hieuluat

Thông báo 76/TB-VPCP thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:76/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Cao Huy
  Ngày ban hành:18/03/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:18/03/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách
 •  

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  ____________

  Số: 76/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________

  Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

   

  THÔNG BÁO

  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH TẠI CUỘC HỌP VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

   

  Ngày 17 tháng 3 năm 2022, tại điểm cầu trụ sở Chính phủ và điểm cầu các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp để nghe các bộ, ngành báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự cuộc họp có đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ.

  Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ, cơ quan báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh kết luận như sau:

  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 Quyết định phê duyệt các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM), giảm nghèo bền vững (Chương trình GNBV) và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình DTTS và MN). Về cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình đã cơ bản được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành đầy đủ; Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia và 36/63 địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn 02 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ; 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyên đề để thực hiện Chương trình NTM; các Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương; hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung, dự án, tiểu dự án thành phần; hướng dẫn quy trình theo dõi, giám sát, đánh giá các Chương trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành. Nhiệm vụ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm so với thời hạn được giao là ngày 01 tháng 3 năm 2022.

  Để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm triển khai được ngay trong tháng 4 năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

  1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 24 tháng 3 năm 2022.

  2. Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 và năm 2022.

  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khn trương rà soát, hoàn thiện phương án đề xuất giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình GNBV, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 3 năm 2022. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính khẩn trương có ý kiến về vốn sự nghiệp thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia về GNBV, DTTS và MN, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 23 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2022, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 4 năm 2022.

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng phương án đề xuất giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình NTM, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng 3 năm 2022 để báo cáo Chính phủ trước ngày 28 tháng 3 năm 2022.

  3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình NTM, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2022.

  4. Về việc ban hành các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

  - Các bộ, ngành được giao chủ trì quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 3 năm 2022 ngay sau khi Nghị định của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành và có hiệu lực.

  - Đồng ý về nguyên tắc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành các Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ để hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc trường hợp cấp bách theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Các bộ, ngành khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an theo nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ Quyết định phê duyệt các chương trình chuyên đề đthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia NTM, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2022.

  5. Về đề nghị bổ sung kế hoạch vốn thực hiện Chương trình DTTS và MN.

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cu việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Chương trình (629,163 tỷ đồng) theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sau khi sơ kết, đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo cấp có thm quyn theo quy định hiện hành.

  - Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban Dân tộc về bổ sung vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình theo quy định.

  6. Về việc bổ sung nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đthực hiện Chương trình NTM và Chương trình DTTS và MN.

  - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 và Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2022.

  - Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các thủ tục đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật về đầu tư công đối với Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB.

  7. Đồng ý tổ chức 01 Hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM và GNBV giai đoạn 2021 - 2025. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng nội dung, chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia) trước ngày 25 tháng 3 năm 2022 để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất Kế hoạch cụ thể bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - TTgCP, các PTTgCP;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
  - TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
  - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
  - TW Hội Nông dân Việt Nam;
  - Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam
  ;
  - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Cao Huy, Mai Thị Thu Vân, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, Trợ lý PTTgTTCP; các Vụ: TH, PL, CN, KTTH, NN, KGVX, QHQT;
  - Lưu VT, QHĐP (03). S.Tùng.

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM

  Cao Huy

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X