hieuluat

Quyết định 759/QĐ-TTg Chương trình công tác năm 2020 của BCĐTƯ Chương trình xây dựng nông thôn mới

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:759/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành:04/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ____________

  Số: 759/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

  _____________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia;

  Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan liên quan ở trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Thành viên BCĐ TW các chương trình MTQG;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, NC, CN, PL, QHĐP, TCCV, KGVX;

  - Lưu: VT, NN(2).

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

  Trịnh Đình Dũng

   

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  _______________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020

  Của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  ___________________

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Năm 2020 là năm then chốt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình), để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của giai đoạn 2016 – 20201 và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cao hơn về xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững2, nhất là sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trình cấp có thẩm quyền thông qua và tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025. Các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu; tiếp tục đẩy mạnh triển khai một cách thiết thực, sâu rộng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

  2. Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp từ trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã) trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý, điều hành Chương trình.

  3. Phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương đối với công tác tham mưu, đề xuất về quản lý, điều hành thực hiện Chương trình trong năm 2020 theo quy định.

  4. Tập trung huy động tối đa nguồn lực và dồn sức cho việc thực hiện Chương trình đạt kết quả cao nhất, góp phần phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu năm 2020 và các mục tiêu còn lại giai đoạn 2016 - 2020 của Chương trình. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên, tập trung đầu tư cho các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới.

  II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

  1. Mục tiêu:

  a) Phấn đấu cả nước có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và còn dưới 600 xã đạt dưới 10 tiêu chí.

  b) Phấn đấu có thêm ít nhất 15 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới so với năm 2019.

  c) Nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) và phấn đấu có 2.400 sản phẩm được chuẩn hóa theo Chương trình OCOP.

  2. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện:

  _____________________

  1Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 và Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

  2Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

   

  a) Tiếp tục triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Quyết định số 357/QĐ-TTgngày 10 ngày 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp và nông thôn; Thông báo số 449/TB-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

  b) Tập trung chỉ đạo rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để thực hiện, trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu sau:

  - Phấn đấu hoàn thành mục tiêu các tỉnh phải có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/công nhận đạt chuẩn nông thôn mới;

  - Phấn đấu 100% các huyện của cả nước có xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020;

  - Tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các Chương trình, Đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù trong năm 2020 đã được phê duyệt.

  c) Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới của các xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV (theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3372/BNN-VPĐP ngày 21 tháng 5 năm 2020).

  d) Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, nhất là thành tựu 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 - 2020; lồng ghép nội dung về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trong các cuộc thảo luận và đưa vào trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019 và Cuộc thi báo chí viết về nông nghiệp, nông dân nông thôn dành cho các nhà báo ASEAN chủ đề “Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”; tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức các đoàn Báo chí đi thực tế về xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đại diện cho một số vùng, miền của cả nước;...

  đ) Chủ động rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền phê duyệt các Đề án xây dựng nông thôn mới chuyên đề; hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Đề án chỉ đạo điểm “Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” và Đề án thí điểm “Huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

  Tập trung xây dựng khung khổ pháp luật, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, trong đó: Tập trung hoàn thành Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội phê duyệt; xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu); cơ chế đầu tư, phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình; nghiên cứu, đề xuất mô hình bộ máy tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025...

  e) Sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện một số s án xây dựng nông thôn mới đặc thù, làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách tiếp tục thực hiện sau năm 2020, cụ thể: Xây dựng nông thôn mới các xã đặc biệt khó khăn, Đề án thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện, Đề án bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, ...

  g) Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai 11 nội dung thành phần của Chương trình để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững, trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

  - Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là ở những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; tập trung hỗ trợ triển khai xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản ở các xã dưới 10 tiêu chí theo nội dung của Đề án 1385/QĐ-TTg;

  - Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; tập trung triển khai, phát triển Chương trình OCOP theo hướng tập trung đi sâu vào chất lượng, theo đúng nguyên tắc và bản chất của chương trình, tăng cường hơn nữa sự tham gia của cấp xã, cộng đồng người dân và doanh nghiệp trong thực hiện Chu trình OCOP, thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc sắc bản địa, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường..., trong đó, chú trọng vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tiêu chuẩn hóa, công nhận sản phẩm OCOP năm 2020; điều chỉnh, sửa đổi Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP; tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia lần thứ nhất (Dự kiến vào quý III năm 2020); chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch khung chỉ đạo điểm của Chương trình trong năm 2020; phấn đấu phát triển mới khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP; củng cố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP; tập huấn, nâng cao nhận thức nhằm định hướng, chấn chỉnh cách thức triển khai Chương trình OCOP của các địa phương; tổ chức Festival/Hội chợ OCOP quốc gia, công bố phê duyệt đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia lần thứ nhất (Dự kiến vào quý IV năm 2020); nghiên cứu xây dựng Đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025...;

  Tăng cường thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch nông thôn gắn với phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc...;

  - Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn; tiếp tục chỉ đạo các địa phương phát triển và nhân rộng các mô hình đường hoa - cây xanh theo hướng vườn mẫu - khu dân cư kiểu mẫu; phát động các phong trào làm sạch làng quê, xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh; nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo hệ thống; nâng cao tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được phân loại và xử lý, với các mô hình phù hợp (liên xã, liên huyện); thí điểm một số mô hình xử lý nước thải phân tán cụm dân cư tập trung...; đẩy mạnh xử lý môi trường ở những nơi gây ô nhiễm nghiêm trọng (làng nghề, bãi chôn lấp, xử lý rác tập trung, nước thải...); đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 712 về thí điểm bảo vệ môi trường, phục vụ cho công tác tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025;

  - Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cộng đồng đảm bảo hiệu quả phòng, chống bệnh lây nhiễm và khám chữa bệnh cho người dân nông thôn; chủ trọng nâng cao chất lượng giáo dục nông thôn; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thể thao ở nông thôn; bảo tồn và phát huy sự đa dạng, phong phú của các giá trị văn hóa ở nông thôn gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn;

  - Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò tự quản, tính tích cực của nhân dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn nông thôn, triển khai hiệu quả Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới... tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 nhóm nội dung, nhiệm vụ Quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm giữ vững chỉ tiêu quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới.

  h) Về nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp, giai đoạn 2021 - 2025:

  - Tập trung đôn đốc các địa phương (huyện, xã) nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; chỉ đạo các địa phương rà soát các xã có đủ điều kiện để được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2019 - 2020 (theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ);

  - Tiếp tục phối hợp với 04 tỉnh (Nghệ An, Nam Định, Lâm Đồng, Đồng Nai) tập trung chỉ đạo triển khai 04 Đề án thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu để sớm hoàn thành các mục tiêu giai đoạn đến năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để đánh giá, đề xuất xây dựng tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025;

  i) Tập trung đôn đốc các tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài, dự án khoa học công nghệ đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành các đề tài, dự án của Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt, đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt mới một số các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thiết trong năm 2020 để tập trung hoàn thành xong trong năm 2021.

  k) Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 đảm bảo đúng nội dung, đối tượng và tiến độ theo quy định; làm việc với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đánh giá kết quả các chương trình phối hợp giai đoạn 2015 - 2020 và dự kiến chương trình hợp tác thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức một số đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng, đề xuất nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020.

  l) Tổ chức một số Hội nghị, Hội thảo chuyên đề: Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2020 (Dự kiến cuối tháng 5 năm 2020 tại tỉnh Quảng Trị); Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới các thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 (Dự kiến tháng 6 năm 2020 tại tỉnh Yên Bái); Hội nghị tổng kết Đề án hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 (Dự kiến trong tháng 7 năm 2020 tại Sóc Trăng); Hội nghị sơ kết tình hình triển khai xây dựng thí điểm mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu (Dự kiến cuối tháng 8 năm 2020 tại tỉnh Lâm Đồng); Hội nghị tổng kết toàn quốc Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 (Dự kiến trong tháng 12 năm 2020); Hội nghị tập huấn triển khai các nội dung cơ bản của Chương trình OCOP năm 2020 (Dự kiến trong tháng 5 năm 2020); Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông thôn bền vững và vận dụng vào thực tiễn tại Việt Nam” (Dự kiến quý IV năm 2020 tại Hà Nội); Diễn đàn Quốc tế về phát triển mạng lưới ngành nghề nông thôn trong khối ASEAN (Dự kiến quý IV năm 2020); Hội nghị biểu dương lãnh đạo chủ chốt của xã, thôn có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020 (Dự kiến trong quý IV năm 2020); một số Hội thảo vùng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 tại một số địa phương triển khai tốt (Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bến Tre)...

  m) Tiếp tục đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, tập huấn bằng hình thức trực tuyến; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; tình hình phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách địa phương; kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới; nắm bắt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các địa phương đề xuất thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025; kết quả thực hiện các cam kết khắc phục những tồn tại, hạn chế của các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo; báo cáo kết quả kiểm tra chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Chương trình theo địa bàn được phân công gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan chủ trì Chương trình), căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao:

  a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện từng nhiệm vụ; định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo, báo cáo về tình hình triển khai các nội dung trong Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

  b) Chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì nội dung Chương trình hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo đúng quy định về quản lý đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình trong kế hoạch năm 2020.

  c) Thường xuyên cập nhật kết quả đánh giá thực hiện Chương trình năm 2020. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương xây dựng định hướng và cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

  d) Báo cáo đánh giá cuối kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

  3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi quản lý của bộ, ngành chủ động phối hợp và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 theo nhiệm vụ được phân công.

  4. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương triển khai có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với các xã, các huyện hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp; hướng dẫn nhân dân phát huy vai trò giám sát ở cộng đồng.

  5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

  a) Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và điều kiện thực tế của địa phương để chủ động tổ chức và phối hợp thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Chương trình trên phạm vi địa bàn quản lý.

  b) Khẩn trương hoàn thiện phân bổ, giao dự toán cho các cơ quan thực hiện và tổ chức triển khai dự toán thực hiện Chương trình năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công và nội dung, nhiệm vụ của Chương trình.

  c) Ưu tiên bố trí nguồn lực xử lý dứt điểm tình trạng nợ xây dựng cơ bản (nếu có) và có các giải pháp phù hợp để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, trong thực hiện Chương trình.

  d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp huyện, xã, nhất là về cơ chế, chính sách sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân theo đúng quy định; thực hiện cam kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

  đ) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

  Trường hợp có phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải pháp trình Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét./.

   
   
   

  Phụ lục I

  PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020

  (Kèm theo Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  __________________

  TT

  Nội dung thực hiện

  Chịu trách nhiệm chỉ đạo

  Cơ quan thực hiện

  Cơ quan phối hợp chính

  Trình cấp/cấp ban hành

  Thời gian hoàn thành

  I

  HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

  1

  Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

  Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Các cơ quan có liên quan

  Hàng tháng

  2

  Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

  Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

  Bộ Nội Vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

  Các cơ quan có liên quan

  Hàng tháng

  3

  Tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019 và Cuộc thi báo chí viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn dành cho các nhà báo ASEAN chủ đề “Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”.

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo và các cơ quan có liên quan

  Quý III năm 2020

  4

  Tổ chức Festival OCOP toàn quốc và công bố sản phẩm OCOP Quốc gia, công bố biểu trưng và nhãn hiệu OCOP Quốc gia.

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan

  Quý IV năm 2020

  II

  HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

  1

  Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng và kết thúc năm

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Định kỳ

  2

  Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

  Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Quý II năm 2020

  3

  Tổ chức một số đoàn công tác liên ngành đi khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

  Quý II năm 2020

  III

  TỔ CHỨC HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

  1

  Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới năm 2020.

  Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan và các địa phương

  Cuối tháng 5/2020

  2

  Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

  ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Dự kiến tháng 6/2020

  3

  Hội nghị tổng kết Đề án hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Dự kiến tháng 7/2020

  4

  Hội nghị sơ kết tình hình triển khai xây dựng thí điểm mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Dự kiến tháng 8/2020

  5

  Hội nghị tổng kết toàn quốc Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Dự kiến tháng 12/2020

  6

  Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình OCOP năm 2020

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Cuối tháng 5/2020

  7

  Hội nghị biểu dương lãnh đạo chủ chốt của xã, thôn có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan

  Quý IV năm 2020

  8

  Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông thôn bền vững và vận dụng vào thực tiễn tại Việt Nam”

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Quý IV năm 2020

  9

  Diễn đàn Quốc tế về phát triển mạng lưới ngành nghề nông thôn trong khối ASEAN

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Quý IV năm 2020

  10

  Một số Hội thảo vùng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 tại một số địa phương triển khai tốt (Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bến Tre)

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Quý IV năm 2020

  IV

  XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

  Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Quốc hội

  Quý II năm 2020

  2

  Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) trong giai đoạn 2021 - 2025.

  Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Thủ tướng Chính phủ

  Quý II năm 2020

  3

  Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các bộ, ngành liên quan

  Thủ tướng Chính phủ

  Quý IV năm 2020

  4

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025

  ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan

  Thủ tướng Chính phủ

  Quý IV năm 2020

  5

  Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới.

  Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ủy ban nhân dân tỉnh Há Tĩnh

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan

  Thủ tướng Chính phủ

  Quý III năm 2020

  6

  Đề án thí điểm huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan

  Thủ tướng Chính phủ

  Quý III năm 2020

  7

  Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025

  Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đơn vị liên quan

  Thủ tướng Chính phủ

  Quý IV năm 2020

   

  Phụ lục II

  PHÂN CÔNG ĐỊA BÀN CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

  (Kèm theo Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  ____________________

   

  TT

  Họ và tên

  Chức danh, chức vụ

  Địa bàn chỉ đạo, kiểm tra

  1

  Ông Nguyễn Xuân Cường

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương

  Tuyên Quang, Bắc Kạn

  2

  Ông Trần Thanh Nam

  Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Phú Thọ, Bắc Giang

  3

  Ông Nguyễn Cao Lục

  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  Thái Bình, Hưng Yên

  4

  Ông Trần Quốc Phương

  Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Hòa Bình, Yên Bái

  5

  Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn

  Thứ trưởng Bộ Tài chính

  Thái Nguyên, Hà Giang

  6

  Ông Lê Sơn Hải

  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

  Cao Bằng, Lạng Sơn

  7

  Ông Nguyễn Trường Sơn

  Thứ trưởng Bộ Y tế

  Khánh Hòa, Ninh Thuận

  8

  Ông Lê Văn Thanh

  Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng

  9

  Ông Phạm Anh Tuấn

  Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

  Lai Châu, Điện Biên

  10

  Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc

  Thứ trưởng Bộ Công an

  Bình Định, Phú Yên

  11

  Ông Lê Anh Tuấn

  Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  Hà Tĩnh, Quảng Bình

  12

  Ông Võ Tuấn Nhân

  Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

  13

  Ông Phạm Ngọc Thưởng

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

  14

  Ông Nguyễn Tường Văn

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng

   

  Kiên Giang,  Bạc Liêu, Cà Mau

  15

  Bà Trịnh Thị Thủy

  Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Thanh Hóa, Nghệ An

  16

  Ông Cao Quốc Hưng

  Thứ trưởng Bộ Công Thương

  Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội

  17

  Ông Đào Minh Tú

  Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Hà Nam, Ninh Bình

  18

  Thượng tướng Trần Đơn

  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

  Bình Thuận, Đắk Lắk

  19

  Ông Triệu Văn Cường

  Thứ trưởng Bộ Nội vụ

  Đắk Nông, Gia Lai

  20

  Ông Phạm Công Tạc

  Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

  Kon Tum, Lâm Đồng

  21

   

  Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

  Hải Phòng, Quảng Ninh

  22

  Bà Trương Thị Ngọc Ánh

  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai

  23

  Bà Trần Thị Hương

  Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh

  24

  Ông Nguyễn Văn Đạo

  Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

  Hải Dương, Nam Định

  25

  Ông Nguyễn Ngọc Bảo

  Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An

  26

  Ông Nguyễn Anh Tuấn

  Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp

  27

  Bà Bùi Thị Thơm

  Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

  Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ

  28

  Ông Dương Quyết Thắng

  Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

  Lào Cai, Sơn La

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 41/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
  Ban hành: 10/10/2016 Hiệu lực: 25/11/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 317/QĐ-BCĐCTMTQG của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 20/10/2016 Hiệu lực: 20/10/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông báo 449/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
  Ban hành: 04/12/2014 Hiệu lực: 04/12/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 16/08/2016 Hiệu lực: 16/08/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
  Ban hành: 05/06/2018 Hiệu lực: 05/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
  Ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
  Ban hành: 10/03/2020 Hiệu lực: 10/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 759/QĐ-TTg Chương trình công tác năm 2020 của BCĐTƯ Chương trình xây dựng nông thôn mới

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:759/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:04/06/2020
  Hiệu lực:04/06/2020
  Lĩnh vực:Chính sách
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X