hieuluat

Quyết định 297/QĐ-BNV Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:297/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Thừa
  Ngày ban hành:28/04/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/04/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách
 • BỘ NỘI VỤ

  ________

  Số: 297/QĐ-BNV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIssỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

   

  Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW;

  Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025;

  Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11253/VPCP-TCCV ngày 10/12/2019 và Công văn số 2099/VPCP-KGVX ngày 19/3/2020 của Văn phòng Chính phủ1;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 470/QĐ-BNV ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài.

  Điều 3. Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

  - Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp;

  - UBND các tỉnh: Quảng Nam, Bình Dương và thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh;

  - Thành viên BCĐ, TBT Đề án;

  - Cổng TTĐT Bộ Nội vụ (để đăng tin);

  - Lưu: VT, CCVC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Trọng Thừa

   

   

   

  BỘ NỘI VỤ

  ________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ___________________

   

   

  KẾ HOẠCH

  Xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài
  (Kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BNV ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

  __________________

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11253/VPCP-TCCV ngày 10/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép tích hợp các Đề án về nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao vào một Đề án tổng thể là Đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Công văn số 2099/VPCP-KGVX ngày 19/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-TW ngày 24/10/2018 của Chính phủ, Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài với các nội dung như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  a) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về người tài nói chung, trong đó có chính sách thu hút nhân tài gốc Việt về làm việc tại Việt Nam, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại Bộ, ngành, địa phương và chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ học sinh, sinh viên, đặc biệt là đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để tạo nguồn cán bộ lâu dài. Qua đó, tạo cở sở pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

  b) Việc tổ chức xây dựng Đề án bảo đảm tính khách quan, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian.

  c) Các giải pháp, đề xuất từ Đề án phải có tính khả thi, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

  2. Yêu cầu

  a) Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phải đánh giá toàn diện, khách quan về thực trạng chính sách pháp luật hiện có của Nhà nước liên quan đến thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; đưa ra khái niệm, tiêu chí xác định nhân tài, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong thực hiện chính sách nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách nhân tài, nguồn ở Việt Nam.

  b) Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, Tổ chuyên gia đề cao trách nhiệm, nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra; chủ động, tích cực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị đề xuất các nội dung của Đề án và kế hoạch để bảo đảm thời gian, tiến độ xây dựng Đề án.

  c) Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, Tổ chuyên gia làm cơ sở để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

  II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  STT

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  1

  Trình Bộ trưởng quyết định thành lập Tổ chuyên gia

  Tháng 3­4/2020

  BCĐ, TBT Tổ chuyên gia

   

  2

  Trình Bộ trưởng quyết định ban hành Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Đề án (thay thế Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-BNV ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

  3

  Họp Tổ chuyên gia

  4

  Gửi văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao

  5

  Tổng hợp kết quả nghiên cứu của chuyên gia, báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương để xây dựng dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (lần 1); Gửi xin ý kiến một số Bộ, ngành liên quan

  Tháng 5­6/2020

  Tổ chuyên gia

  Vụ CCVC

  6

  Tổ chức Hội thảo lần 1 tại Thành phố Hà Nội

  BCĐ, TBT

  Tổ chuyên gia

  Viện

  KHTCNN

  7

  Tổ chức và tổng hợp kết quả khảo sát tại 5 Bộ gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Ngoại giao; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tư pháp và 5 địa phương gồm: Quảng Nam; Bình Dương; Thành phố: Hà Nội; Đà Nẵng; Hồ Chí Minh

  Vụ Tổ chức cán bộ và Sở Nội vụ các cơ quan, đơn vị

  8

  Tổ chức Hội thảo lần 2 tại Thừa Thiên - Huế

  Tháng 7/2020

  BCĐ, TBT

  Tổ chuyên gia

  Viện

  KHTCNN

  9

  Tổng hợp kết quả Hội thảo; kết quả khảo sát, ý kiến tham gia để hoàn thiện Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (lần 2) gửi xin ý kiến một số Bộ, ngành

  Tổ chuyên gia

   

  10

  Hoàn thiện dự thảo Đề án lần cuối

  Tháng 8/2020

  Tổ chuyên gia

   

  11

  Báo cáo Bộ trưởng Tờ trình kèm theo Quyết định phê duyệt Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

  Vụ CCVC

   

   

  III. NỘI DUNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

  1. Chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lương cao

  a) Các quy định của Đảng và quy định của Nhà nước.

  b) Các chính sách đặc thù của Bộ, ngành, địa phương.

  2. Thực trạng tuyển dụng, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lương cao

  a) Về số lượng được thu hút vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; ngành nghề, lĩnh vực thu hút.

  b) Về chất lượng nhân tài, nguồn nhân lực chất lương cao: trình độ, chuyên môn; trình độ lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ; đánh giá kết quả công việc.

  c) Đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lương cao.

  d) Những giải pháp, kiến nghị để thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lương cao.

  3. Phương pháp tiến hành: Thành lập Đoàn khảo sát để tiến hành khảo sát tại các Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  4. Trách nhiệm Đoàn khảo sát

  a) Thông báo cho các đơn vị, địa phương được khảo sát về nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần để bảo đảm cho việc khảo sát đạt kết quả.

  b) Phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn khảo sát.

  c) Tổng hợp kết quả khảo sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo Bộ Nội vụ về kết quả, số liệu khảo sát.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Công chức - Viên chức

  a) Làm thường trực, giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.

  b) Phối hợp với Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Tổ chuyên gia để tổ chức Hội thảo, tổ chức khảo sát và xây dựng hồ sơ Đề án.

  c) Báo cáo, trình Bộ trưởng Tờ trình Thủ tướng Chính phê duyệt Đề án theo đúng quy định.

  2. Viện Khoa học tổ chức Nhà nước

  Chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức, Tổ chuyên gia và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo và tổng hợp kết quả Hội thảo.

  3. Văn phòng Bộ Nội vụ

  Chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Kế hoạch tài chính xây dựng dự toán kinh phí; bố trí phương tiện và các điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch.

  4. Tổ chuyên gia

  Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 191/QĐ-BNV ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập Tổ chuyên gia xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài và tại Mục II Kế hoạch này.

  5. Nguồn kinh phí

  Kinh phí xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài được bố trí từ nguồn kinh phí xây dựng Đề án của Bộ Nội vụ. Huy động nguồn lực từ bên ngoài để bảo đảm kinh phí triển khai Kế hoạch này. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

  Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, Vụ Công chức - Viên chức có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm tiến độ đề ra./.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 34/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
  Ban hành: 03/04/2017 Hiệu lực: 03/04/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW ngày 06/06/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW
  Ban hành: 24/10/2018 Hiệu lực: 24/10/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 470/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài
  Ban hành: 05/06/2019 Hiệu lực: 05/06/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  04
  Kế hoạch 10-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
  Ban hành: 06/06/2018 Hiệu lực: 06/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 297/QĐ-BNV Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
  Số hiệu:297/QĐ-BNV
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:28/04/2020
  Hiệu lực:28/04/2020
  Lĩnh vực:Chính sách
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Trọng Thừa
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X