Phụ lục đơn giá bồi thường cây trồng) ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).

  d) Đối với các loại cây nằm trong hành lang bảo vệ an toàn của công trình thủy lợi khi giải tỏa để thi công công trình thì tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tính toán mức hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể, bổ sung vào phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

  đ) Chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc được tính theo phương pháp lấy định mức Kinh tế - Kỹ thuật cây trồng (theo đúng quy định được cấp có thẩm quyền ban hành) nhân (x) với đơn giá vật tư (lấy báo giá theo quy định tài chính).”

  4. Khoản 3, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  Trường hợp trong vườn cây trồng có nhiều chủng loại cây, nhiều tầng và có mật độ cây trồng không đúng theo Phụ lục đơn giá bồi thường cây trồng, được tính hỗ trợ cụ thể như sau:

  a) Đơn giá các loại cây trồng ghi trong bảng giá là đơn giá chuẩn, áp dụng để bồi thường cho các loại cây trồng được đầu tư chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, có mức độ sinh trưởng và phát triển trung bình. Khi tính giá trị bồi thường, căn cứ vào mức đầu tư chăm sóc hoặc trồng trên các nền thổ nhưỡng và mức độ sinh trưởng và phát triển của cây trồng để đánh giá, xếp loại theo hệ số phát triển cây trồng như sau:

  - Mức độ phát triển tốt (A): hệ số 1,2

  - Mức độ phát triển trung bình (B): hệ số 1,0

  - Mức độ phát triển xấu (C): hệ số 0,8

  Đối với các loại cây ăn quả thuộc loại giống mới, giống ghép chất lượng cao chưa có trong danh mục bảng giá, thì mức giá bồi thường được tính bằng 1,2 lần mức giá bồi thường của cây trồng cùng loại (không phải giống mới, giống ghép) có trong danh mục bảng giá.

  b) Đối với trường hợp vườn cây trồng thấp hơn mật độ chuẩn thì giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá bồi thường cây trồng nhân (x) với số lượng cây thực tế khi kiểm đếm.

  c) Đối với các loại cây trồng có nhiều loại mật độ tùy theo trình độ thâm canh, giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng cây trồng thực tế, nhưng không vượt quá mật độ tối đa cho phép theo quy trình kỹ thuật của loại cây trồng đó.

  Trường hợp cây trồng vượt quá mật độ chuẩn, mật độ tối đa (cây trồng vẫn sinh trưởng phát triển bình thường) thì áp dụng hệ số để áp giá bồi thường đối với số lượng cây trồng vượt mật độ như sau:

  - Giá trị bồi thường các cây trồng vượt quá 01 lần đến 1,2 lần mật độ chuẩn, mật độ tối đa bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng cây trồng vượt mật độ nhân (x) hệ số 0,7.

  - Giá trị bồi thường các cây trồng vượt quá 1,2 lần đến 1,5 lần mật độ chuẩn, mật độ tối đa bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng cây trồng vượt mật độ nhân (x) hệ số 0,5.

  - Giá trị bồi thường các cây trồng vượt quá 1,5 lần đến 2 lần mật độ chuẩn, mật độ tối đa bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng cây trồng vượt mật độ nhân (x) hệ số 0,3.

  - Giá trị bồi thường các cây trồng vượt quá 2 lần mật độ chuẩn, thì không được bồi thường, hỗ trợ.

  (Trường hợp cây trồng tại đơn giá này không quy định mật độ thì áp dụng theo quy trình kỹ thuật hoặc định mức kinh tế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ban hành)

  d) Đối với trường hợp trên một đơn vị diện tích gieo trồng nhiều loại cây có chu kỳ sinh trưởng, sản xuất kinh doanh khác nhau: Khi kiểm tra hiện trạng phải xác định rõ cây trồng chính, cây trồng xen, mật độ thực tế của từng loại cây trồng để đánh giá chuẩn xác về chất lượng của cây trồng chính, cây trồng xen. Tổng chi phí bồi thường trên một đơn vị diện tích có trồng xen nhiều loại cây khác nhau bằng (=) chi phí bồi thường của từng loại cây trồng cộng lại (trên cơ sở số lượng, chất lượng và đơn giá của từng loại cây theo đo đếm, kiểm tra hiện trạng thực tế), nhưng tối đa không vượt quá 1,6 lần giá trị bồi thường tính theo cây trồng chính khi trồng trên diện tích đó.

  đ) Đối với một số loại cây trồng theo Tiêu chuẩn ngành cho phép tái sinh chồi sau khai thác (như cây bời lời): Thực hiện kiểm kê số lượng cây tái sinh theo thực tế nhưng không quá 3 chồi tái sinh/gốc. Nếu trường hợp vượt quá 03 chồi tái sinh trên/gốc, áp dụng hệ số để áp giá bồi thường như sau:

  - Từ 4-6 chồi/gốc: Giá trị bồi thường các chồi vượt bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng chồi vượt mật độ nhân (x) hệ số 0,5.

  - Từ 7 chồi trở lên: Giá trị bồi thường các chồi vượt bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng chồi vượt mật độ nhân (x) hệ số 0,3.”

  5. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, cụ thể:

  - Sửa đổi, bổ sung Mục 7, Mục 9, Mục 12, Phụ lục 2 Bảng giá bồi thường cây ăn quả.

  - Bổ sung, thay thế Phụ lục 3. Bảng giá cây công nghiệp khác.

  - Sửa đổi, bổ sung mục 4. Sâm các loại tại Phụ lục 5.

  - Sửa đổi, thay thế nội dung Phụ lục 6. Bảng giá bồi thường cây Lâm nghiệp; điều chỉnh tiêu đề Phụ lục 6. Bảng giá bồi thường cây Lâm nghiệp (của Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND) thành: Phụ lục 6. Bảng giá bồi thường, hỗ trợ cây Lâm nghiệp phân tán;

  - Bổ sung Phụ lục 8. Bảng giá cây hàng năm, cây lương thực.

  (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

   

  Điều 2. Quy định chuyển tiếp

  1. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

  2. Đối với dự án đầu tư đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

  3. Khoản 4, Khoản 6, Điều 3 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2020.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Văn phòng chính phủ;
  - Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, TC;
  - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Đoàn ĐBQH tỉnh;
  - UBMTTQ VN tỉnh;
  - Đài PTTH tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Báo Đắk Nông;
  - Công báo tỉnh;
  - Sở Tư pháp;
  - Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ;
  - Các PCVP UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, KTTH, KTN(N).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Trương Thanh Tùng

   

  PHỤ LỤC

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC QUY ĐỊNH GIÁ BỒI THƯỜNG KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2019/QĐ-UBND NGÀY 18/3/2019 CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

  1. Sửa đổi, bổ sung Mục 7, Mục 9, Mục 12, Phụ lục 2. Bảng giá bồi thường cây ăn quả như sau:

  Stt

  Loại cây

  Tui cây

  ĐVT

  Đơn giá (đồng)

  7

  Mãng cầu, Na, Vú sữa, Sa kê

  (Mật độ trồng xen 200 cây/ha, mật độ trồng thuần tối đa 625 cây)

  Trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng

  cây

  103.000

  Chăm sóc năm 1

  cây

  179.200

  Chăm sóc năm 2

  cây

  291.000

  Kinh doanh năm 1

  cây

  684.900

  Kinh doanh năm 2

  cây

  784.900

  Kinh doanh năm 3 trở lên

  cây

  884.900

  9

  Cây Cam, Quýt, Bưởi, Lựu, Đào

   

   

  a)

  Trồng bằng cây thực sinh (Mật độ Cam, Quýt, Lựu, Đào 1110 cây/ha; Bưởi 500 cây/ha) trồng thuần hoặc trồng phân tán.

  Trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng

  cây

  55.500

  Chăm sóc năm 1

  cây

  98.600

  Kinh doanh năm 1

  cây

  141.800

  Kinh doanh năm 2

  cây

  191.800

  Kinh doanh năm 3 trở lên

  cây

  241.800

  b)

  Trồng bằng cây ghép (Mật độ Cam, Quýt, Lựu, Đào 1110 cây/ha; Bưởi 500 cây/ha)

  Trồng và chăm sóc dưới 12 tháng

  cây

  66.500

  Chăm sóc năm 1

  cây

  109.800

  Kinh doanh năm 1

  cây

  153.200

  Kinh doanh năm 2

  cây

  203.200

  Kinh doanh năm 3 trở lên

  cây

  253.200

  12

  Chùm ruột, Cóc, Ổi, Khế, Dọc, Quéo, Muỗng, Nhót, Gioi, Bồ quân, Dâu da, Thìu lịu, Sung, Tai chua, Dâu ăn quả, Thị, Phật thủ, Sơ ri, Hồng giòn (Mật độ 1.330 cây/ha)

  Trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng

  cây

  27.300

  Chăm sóc năm 1

  cây

  46.800

  Chăm sóc năm 2

  cây

  66.400

  Kinh doanh năm 1

  cây

  136.000

  Kinh doanh năm 2

  cây

  156.000

  Kinh doanh năm 3 trở lên

  cây

  186.000

  4. Bổ sung, sửa đổi Phụ lục 3. Bảng giá cây công nghiệp khác như sau:

  STT

  Loại cây

  ĐVT

  Đơn giá (đồng)

  1

  Cây Thuốc lá, Thuốc lào, Thạch đen

  m2

  6.000

  2

  Cây Mía

   

   

   

  - Mới trồng đến dưới 3 tháng

  m2

  15.500

   

  - Trồng trên 3 tháng

  m2

  28.000

   

  - Đã thu hoạch (gốc ủ chờ khai thác vụ sau)

  m2

  11.000

  3

  Cây Dứa.

   

   

  a)

  Cây Dứa trồng thâm canh (mật độ không quá 40.000 cây/ha)

   

   

   

  - Mới trồng đến trước khi có quả

  Cây

  6.000

   

  - Đang có quả

  Cây

  8.000

   

  - Đã hái quả (kiểm đếm theo cây chính đã cho quả, không tính cây con)

  Cây

  2.500

  b)

  Cây Dứa trồng thuần, trồng xen để bụi (không quá 18.000 bụi/ha)

   

  - Mới trồng đến trước có quả (Bụi mới trồng phát sinh từ 1 gốc cây)

  Bụi

  8.000

   

  - Đang có quả

  Bụi

  12.000

   

  - Đã hái quả và chuẩn bị tái sinh

  Bụi

  5.000

  c)

  Cây Dứa trồng tính theo m2

   

   

   

  - Mới trồng đến trước có quả (Số lượng tối thiểu để tính phải có từ 4 cây/m2 khi tính m2 đầu tiên)

  m2

  10.500

   

  - Đang có quả

  m2

  21.000

   

  - Đã hái quả (kiểm đếm theo cây chính đã cho quả, không tính cây con)

  m2

  9.500

  4

  Cây Bồ kết

   

   

   

  - Mới trồng, đường kính <3cm

  Cây

  42.000

   

  - Đường kính gốc từ 3cm đến 8 cm

  Cây

  189.000

   

  - Đường kính gốc > 8cm đến 20 cm

  Cây

  630.000

   

  - Đường kính gốc > 20 cm

  Cây

  735.000

  5

  Cây Hoa Hoè

   

   

   

  - Mới trồng, đường kính gốc <3cm

  Cây

  16.000

   

  - Đường kính gốc từ 3cm đến 8 cm

  Cây

  105.000

   

  - Đường kính gốc > 8cm đến 20 cm

  Cây

  315.000

   

  - Đường kính gốc > 20 cm

  Cây

  367.500

  6

  Bông vải

  m2

  5.000

  7

  Cói, Đay, Lác

  m2

  2.000

  8

  Mây

  Bụi

  4.000

  9

  Hoa thiên lý, chanh dây (gùi), đu đủ dây (dưa tây), Gấc: Mật độ: 1.000-1.100 gốc/ha)

  Gốc

   

   

  Trồng mới

   

  60.000

   

  Đang ra hoa, có trái non

   

  120.000

  10

  Măng Tây (mật độ 20.000 cây/ha)

   

   

   

  Giai đoạn kiến thiết cơ bản dưới 6 tháng tuổi

  đồng/ha

  305.400.000

   

  Giai đoạn từ 6 tháng tuổi đến dưới 01 năm tuổi

  đồng/ha

  434.900.000

   

  Giai đoạn từ 01 năm tuổi trở đi

  đồng/ha

  490.400.000

  5. Sửa đổi, bổ sung mục 4. Sâm các loại, phụ lục 5. Bảng giá bồi thường cây dược liệu:

  TT

  LOÀI CÂY TRỒNG

  ĐƠN VỊ TÍNH

  Đơn giá bồi thường, hỗ trợ

  I

  Đối với các loại sâm không thể di dời

  Đơn giá bồi thường

  4

  Nhân sâm, sâm đất

  đồng/cây

  9.600

  5

  Dây Sương sâm

  đồng/cây

  10.400

  6

  Đẳng sâm (sâm dây)

  đồng/cây

  9.400

  7

  Đương quy

  đồng/cây

  7.400

  II

  Đối với các loại sâm có thể di dời, trồng lại (Sâm Ngọc Linh, Sâm rừng,...)

  Thực hiện hỗ trợ theo Khoản 2, Điều 1 Quyết định này

  6. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 6 như sau:

  Phụ lục 6. Bảng giá bồi thường, hỗ trợ cây Lâm nghiệp phân tán: Cây lâm nghiệp trồng xen với cây nông nghiệp, cây trồng làm trụ… không đủ tiêu chí là rừng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của khung giá rừng, …. được tính theo bảng giá sau:

  a

  NHÓM LẤY GỖ

  Đơn vị tính

  Mức giá (đồng)

  1

  Gỗ nhóm I

   

  D<7cm (Bồi thường chi phí giống, vật tư, công chăm sóc)

  7cm≤D≤20cm (Hỗ trợ chi phí khai thác sớm và công chăm sóc)

  D>20cm (hỗ trợ chi phí chặt hạ, vận chuyển, khấu hao trong quá trình khai thác, chi phí nhiên liệu, bốc xếp)

   

  Cẩm lai, lát

  Cây

  76.500

  176.370

  580.800

   

  Cẩm liên (cà gần)

  Cây

  76.000

  175.870

   

  Dáng hương (giáng hương)

  Cây

  89.000

  188.870

   

  Du sam

  Cây

  89.500

  189.370

   

  Gỗ đỏ (Cà te/Hồ bì)

  Cây

  71.500

  171.370

   

  Gụ

  Cây

  70.000

  169.870

   

  Gụ mật (Gõ mật)

  Cây

  69.000

  168.870

   

  Hoàng đàn

  Cây

  102.000

  201.870

   

  Huê mộc, Sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ)

  Cây

  405.000

  504.870

   

  Huỳnh đường

  Cây

  72.000

  171.870

   

  Hương

  Cây

  72.000

  171.870

   

  Hương tía

  Cây

  80.000

  179.870

   

  Lát

  Cây

  75.000

  174.870

   

  Mun

  Cây

  81.000

  180.870

   

  Muồng đen

  Cây

  69.000

  168.870

   

  Pơ mu

  Cây

  74.000

  173.870

   

  Sơn huyết

  Cây

  73.000

  172.870

   

  Trai

  Cây

  74.000

  173.870

   

  Trắc

  Cây

  72.000

  171.870

   

  Các loại khác

  Cây

  70.000

  169.870

  2

  Gỗ nhóm II

   

   

  99.870

   

   

  Cẩm xe

  Cây

  71.000

  170.870

  530.800

   

  Đinh (đinh hương)

  Cây

  73.500

  173.370

   

  Lim xanh

  Cây

  72.500

  172.370

   

  Nghiến, Kiền kiền, Da đá, Sến mật, Sến mủ, Xoay

  Cây

  71.000

  170.870

   

  Sao xanh, Sến, Táu mật, Trai ly

  Cây

  73.000

  172.870

   

  Các loại khác

  Cây

  68.400

  168.270

  3

  Gỗ nhóm III

   

   

  99.870

   

   

  Bằng lăng, Cà ổi, Chò chai, Chua khét, Trường chua, Dạ hương, Giổi, Huỳnh, Săng Lẻ, Trường mật

  Cây

  70.500

  170.370

  480.800

   

  Cà chắc (cà chí), Chò chỉ, Dầu gió, Re mit, Re hương, Sao đen, Sao cát, Vên vên

  Cây

  68.000

  167.870

   

  Các loại khác

  Cây

  66.000

  165.870

  4

  Gỗ nhóm IV

   

   

  99.870

   

   

  Re (De), Gội tía, Thông lông gà, Vàng tâm

  Cây

  70.000

  169.870

  430.800

   

  Chặc khế, Dầu các loại, Sến bo bo, Lim sừng, Thông ba lá

  Cây

  66.000

  165.870

   

  Bô bô, Cóc đá, Mỡ, Thông, Bời lời, Bời lời vàng

  Cây

  64.000

  163.870

   

  Các loại khác

  Cây

  60.000

  159.870

  5

  Gỗ nhóm V

   

   

  99.870

   

   

  Chò xanh, Lim vang (lim xẹt)

  Cây

  69.500

  169.370

  380.800

   

  Các loại khác

  Cây

  60.000

  159.870

  6

  Gỗ nhóm VI

   

   

  99.870

   

   

  Sấu

  Cây

  75.000

  174.870

  330.800

   

  Chò nâu, Chò, Keo lá tràm, Quế

  Cây

  69.000

  168.870

   

  Các loại khác

  Cây

  60.000

  159.870

  7

  Gỗ nhóm VII

   

   

  99.870

   

   

  Gáo vàng, Lồng mức, Mò cua (Mù cua/Sữa), Trám trắng, Vang trứng, Xoăn

  Cây

  67.000

  166.870

  280.800

   

  Các loại khác

  Cây

  59.000

  158.870

  8

  Gỗ nhóm VIII

   

   

  99.870

   

   

  Bộp (đa xanh)

  Cây

  69.500

  169.370

  240.800

   

  Bồ đề

  Cây

  60.000

  159.870

   

  Các loại khác

  Cây

  59.000

  158.870

  b

  NHÓM CHO SẢN PHẨM NGOÀI GỖ

  Đơn vị tính

  Mức giá (đồng)

  1

  Tre, Tầm vong, Lồ ô

   

   

   

  - Loại trên 30 cây/bụi

  Bụi

  300.000

   

  - Loại từ 20-30 cây/bụi

  Bụi

  240.000

   

  - Loại từ 10-20 cây/bụi

  Bụi

  150.000

   

  - Loại dưới 10 cây/bụi

  Bụi

  90.000

  2

  Trúc, Trải, Nứa

   

   

   

  - Loại trên 100 cây/bụi

  Bụi

  240.000

   

  - Loại từ 50-100 cây/bụi

  Bụi

  170.000

   

  - Loại từ 20-50 cây/bụi

  Bụi

  115.000

   

  - Loại dưới 20 cây/bụi

  Bụi

  45.000

  3

  Các loại tre lấy măng (Điền trúc, lục trúc, bát độ): Mật độ: 270 bụi/ha

   

  Năm thứ 1

  đồng/bụi

  54.000

   

  Năm thứ 2

  đồng/bụi

  70.000

   

  Năm thứ 3

  đồng/bụi

  116.000

   

  Năm thứ 4

  đồng/bụi

  175.000

   

  Cây đang thu hoạch

  đồng/bụi

  320.000

  4

  Sa chi (mật độ 1.800 – 5.400 cây/ha)

   

  Mới trồng, cây con

  đồng/cây

  51.000

   

  Cây đang ra hoa và có trái

  đồng/cây

  120.000

  7. Phụ lục 8. Bảng giá cây hàng năm, cây lương thực

  - Loại A: Cây, hoa màu mới trồng.

  - Loại B: Cây, hoa màu đã có củ, quả, thân, lá... nhưng chưa được thu hoạch.

  TT

  Loại cây

  Đơn vị tính

  Phân loại

  Đơn giá

  (đồng)

  I

  Nhóm cây lương thực, cây rau, cây thực phẩm

  1

  Lúa

  đồng/m2

  Trồng trên đất 1 vụ/năm

  4.500

  Trồng trên đất từ 2 vụ/năm

  5.000

  2

  Lạc/Đậu phụng/Đậu xanh/Đậu nành/Đậu đỏ

  đồng/m2

  Trồng không ph nilon

  6.000

  Trồng ph nilon

  7.000

  3

  Ngô/Bắp

  đồng/m2

   

  6.000

  4

  Khoai tây

  đồng/m2

   

  16.000

  5

  Khoai lang

  đồng/m2

   

  6.000

  6

  Cây hành, tỏi, dọc mùng, các loại rau thơm (húng, mùi tàu, mùi ta, thì là, tía tô, kinh giới, dăm, ngổ, xương xông, lá lốt, lá mơ, ngải cứu, sả,…)

  đồng/m2

   

  11.500

   

  Ớt

  đồng/m2

   

  9.500

  7

  Rau muống, rau rút

  đồng/m2

  Trồng dưới nước

  7.000

  Trồng trên cạn

  9.500

  8

  Rau ngót, rau đay, rau diếp, xà lách, rau dền, cải các loại, mồng tơi...

  đồng/m2

   

  13.000

  9

  Xu hào, xúp lơ, cà rốt, củ cải, bắp cải, cà chua

  đồng/m2

   

  14.000

  10

  Nhóm cây cà các loại (cà pháo, cà bát, cà tím...)

  đồng/m2

   

  12.000

  11

   

  Nhóm cây đậu làm rau (đậu Hà Lan, cô ve, xương rồng, đậu đũa, đậu ván...)

  đồng/m2

   

  14.500

  12

  Nhóm cây lấy hạt (vừng, kê, đậu...). Không bồi thường với cây trưởng thành đã đến kỳ thu hoạch

  đồng/m2

   

  8.000

  13

  Xu xu, hoa lý, bầu, bí đỏ, bí xanh, mướp, mướp đắng...

  đồng/m2

  A

  6.500

  B

  16.000

  14

  Sắn ăn củ, củ từ, củ lỗ, sắn dây, củ đậu, củ mài, dong, khoai sọ, khoai môn, khoai sáp, riềng, nghệ, gừng

  đồng/m2

  A

  9.500

  B

  13.000

  15

  Các loại dưa (dưa hấu, dưa lê, dưa bở, dưa gang, dưa chuột...,vv)

  đồng/m2

  A

  6.500

  B

  12 000

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 06/01/2017 Hiệu lực: 03/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
  Ban hành: 18/03/2019 Hiệu lực: 20/03/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
  Số hiệu:22/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:27/10/2020
  Hiệu lực:10/11/2020
  Lĩnh vực:Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trương Thanh Tùng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X