hieuluat

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:803&810-07/2018
  Số hiệu:27/2018/QĐ-TTgNgày đăng công báo:23/07/2018
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:06/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:20/08/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Doanh nghiệp, Chính sách
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 27/2018/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định này quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục (Phụ lục I đính kèm) và nội dung (Phụ lục II đính kèm) được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Đối tượng áp dụng của Quyết định này là cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật thống kê 2015.

  Điều 3. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục và nội dung

  Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

  1. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:

  - Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

  - Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

  - Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

  - Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

  - Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

  2. Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:

  - Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;

  - Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

  Điều 4. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018.

  Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

  Điều 5. Tổ chức thực hiện

  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, KTTH (2).

  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

  PHỤ LỤC I

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Tên ngành

  A

  NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

  01

  Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

  011

  Trồng cây hàng năm

  0111

  01110

  Trồng lúa

  0112

  01120

  Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

  0113

  01130

  Trồng cây lấy củ có chất bột

  0114

  01140

  Trồng cây mía

  0115

  01150

  Trồng cây thuốc lá, thuốc lào

  0116

  01160

  Trồng cây lấy sợi

  0117

  01170

  Trồng cây có hạt chứa dầu

  0118

  Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

  01181

  Trồng rau các loại

  01182

  Trồng đậu các loại

  01183

  Trồng hoa hàng năm

  0119

  Trồng cây hàng năm khác

  01191

  Trồng cây gia vị hàng năm

  01192

  Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

  01199

  Trồng cây hàng năm khác còn lại

  012

  Trồng cây lâu năm

  0121

  Trồng cây ăn quả

  01211

  Trồng nho

  01212

  Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

  01213

  Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác

  01214

  Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo

  01215

  Trồng nhãn, vải, chôm chôm

  01219

  Trồng cây ăn quả khác

  0122

  01220

  Trồng cây lấy quả chứa dầu

  0123

  01230

  Trồng cây điều

  0124

  01240

  Trồng cây hồ tiêu

  0125

  01250

  Trồng cây cao su

  0126

  01260

  Trồng cây cà phê

  0127

  01270

  Trồng cây chè

  0128

  Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

  01281

  Trồng cây gia vị lâu năm

  01282

  Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

  0129

  Trồng cây lâu năm khác

  01291

  Trồng cây cảnh lâu năm

  01299

  Trồng cây lâu năm khác còn lại

  013

  Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

  0131

  01310

  Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm

  0132

  01320

  Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm

  014

  Chăn nuôi

  0141

  Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò

  01411

  Sản xuất giống trâu, bò

  01412

  Chăn nuôi trâu, bò

  0142

  Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa

  01421

  Sản xuất giống ngựa, lừa

  01422

  Chăn nuôi ngựa, lừa, la

  0144

  Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai

  01441

  Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai

  01442

  Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai

  0145

  Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn

  01451

  Sản xuất giống lợn

  01452

  Chăn nuôi lợn

  0146

  Chăn nuôi gia cầm

  01461

  Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

  01462

  Chăn nuôi gà

  01463

  Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

  01469

  Chăn nuôi gia cầm khác

  0149

  01490

  Chăn nuôi khác

  015

  0150

  01500

  Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

  016

  Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

  0161

  01610

  Hoạt động dịch vụ trồng trọt

  0162

  01620

  Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

  0163

  01630

  Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

  0164

  01640

  Xử lý hạt giống để nhân giống

  017

  0170

  01700

  Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan

  02

  Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

  021

  0210

  Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

  02101

  Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ

  02102

  Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre

  02103

  Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

  02104

  Ươm giống cây lâm nghiệp

  022

  0220

  02200

  Khai thác gỗ

  023

  Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

  0231

  02310

  Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

  0232

  02320

  Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

  024

  0240

  02400

  Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

  03

  Khai thác, nuôi trồng thủy sản

  031

  Khai thác thủy sản

  0311

  03110

  Khai thác thủy sản biển

  0312

  03120

  Khai thác thủy sản nội địa

  032

  Nuôi trồng thủy sản

  0321

  Nuôi trồng thủy sản biển

  03211

  Nuôi cá

  03212

  Nuôi tôm

  03213

  Nuôi thủy sản khác

  03214

  Sản xuất giống thủy sản biển

  0322

  Nuôi trồng thủy sản nội địa

  03221

  Nuôi cá

  03222

  Nuôi tôm

  03223

  Nuôi thủy sản khác

  03224

  Sản xuất giống thủy sản nội địa

  B

  KHAI KHOÁNG

  05

  Khai thác than cứng và than non

  051

  0510

  05100

  Khai thác và thu gom than cứng

  052

  0520

  05200

  Khai thác và thu gom than non

  06

  Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

  061

  0610

  06100

  Khai thác dầu thô

  062

  0620

  06200

  Khai thác khí đốt tự nhiên

  07

  Khai thác quặng kim loại

  071

  0710

  07100

  Khai thác quặng sắt

  072

  Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

  0721

  07210

  Khai thác quặng uranium và quặng thorium

  0722

  Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

  07221

  Khai thác quặng bôxít

  07229

  Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

  073

  0730

  07300

  Khai thác quặng kim loại quý hiếm

  08

  Khai khoáng khác

  081

  0810

  Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

  08101

  Khai thác đá

  08102

  Khai thác cát, sỏi

  08103

  Khai thác đất sét

  089

  Khai khoáng chưa được phân vào đâu

  0891

  08910

  Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

  0892

  08920

  Khai thác và thu gom than bùn

  0893

  08930

  Khai thác muối

  0899

  08990

  Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

  09

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng

  091

  0910

  09100

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

  099

  0990

  09900

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

  C

  CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

  10

  Sản xuất, chế biến thực phẩm

  101

  1010

  Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

  10101

  Giết mổ gia súc, gia cầm

  10102

  Chế biến và bảo quản thịt

  10109

  Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

  102

  1020

  Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

  10201

  Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

  10202

  Chế biến và bảo quản thủy sản khô

  10203

  Chế biến và bảo quản nước mắm

  10209

  Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

  103

  1030

  Chế biến và bảo quản rau quả

  10301

  Sản xuất nước ép từ rau quả

  10309

  Chế biến và bảo quản rau quả khác

  104

  1040

  Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

  10401

  Sản xuất dầu, mỡ động vật

  10402

  Sản xuất dầu, bơ thực vật

  105

  1050

  10500

  Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

  106

  Xay xát và sản xuất bột

  1061

  Xay xát và sản xuất bột thô

  10611

  Xay xát

  10612

  Sản xuất bột thô

  1062

  10620

  Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

  107

  Sản xuất thực phẩm khác

  1071

  10710

  Sản xuất các loại bánh từ bột

  1072

  10720

  Sản xuất đường

  1073

  10730

  Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo

  1074

  10740

  Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

  1075

  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

  10751

  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt

  10752

  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản

  10759

  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác

  1076

  10760

  Sản xuất chè

  1077

  10770

  Sản xuất cà phê

  1079

  10790

  Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

  108

  1080

  10800

  Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

  11

  110

  Sản xuất đồ uống

  1101

  11010

  Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

  1102

  11020

  Sản xuất rượu vang

  1103

  11030

  Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

  1104

  Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

  11041

  Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

  11042

  Sản xuất đồ uống không cồn

  12

  120

  1200

  Sản xuất sản phẩm thuốc lá

  12001

  Sản xuất thuốc lá

  12009

  Sản xuất thuốc hút khác

  13

  Dệt

  131

  Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

  1311

  13110

  Sản xuất sợi

  1312

  13120

  Sản xuất vải dệt thoi

  1313

  13130

  Hoàn thiện sản phẩm dệt

  139

  Sản xuất hàng dệt khác

  1391

  13910

  Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

  1392

  13920

  Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

  1393

  13930

  Sản xuất thảm, chăn, đệm

  1394

  13940

  Sản xuất các loại dây bện và lưới

  1399

  13990

  Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

  14

  Sản xuất trang phục

  141

  1410

  14100

  May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

  142

  1420

  14200

  Sản xuất sản phẩm từ da lông thú

  143

  1430

  14300

  Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

  15

  Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

  151

  Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú

  1511

  15110

  Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

  1512

  15120

  Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm

  152

  1520

  15200

  Sản xuất giày, dép

  16

  Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

  161

  1610

  Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

  16101

  Cưa, xẻ và bào gỗ

  16102

  Bảo quản gỗ

  162

  Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

  1621

  16210

  Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

  1622

  16220

  Sản xuất đồ gỗ xây dựng

  1623

  16230

  Sản xuất bao bì bằng gỗ

  1629

  Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

  16291

  Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

  16292

  Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

  17

  170

  Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

  1701

  17010

  Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

  1702

  Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

  17021

  Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

  17022

  Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

  1709

  17090

  Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

  18

  In, sao chép bản ghi các loại

  181

  In ấn và dịch vụ liên quan đến in

  1811

  18110

  In ấn

  1812

  18120

  Dịch vụ liên quan đến in

  182

  1820

  18200

  Sao chép bản ghi các loại

  19

  Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

  191

  1910

  19100

  Sản xuất than cốc

  192

  1920

  19200

  Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

  20

  Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất

  201

  Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

  2011

  Sản xuất hoá chất cơ bản

  20111

  Sản xuất khí công nghiệp

  20112

  Sản xuất chất nhuộm và chất màu

  20113

  Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác

  20114

  Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác

  20119

  Sản xuất hóa chất cơ bản khác

  2012

  20120

  Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

  2013

  Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

  20131

  Sản xuất plastic nguyên sinh

  20132

  Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

  202

  Sản xuất sản phẩm hoá chất khác

  2021

  20210

  Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

  2022

  Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

  20221

  Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít

  20222

  Sản xuất mực in

  2023

  Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

  20231

  Sản xuất mỹ phẩm

  20232

  Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

  2029

  20290

  Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

  203

  2030

  20300

  Sản xuất sợi nhân tạo

  21

  Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

  210

  2100

  Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

  21001

  Sản xuất thuốc các loại

  21002

  Sản xuất hoá dược và dược liệu

  22

  Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

  221

  Sản xuất sản phẩm từ cao su

  2211

  22110

  Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

  2219

  22190

  Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

  222

  2220

  Sản xuất sản phẩm từ plastic

  22201

  Sản xuất bao bì từ plastic

  22209

  Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

  23

  Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

  231

  2310

  Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

  23101

  Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh phẳng

  23102

  Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng

  23103

  Sản xuất sợi thủy tinh và sản phẩm từ sợi thủy tinh

  23109

  Sản xuất thủy tinh khác và các sản phẩm từ thủy tinh

  239

  Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu

  2391

  23910

  Sản xuất sản phẩm chịu lửa

  2392

  23920

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  2393

  23930

  Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

  2394

  Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

  23941

  Sản xuất xi măng

  23942

  Sản xuất vôi

  23943

  Sản xuất thạch cao

  2395

  23950

  Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao

  2396

  23960

  Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

  2399

  23990

  Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

  24

  Sản xuất kim loại

  241

  2410

  24100

  Sản xuất sắt, thép, gang

  242

  2420

  Sản xuất kim loại quý và kim loại màu

  24201

  Sản xuất kim loại quý

  24202

  Sản xuất kim loại màu

  243

  Đúc kim loại

  2431

  24310

  Đúc sắt, thép

  2432

  24320

  Đúc kim loại màu

  25

  Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

  251

  Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi

  2511

  25110

  Sản xuất các cấu kiện kim loại

  2512

  25120

  Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

  2513

  25130

  Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)

  252

  2520

  25200

  Sản xuất vũ khí và đạn dược

  259

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

  2591

  25910

  Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

  2592

  25920

  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

  2593

  25930

  Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

  2599

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

  25991

  Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn

  25999

  Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

  26

  Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

  261

  2610

  26100

  Sản xuất linh kiện điện tử

  262

  2620

  26200

  Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

  263

  2630

  26300

  Sản xuất thiết bị truyền thông

  264

  2640

  26400

  Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

  265

  Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ

  2651

  26510

  Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

  2652

  26520

  Sản xuất đồng hồ

  266

  2660

  26600

  Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp

  267

  2670

  26700

  Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

  268

  2680

  26800

  Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học

  27

  Sản xuất thiết bị điện

  271

  2710

  Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

  27101

  Sản xuất mô tơ, máy phát

  27102

  Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

  272

  2720

  27200

  Sản xuất pin và ắc quy

  273

  Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

  2731

  27310

  Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học

  2732

  27320

  Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

  2733

  27330

  Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

  274

  2740

  27400

  Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

  275

  2750

  27500

  Sản xuất đồ điện dân dụng

  279

  2790

  27900

  Sản xuất thiết bị điện khác

  28

  Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

  281

  Sản xuất máy thông dụng

  2811

  28110

  Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)

  2812

  28120

  Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu

  2813

  28130

  Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

  2814

  28140

  Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động

  2815

  28150

  Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung

  2816

  28160

  Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

  2817

  28170

  Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

  2818

  28180

  Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén

  2819

  28190

  Sản xuất máy thông dụng khác

  282

  Sản xuất máy chuyên dụng

  2821

  28210

  Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp

  2822

  28220

  Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại

  2823

  28230

  Sản xuất máy luyện kim

  2824

  28240

  Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

  2825

  28250

  Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

  2826

  28260

  Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da

  2829

  Sản xuất máy chuyên dụng khác

  28291

  Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

  28299

  Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

  29

  Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác

  291

  2910

  29100

  Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác

  292

  2920

  29200

  Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc

  293

  2930

  29300

  Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác

  30

  Sản xuất phương tiện vận tải khác

  301

  Đóng tàu và thuyền

  3011

  30110

  Đóng tàu và cấu kiện nổi

  3012

  30120

  Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí

  302

  3020

  30200

  Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe

  303

  3030

  30300

  Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan

  304

  3040

  30400

  Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội

  309

  Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu

  3091

  30910

  Sản xuất mô tô, xe máy

  3092

  30920

  Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật

  3099

  30990

  Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

  31

  310

  3100

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

  31001

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

  31002

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại

  31009

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

  32

  Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

  321

  Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan

  3211

  32110

  Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan

  3212

  32120

  Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan

  322

  3220

  32200

  Sản xuất nhạc cụ

  323

  3230

  32300

  Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

  324

  3240

  32400

  Sản xuất đồ chơi, trò chơi

  325

  3250

  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

  32501

  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

  32502

  Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

  329

  3290

  32900

  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

  33

  Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

  331

  Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn

  3311

  33110

  Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

  3312

  33120

  Sửa chữa máy móc, thiết bị

  3313

  33130

  Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học

  3314

  33140

  Sửa chữa thiết bị điện

  3315

  33150

  Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

  3319

  33190

  Sửa chữa thiết bị khác

  332

  3320

  33200

  Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

  D

  SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

  35

  Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

  351

  Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

  3511

  Sản xuất điện

  35111

  Thủy điện

  35112

  Nhiệt điện than

  35113

  Nhiệt điện khí

  35114

  Điện hạt nhân

  35115

  Điện gió

  35116

  Điện mặt trời

  35119

  Điện khác

  3512

  Truyền tải và phân phối điện

  35121

  Truyền tải điện

  35122

  Phân phối điện

  352

  3520

  Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

  35201

  Sản xuất khí đốt

  35202

  Phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

  353

  3530

  Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

  35301

  Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

  35302

  Sản xuất nước đá

  E

  CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

  36

  360

  3600

  36000

  Khai thác, xử lý và cung cấp nước

  37

  370

  3700

  Thoát nước và xử lý nước thải

  37001

  Thoát nước

  37002

  Xử lý nước thải

  38

  Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu

  381

  Thu gom rác thải

  3811

  38110

  Thu gom rác thải không độc hại

  3812

  Thu gom rác thải độc hại

  38121

  Thu gom rác thải y tế

  38129

  Thu gom rác thải độc hại khác

  382

  Xử lý và tiêu hủy rác thải

  3821

  38210

  Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

  3822

  Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

  38221

  Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế

  38229

  Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác

  383

  3830

  Tái chế phế liệu

  38301

  Tái chế phế liệu kim loại

  38302

  Tái chế phế liệu phi kim loại

  39

  390

  3900

  39000

  Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

  F

  XÂY DỰNG

  41

  410

  Xây dựng nhà các loại

  4101

  41010

  Xây dựng nhà để ở

  4102

  41020

  Xây dựng nhà không để ở

  42

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

  421

  Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

  4211

  42110

  Xây dựng công trình đường sắt

  4212

  42120

  Xây dựng công trình đường bộ

  422

  Xây dựng công trình công ích

  4221

  42210

  Xây dựng công trình điện

  4222

  42220

  Xây dựng công trình cấp, thoát nước

  4223

  42230

  Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

  4229

  42290

  Xây dựng công trình công ích khác

  429

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

  4291

  42910

  Xây dựng công trình thủy

  4292

  42920

  Xây dựng công trình khai khoáng

  4293

  42930

  Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

  4299

  42990

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

  43

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng

  431

  Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng

  4311

  43110

  Phá dỡ

  4312

  43120

  Chuẩn bị mặt bằng

  432

  Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

  4321

  43210

  Lắp đặt hệ thống điện

  4322

  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

  43221

  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

  43222

  Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí

  4329

  43290

  Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

  433

  4330

  43300

  Hoàn thiện công trình xây dựng

  439

  4390

  43900

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

  G

  BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

  45

  Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

  451

  Bán ô tô và xe có động cơ khác

  4511

  Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

  45111

  Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

  45119

  Bán buôn xe có động cơ khác

  4512

  45120

  Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

  4513

  Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

  45131

  Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

  45139

  Đại lý xe có động cơ khác

  452

  4520

  45200

  Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

  453

  4530

  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

  45301

  Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

  45302

  Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

  45303

  Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

  454

  Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

  4541

  Bán mô tô, xe máy

  45411

  Bán buôn mô tô, xe máy

  45412

  Bán lẻ mô tô, xe máy

  45413

  Đại lý mô tô, xe máy

  4542

  45420

  Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

  4543

  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

  45431

  Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

  45432

  Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

  45433

  Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

  46

  Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

  461

  4610

  Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

  46101

  Đại lý bán hàng hóa

  46102

  Môi giới mua bán hàng hóa

  46103

  Đấu giá hàng hóa

  462

  4620

  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

  46201

  Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

  46202

  Bán buôn hoa và cây

  46203

  Bán buôn động vật sống

  46204

  Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản

  46209

  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

  463

  Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

  4631

  46310

  Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

  4632

  Bán buôn thực phẩm

  46321

  Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt

  46322

  Bán buôn thủy sản

  46323

  Bán buôn rau, quả

  46324

  Bán buôn cà phê

  46325

  Bán buôn chè

  46326

  Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

  46329

  Bán buôn thực phẩm khác

  4633

  Bán buôn đồ uống

  46331

  Bán buôn đồ uống có cồn

  46332

  Bán buôn đồ uống không có cồn

  4634

  46340

  Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

  464

  Bán buôn đồ dùng gia đình

  4641

  Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

  46411

  Bán buôn vải

  46412

  Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

  46413

  Bán buôn hàng may mặc

  46414

  Bán buôn giày dép

  4649

  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

  46491

  Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

  46492

  Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

  46493

  Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

  46494

  Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

  46495

  Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

  46496

  Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

  46497

  Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

  46498

  Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

  46499

  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

  465

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

  4651

  46510

  Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

  4652

  46520

  Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

  4653

  46530

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

  4659

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

  46591

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

  46592

  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

  46593

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

  46594

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

  46595

  Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

  46599

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

  466

  Bán buôn chuyên doanh khác

  4661

  Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

  46611

  Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

  46612

  Bán buôn dầu thô

  46613

  Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

  46614

  Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

  4662

  Bán buôn kim loại và quặng kim loại

  46621

  Bán buôn quặng kim loại

  46622

  Bán buôn sắt, thép

  46623

  Bán buôn kim loại khác

  46624

  Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác

  4663

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

  46631

  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

  46632

  Bán buôn xi măng

  46633

  Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

  46634

  Bán buôn kính xây dựng

  46635

  Bán buôn sơn, vécni

  46636

  Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

  46637

  Bán buôn đồ ngũ kim

  46639

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

  4669

  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

  46691

  Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

  46692

  Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

  46693

  Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

  46694

  Bán buôn cao su

  46695

  Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

  46696

  Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

  46697

  Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

  46699

  Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

  469

  4690

  46900

  Bán buôn tổng hợp

  47

  Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

  471

  Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

  4711

  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

  47111

  Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

  47112

  Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

  47119

  Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

  4719

  Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

  47191

  Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

  47192

  Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

  47199

  Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

  472

  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

  4721

  47210

  Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

  4722

  Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

  47221

  Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh

  47222

  Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh

  47223

  Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

  47224

  Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh

  47229

  Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

  4723

  47230

  Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

  4724

  47240

  Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

  473

  4730

  47300

  Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

  474

  Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh

  4741

  Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

  47411

  Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh

  47412

  Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

  4742

  47420

  Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

  475

  Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

  4751

  Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

  47511

  Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh

  47519

  Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

  4752

  Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

  47521

  Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh

  47522

  Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh

  47523

  Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

  47524

  Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

  47525

  Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

  47529

  Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

  4753

  47530

  Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

  4759

  Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

  47591

  Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh

  47592

  Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

  47593

  Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh

  47594

  Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

  47599

  Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

  476

  Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh

  4761

  47610

  Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

  4762

  47620

  Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh

  4763

  47630

  Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh

  4764

  47640

  Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

  477

  Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

  4771

  Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

  47711

  Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

  47712

  Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

  47713

  Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh

  4772

  Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

  47721

  Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh

  47722

  Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

  47723

  Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh

  4773

  Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

  47731

  Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

  47732

  Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

  47733

  Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

  47734

  Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh

  47735

  Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh

  47736

  Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

  47737

  Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

  47738

  Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

  47739

  Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

  4774

  Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

  47741

  Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

  47749

  Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

  478

  Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ

  4781

  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

  47811

  Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ

  47812

  Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ

  47813

  Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ

  47814

  Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

  47815

  Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ

  47816

  Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ

  47817

  Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ

  47818

  Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ

  47819

  Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu

  4782

  Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ

  47821

  Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ

  47822

  Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ

  47823

  Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

  4783

  47830

  Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ

  4784

  Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ

  47841

  Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ

  47842

  Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ

  47843

  Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

  4785

  47850

  Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ

  4789

  Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

  47891

  Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

  47892

  Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

  47893

  Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

  47894

  Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức lưu động hoặc tại chợ

  47895

  Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ

  47896

  Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ

  47897

  Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ

  47898

  Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ

  47899

  Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ

  479

  Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)

  4791

  47910

  Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

  4799

  47990

  Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

  H

  VẬN TẢI KHO BÃI

  49

  Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

  491

  Vận tải đường sắt

  4911

  49110

  Vận tải hành khách đường sắt

  4912

  49120

  Vận tải hàng hóa đường sắt

  492

  Vận tải hành khách bằng xe buýt

  4921

  49210

  Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành

  4922

  49220

  Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh

  4929

  49290

  Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác

  493

  Vận tải đường bộ khác

  4931

  Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

  49311

  Vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm hoặc đường sắt trên cao

  49312

  Vận tải hành khách bằng taxi

  49313

  Vận tải hành khách bàng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

  49319

  Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại thành (trừ xe buýt)

  4932

  Vận tải hành khách đường bộ khác

  49321

  Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

  49329

  Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

  4933

  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

  49331

  Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

  49332

  Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

  49333

  Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác

  49334

  Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

  49339

  Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

  494

  4940

  49400

  Vận tải đường ống

  50

  Vận tải đường thủy

  501

  Vận tải ven biển và viễn dương

  5011

  Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

  50111

  Vận tải hành khách ven biển

  50112

  Vận tải hành khách viễn dương

  5012

  Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

  50121

  Vận tải hàng hóa ven biển

  50122

  Vận tải hàng hóa viễn dương

  502

  Vận tải đường thủy nội địa

  5021

  Vận tải hành khách đường thủy nội địa

  50211

  Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới

  50212

  Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ

  5022

  Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

  50221

  Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới

  50222

  Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ

  51

  Vận tải hàng không

  511

  5110

  Vận tải hành khách hàng không

  51101

  Vận tải hành khách hàng không theo tuyến và lịch trình cố định

  51109

  Vận tải hành khách hàng không loại khác

  512

  5120

  Vận tải hàng hóa hàng không

  51201

  Vận tải hàng hóa hàng không theo tuyến và lịch trình cố định

  51209

  Vận tải hàng hóa hàng không loại khác

  52

  Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

  521

  5210

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

  52101

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan

  52102

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)

  52109

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác

  522

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải

  5221

  52210

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt

  5222

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

  52221

  Hoạt động điều hành cảng biển

  52222

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương

  52223

  Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa

  52224

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa

  5223

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

  52231

  Dịch vụ điều hành bay

  52232

  Dịch vụ điều hành hoạt động cảng hàng không

  52239

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải hàng không

  5224

  Bốc xếp hàng hóa

  52241

  Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt

  52242

  Bốc xếp hàng hóa đường bộ

  52243

  Bốc xếp hàng hóa cảng biển

  52244

  Bốc xếp hàng hóa cảng sông

  52245

  Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không

  52249

  Bốc xếp hàng hóa loại khác

  5225

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

  52251

  Hoạt động điều hành bến xe

  52252

  Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ

  52253

  Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ

  52259

  Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ

  5229

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

  52291

  Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển

  52292

  Logistics

  52299

  Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu

  53

  Bưu chính và chuyển phát

  531

  5310

  53100

  Bưu chính

  532

  5320

  53200

  Chuyển phát

  I

  DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

  55

  Dịch vụ lưu trú

  551

  5510

  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

  55101

  Khách sạn

  55102

  Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

  55103

  Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

  55104

  Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

  559

  5590

  Cơ sở lưu trú khác

  55901

  Ký túc xá học sinh, sinh viên

  55902

  Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm

  55909

  Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu

  56

  Dịch vụ ăn uống

  561

  5610

  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

  56101

  Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

  56102

  Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh

  56109

  Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

  562

  Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác

  5621

  56210

  Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

  5629

  56290

  Dịch vụ ăn uống khác

  563

  5630

  Dịch vụ phục vụ đồ uống

  56301

  Quán rượu, bia, quầy bar

  56302

  Quán cà phê, giải khát

  56309

  Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

  J

  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  58

  Hoạt động xuất bản

  581

  Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác

  5811

  Xuất bản sách

  58111

  Xuất bản sách trực tuyến

  58112

  Xuất bản sách khác

  5812

  Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ

  58121

  Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ trực tuyến

  58122

  Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ khác

  5813

  Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ

  58131

  Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ trực tuyến

  58132

  Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác

  5819

  Hoạt động xuất bản khác

  58191

  Hoạt động xuất bản trực tuyến khác

  58192

  Hoạt động xuất bản khác

  582

  5820

  58200

  Xuất bản phần mềm

  59

  Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc

  591

  Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình

  5911

  Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

  59111

  Hoạt động sản xuất phim điện ảnh

  59112

  Hoạt động sản xuất phim video

  59113

  Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

  5912

  59120

  Hoạt động hậu kỳ

  5913

  59130

  Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

  5914

  Hoạt động chiếu phim

  59141

  Hoạt động chiếu phim cố định

  59142

  Hoạt động chiếu phim lưu động

  592

  5920

  59200

  Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc

  60

  Hoạt động phát thanh, truyền hình

  601

  6010

  60100

  Hoạt động phát thanh

  602

  Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao

  6021

  60210

  Hoạt động truyền hình

  6022

  60220

  Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác

  61

  Viễn thông

  611

  6110

  Hoạt động viễn thông có dây

  61101

  Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông có dây

  61102

  Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác

  612

  6120

  Hoạt động viễn thông không dây

  61201

  Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây

  61202

  Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác

  613

  6130

  61300

  Hoạt động viễn thông vệ tinh

  619

  6190

  Hoạt động viễn thông khác

  61901

  Hoạt động của các điểm truy cập internet

  61909

  Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

  62

  620

  Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

  6201

  62010

  Lập trình máy vi tính

  6202

  62020

  Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

  6209

  62090

  Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

  63

  Hoạt động dịch vụ thông tin

  631

  Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin

  6311

  63110

  Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

  6312

  63120

  Cổng thông tin

  639

  Dịch vụ thông tin khác

  6391

  63910

  Hoạt động thông tấn

  6399

  63990

  Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

  K

  HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

  64

  Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

  641

  Hoạt động trung gian tiền tệ

  6411

  64110

  Hoạt động ngân hàng trung ương