Quyết định 296/QĐ-TTg Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:305&306-03/2014
  Số hiệu:296/QĐ-TTgNgày đăng công báo: 12/03/2014
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Ngày ban hành:26/02/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/02/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách, Thông tin-Truyền thông
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  ---------------------
  Số: 296/QĐ-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  -----------
  Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2014
  ----------------------
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
   
   
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ vthông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014 với các nội dung:
  1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) bố trí cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại trong năm 2014 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện (qua Bộ Thông tin và Truyền thông) trước ngày 30 tháng 11 năm 2014.
  2. Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn của Bộ, ngành, địa phương mình giai đoạn 2015 - 2017 và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 5 năm 2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm một số nhiệm vụ cơ bản sau:
  - Xây dựng ấn phẩm thông tin đối ngoại giới thiệu về lĩnh vực, sản phẩm, thế mạnh của ngành, địa phương mình.
  - Tổ chức các sự kiện ở trong nước và nước ngoài giới thiệu, quảng bá thương hiệu, đặc trưng của Bộ, ngành, địa phương mình và các ấn phẩm trên.
  - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ chuyên trách, lãnh đạo chủ chốt, các đoàn ra nước ngoài, ban tổ chức các lễ hội, sự kiện quảng bá.
  - Xây dựng nội dung thông tin bằng nhiều thứ tiếng cho các đài truyền hình, phát thanh, các tờ báo, các trang thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương mình.
  - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả quảng bá hình ảnh của Bộ, ngành, địa phương mình.
  Kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn của Bộ, ngành, địa phương bao gồm các nội dung sau: Tên nhiệm vụ; cơ quan chủ trì; cơ quan phối hợp; thời gian thực hiện; khái toán.
  Điều 2. Nguồn vốn thực hiện
  Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội khác.
  Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ và khả năng ngân sách, khả năng huy động nguồn vốn, Bộ Tài chính và các địa phương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện.
  Điều 3. Tổ chức thực hiện
  1. Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại:
  Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch.
  2. Bộ Thông tin và Truyền thông:
  - Tổng hợp Kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2015 - 2017 và xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017 trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2014.
  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  3. Bộ Nội vụ:
  Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương bố trí cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại.
  4. Bộ Tài chính:
  Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ cân đối, bố trí kinh phí cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các đề án thông tin đối ngoại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
  5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có trách nhiệm triển khai các nội dung của Kế hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện các hoạt động, đề án thông tin đối ngoại trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại;
  - Các tổ chức chính trị - xã hội;
  - Các cơ quan báo chí, xuất bản;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: Văn thư, QHQT (3b).
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ
  Ban hành: 25/12/2001 Hiệu lực: 25/12/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới