hieuluat

Thông báo 358/TB-VPCP chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phát triển bền vững năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 358/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày ban hành: 08/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  -----------------

  Số: 358/TB-VPCP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------------

  Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

   

                                                                           

  THÔNG BÁO

  Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
  tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2019

  ---------------------

   

  Ngày 12 tháng 9 năm 2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Phiên toàn thể Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2019. Hội nghị do Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tổ chức. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; đại diện các Bộ ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh; các Thành viên Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực phát triển bền vững; đại diện Ngân hàng Thế giới; đại diện một số tổ chức quốc tế, đại sứ quán tại Hà Nội.

  Sau khi nghe báo cáo của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng thế giới, phát biểu của các đồng chí: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các tham luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận chỉ đạo như sau:

  1. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh đã chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị; biểu dương các Bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đề cao trách nhiệm, chuẩn bị tốt nội dung và phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

  2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau đây:

  a) Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thống nhất hành động để bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững.

  b) Lồng ghép nội dung Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững vào trong Dự thảo Chiến lược kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

  c) Hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững.

  d) Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cho người nghèo, người dân ở vùng sâu vùng xa, cả về thể lực và trí lực hướng tới hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển con người.

  đ) Có cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động: đổi mới, sáng tạo, phát triển việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.

  3. Các bộ, ngành, căn cứ Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam để xây dựng và ban hành các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và có biện pháp theo dõi, đánh giá, giám sát.

  4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững trong tháng 11 năm 2019;

  - Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá kết quả thực hiện (KPI) công tác xây dựng và ban hành các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của các ngành;

  - Kiểm tra việc lồng ghép các chỉ tiêu phát triển bền vững trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của các bộ, ngành, địa phương, định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  - Nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng bộ chỉ số CSI trong theo dõi, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương.

  5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2020.

  6. Bộ Tài chính đề xuất chính sách tài chính khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, hạn chế tiêu dùng các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường, hỗ trợ phát triển các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn...

  7. Bộ Khoa học và Công nghệ:

  - Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ: Hoạt động đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hấp thụ và phát triển công nghệ; thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có mô hình đối tác công tư;

  - Ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia đế tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  8. Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, thể thao và Du lịch theo chức năng nhiệm vụ được giao: Nghiên cứu kiến nghị của các cơ quan, tổ chức quốc tế về phát triển nguồn vốn con người; đề xuất các cơ chế chính sách để thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, văn hóa, y tế, trong đó cần quan tâm hơn nữa đến các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng khó khăn, tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

  9. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững; thực hiện việc đánh giá doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên bộ chỉ số CSI theo thông lệ quốc tế, công bố kết quả chỉ số CSI của các doanh nghiệp rộng rãi trên truyền thông đại chúng.

  10. Việc ban hành kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2019.

  11. Cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bên vững và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững, trong đó cần đặc biệt quan tâm việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về xã hội, môi trường trên địa bàn, nhất là về giáo dục, y tế, phát triển con người, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa...

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;

  - Ngân hàng Thế giới (tại VN);

  - Các thành viên HĐQG về PTBV& NCNLC

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các'Vụ, Cục: KTTH, CN, NN, QHQT, KSTT, Cổng TTĐT;

  - Lưu: VT, KGVX (3)Q

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Sỹ Hiệp

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 358/TB-VPCP chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phát triển bền vững năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 358/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 08/10/2019
  Hiệu lực: 08/10/2019
  Lĩnh vực: Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới