Quyết định 333/QĐ-UBDT Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộcSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:333/QĐ-UBDTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
  Ngày ban hành:28/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách, Giao thông
 • ỦY BAN DÂN TỘC
  -------
  Số: 333/QĐ-UBDT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN ATGT NĂM 2016
  SỬ DỤNG KINH PHÍ DO ỦY BAN ATGT QUỐC GIA HỖ TRỢ
  -----------------------
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
   
   
  Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
  Căn cứ Hợp đồng số 31/HĐPHHT, ngày 08/6/2016 được ký giữa Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Văn phòng Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp và hỗ trợ kinh phí tuyên truyn ATGT năm 2016;
  Xét đnghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2016 sử dụng kinh phí do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia hỗ trợ (kèm theo Quyết định).
  Điều 2. Giao Vụ Tuyên truyền chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban; các Vụ, đơn vị liên quan và Văn phòng Ủy ban ATGTQG tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
  - Các TTPCN UB;
  - Văn phòng UBATGT QG;
  - Website UBDT;
  - Vụ KHTC, Các Vụ ĐP I, II,III;
  - Lưu VT, Vụ TT (4b).
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nông Quốc Tuấn

   
   
  KẾ HOẠCH
  TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2016
  SỬ DỤNG KINH PHÍ DO ỦY BAN ATGTQG HỖ TR
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-UBDT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
   
   
  Căn cứ Hợp đồng số 31/HĐPHHT ngày 08 tháng 6 năm 2016 giữa Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Văn phòng Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp và hỗ trợ kinh phí tuyên truyền an toàn giao thông năm 2016.
  Để thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký, Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  - Góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông.
  - Thực hiện các hình thức tuyên truyền theo đúng quy định của hợp đồng
  II. NỘI DUNG
  1. Tổ chức 03 lớp tập huấn.
  1.1. Chương trình tập huấn: Phổ biến 04 chuyên đề:
  + Chuyên đề 1: “Thông tin về tình hình an toàn giao thông trên thế giới và ở Việt Nam”; “Các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về an toàn giao thông”; Giới thiệu “Sổ tay đảm bảo an toàn giao thông nông thôn”. Báo cáo viên là Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (1 buổi);
  + Chuyên đề 2: “Giới thiệu Luật Giao thông đường bộ, đường thủy và các quy định pháp luật về an toàn giao thông”. Báo cáo viên là Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (1 buổi);
  + Chuyên đề 3: “Thực trạng về an toàn giao thông vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và nhiệm vụ tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông”. Báo cáo viên là Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền (1 buổi);
  + Chuyên đề 4: “Kinh nghiệm huy động các nguồn lực và một số giải pháp cơ bản để đảm bảo An toàn giao thông nông thôn vùng dân tộc thiểu số”. Báo cáo viên là Lãnh đạo Ban An toàn giao thông hoặc Ban Dân tộc tỉnh nơi tổ chức lớp tập huấn (1 buổi);
  1.2. Đối tượng tập huấn: Là các trưởng thôn, bản, người có uy tín, chức sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Cao Bằng, ĐắkNông và Kiên Giang
  1.3. Địa điểm tổ chức:
  + Ở Cao Bằng: Tại Thành phố Cao Bằng
  + Ở Đắk Nông: Tại Thị xã Gia Nghĩa
  + Ở Kiên Giang: Tại Thành phố Rạch Giá
  1.4. Thời gian tổ chức: Mỗi lớp 02 ngày (không kể thời gian đi, về):
  - Lớp tại Đắk Nông và Kiên Giang: Tổ chức trong khoảng từ ngày 20-31 tháng 7 năm 2016.
  - Lớp tại Cao Bằng: Tổ chức vào tháng 11 năm 2016.
  2. Dịch, In Sổ tay đảm bảo An toàn giao thông nông thônbằng song ngữ tiếng phổ thông và tiếng dân tộc Thái. Tiến độ như sau:
  - Tháng 7/2016 hợp đồng dịch Sổ tay đảm bảo an toàn giao thông nông thôn sang tiếng Thái.
  - Tháng 8/2016 thẩm định bản thảo, maket trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt.
  - Tháng 9/2016 xin giấy phép xuất bản và làm thủ tục in.
  - Từ tháng 10/2016 phát hành sách đến các đối tượng.
  III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  Kinh phí chi từ nguồn do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cấp cho Ủy ban Dân tộc. Tổng số 540 triệu đồng. Trong đó:
  - Tổ chức 3 lớp tập huấn 180.000.000 đồng.
  - Dịch, In “Sổ tay đảm bảo An toàn giao thông nông thôn” bằng song ngữ 360.000.000 đồng.
  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  - Giao Vụ Tuyên truyền chủ trì phối hợp với các đơn vị: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III của Ủy ban Dân tộc; Ban Dân tộc và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố liên quan thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch. Báo cáo kịp thời kết quả, những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện với Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
  - Văn phòng Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm bố trí xe, liên hệ mua vé máy bay và phối hợp giải quyết, hướng dẫn các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành./.
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới