hieuluat

Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:295&296-04/2022
  Số hiệu:03/2022/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:14/04/2022
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Bá Hoan
  Ngày ban hành:30/03/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/05/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách, Lao động-Tiền lương
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
  VÀ XÃ HỘI

  ________

  Số: 03/2022/TT-BLĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

  ______________

   

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Người có công;

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

   

  Điều 1. Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

  1. Địa điểm bị tù, đày để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được quy định tại Phụ lục Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế địch bắt tù, đày ở nước ngoài thì nơi bị tù theo giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.

  Điều 2. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2022.

  2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, bãi bỏ Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

  Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND, Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

  - Công báo;

  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

  - Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan;

  - Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;

  - Lưu: VT, NCC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Bá Hoan

   

   

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC NHÀ TÙ VÀ NHỮNG NƠI ĐƯỢC COI LÀ NHÀ TÙ

  (Kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  Stt

  Tỉnh/ thành phố

  Tên nhà tù và những nơi được coi là nhà tù

  Thời gian tồn tại:

  1- kháng chiến chống Pháp

  2- kháng chiến chống Mỹ

  1

  An Giang

  1.1. Khám Vườn Trầu

  1,2

  1.2. Khám Long Xuyên

  1,2

  1.3. Khám Châu Đốc

  1,2

  1.4. Tiểu khu Long Xuyên

   

  1.5. Tiểu khu Châu Đốc

   

  1.6. Chi khu quận An Phú

   

  1.7. Chi khu quận Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu)

   

  1.8. Chi khu quận Chợ Mới

   

  1.9. Chi khu Huệ Đức (nay là huyện Thoại Sơn)

   

  1.10. Chi khu quận Tịnh Biên

   

  1.11. Chi khu quận Tri Tôn

   

  1.12. Chi khu quận Châu Thành

   

  1.13. Chi khu quận Châu Phú

   

  1.14. Ty Cảnh sát quốc gia Châu Đốc

   

  1.15. Ty cảnh sát quốc gia Long Xuyên

   

  1.16. Căn cứ Mỹ xã Vĩnh Gia

   

  1.17. Căn cứ Mỹ Núi Ba Soài

   

  1.18. Căn cứ Mỹ Núi Đất

   

  2

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  2.1. Nhà lao Vũng Tàu (Công an tỉnh trước đây)

   

  2.2. Nhà giam Bourolaplett-nhà quan 5 Pháp

   

  2.3. Nhà giam Sở lính kín mật thám tại ngã tư đường Hoàng Hoa Thám

   

  2.4. Trại giam Thắng nhất

   

  2.5. Trại giam Thắng nhì

   

  2.6. Trại giam Thắng tam

   

  2.7. Nhà giam tại PO-10 (Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trước đây)

   

  2.8. Khám đường Bà Rịa

   

  2.9. Nhà giam Bà Rịa

   

  2.10. Nhà giam Chi khu Đất Đỏ (huyện Long Đất)

   

  2.11. Nhà giam Chi khu Xuyên Mộc

   

  2.12. Nhà giam Chi khu Đức Thạnh (huyện Châu Đức)

   

  2.13. Nhà tù Côn Đảo

   

  3

  Bắc Giang

  3.1. Nhà tù Phủ Lạng Thương (thị xã Phủ Lạng Thương)

  Trước Cách mạng tháng 8/1945 và trong kháng chiến chống Pháp

  3.2. Nhà tù Trị Cụ

   

  3.3. Bốt Đồi Ngô

   

  3.4. Bốt Thái Đào

   

  3.5. Quận Sen Hồ

   

  3.6. Căng Bãi Bằng

   

  3.7. Đồn Bắc Giang

   

  3.8. Quận Mỹ Độ

   

  3.9. Đồn Chỉ Tác xã Huyền Sơn, huyện Lục Ngạn

  1

  3.10. Đồn Biển Động xã Biển Động huyện Lục Ngạn

  1

  3.11. Đồn Con Voi xã Trung Sơn, huyện Việt Yên

  1

  3.12. Bốt Kim Sa (Chợ Sa) xã Đan Hội, huyện Lục Nam (trước đây là xã Cẩm Vũ Đan, huyện Chí Linh, tỉnh Quảng Yên)

  1

  4

  Bắc Kạn

  4.1. Nhà tù Bắc Kạn

  Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945

  5

  Bạc Liêu

  5.1. Khám lớn Bạc Liêu

   

  5.2. Nhà giam của Sư đoàn 21

   

  5.3. Trại giam chi khu Vĩnh Lợi

   

  5.4. Trại giam phân chi khu Vĩnh Hưng

   

  5.5. Trại giam chi cảnh sát quận Giá Rai

   

  5.6. Trại giam chi cảnh sát quận Phước Long

   

  5.7. Trại giam chi khu Ngan Dừa

   

  6

  Bến Tre

  6.1. Khám lá Bến Tre

  Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến kháng chiến chống Mỹ

  6.2. Ty thẩm vấn Bến Tre

   

  6.3. Phòng nhì tỉnh lỵ Bến Tre

  1,2

  6.4. Bót Đình Bình Hòa, huyện Giồng Trôm

   

  6.5. Bót Đình Hội Yên, huyện Mỏ Cày Nam

   

  6.6. Bót Ngã Ba Bến Đình, huyện Bình Đại

   

  6.7. Bót Đình Phước Tuy, huyện Ba Tri

   

  6.8. Chi khu quân sự Thạnh Phú

   

  6.9. Chi khu quân sự Hương Mỹ

   

  6.10. Chi khu quân sự Mỏ Cày

   

  6.11. Chi khu quân sự Đôn Nhơn

   

  6.12. Chi khu quân sự Trúc Giang

   

  6.13. Chi khu quân sự Hàm Long

   

  6.14. Chi khu quân sự Phước Hưng (Phước Long)

   

  6.15. Chi khu quân sự Giồng Trôm

   

  6.16. Chi khu quân sự Ba Tri

   

  6.17. Chi khu quân sự Bình Đại

   

  7

  Bình Dương

  7.1. Nhà tù Phú Lợi

  Từ năm 1956 đến ngày

  30/4/1975

  7.2. Nhà tù Phước Thành

  Từ năm 1959 đến tháng 7/1965

  7.3. Khám đường Bình Dương

  Từ khoảng năm 1910- 1912 đến ngày 30/4/1975

  8

  Bình Định

  8.1. Nhà lao Quy Nhơn

  1,2

  8.2. Nhà lao lớn Quy Nhơn

  1,2

  8.3. Nhà lao Bình Định (nhà lao Hòa Thoại)

  1,2

  8.4. Lao xá Bình Định (Trung tâm cải huấn Bình Định)

  1,2

  8.5. Trung tâm thẩm vấn Bình Định

  1,2

  8.6. Trại giam tù binh Phú Tài

  1,2

  8.7. Nhà tù Lầu ông Tánh (Nhà giam Lầu Ông Tánh)

   

  8.8. Nhà lao Lò Nồi

   

  8.9. Nhà lao An Lão

   

  8.10. Chi khu quận lỵ An Lão

   

  8.11. Nhà tù Tam Quan (Trại giam Tam Quan, Nhà tù Chi cảnh sát Tam Quan)

   

  8.12. Nhà giam Ban II Chi khu (Trại giam Bồng Sơn, Nhà tù Bồng Sơn, Nhà lao Chi cảnh sát Hoài Nhơn, Chi cảnh sát Quốc gia Hoài Nhơn, Nhà tù Hoài Nhơn)

   

  8.13. Lò bò Hoài Tân (Nhà tù Hoài Tân, Trại giam Hoài Tân, Nhà tù (nhà giam)Trung đoàn 40)

   

  8.14. Nhà giam Hoài Ân

   

  8.15. Nhà giam Phù Mỹ

   

  8.16. Nhà giam Ban II Chi khu (Phù Mỹ)

   

  8.17. Nhà lao quận Phù Cát

   

  8.18. Nhà tù cảnh sát đặc biệt quận Phù Cát

   

  8.19. Nhà tù Bình Khê

   

  8.20. Nhà tù Ban II Chi khu (Bình Khê)

   

  8.21. Nhà tù Vĩnh Thạnh

   

  8.22. Nhà tù Ban II Chi khu (Vĩnh Thạnh)

   

  8.23. Nhà lao quận An Nhơn

   

  8.24. Nhà tạm giữ Ban II Chi khu An Nhơn

   

  8.25. Nhà lao Tuy Phước

   

  8.26. Nhà tù Tuy Phước

   

  8.27. Phòng tạm giữ và phòng tạm giữ II Vân Canh (huyện Vân Canh)

   

  9

  Bình Phước

  9.1. Nhà tù Bà Rá

  1,2

  9.2. Nhà tù tiểu khu Bình Long

  Từ năm 1957 đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công

  9.3. Nhà tù tiểu khu Phước Long

  Từ năm 1957 đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công

  9.4. Chi khu: quận Đức Phong, Phước Bình, Bù Gia mập, Lộc Ninh, Đức Bổn, Hớn Quản, Chơn Thành, Đôn Luân.

  Từ năm 1957 đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công

  9.5. Thị xã: An Lộc, Phước Long

  Từ năm 1957 đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công

  10

  Bình Thuận

  10.1. Nhà lao Pagốt

  Từ năm 1930-1968

  10.2. Nhà lao Đồn Trinh Tường

  Từ năm 1930-1945

  10.3. Nhà tù GI (Gabrde Indigene)

  Có từ trước năm 1935- 1945 và tồn tại đến năm 1968

  10.4. Nhà lao ở Phan Rí Thành

  Từ năm 1954-1968 ở Bắc Bình, từ năm 1968-1975 chuyển về Chợ Lầu

  10.5. Nhà lao ở Long Hương

  Từ năm 1930-1945

  10.6. Nhà lao Bà Rá

  Từ năm 1930-1945

  10.7. Nhà giam ở Liên Hương

  Từ năm 1954-1975

  10.8. Nhà giam ở Ma Lâm

  Từ năm 1954-1975

  10.9. Nhà giam ở Mũi Né

  Từ năm 1954-1975

  10.10. Nhà giam ở Ngã Hai

  Từ năm 1954-1975

  10.11. Nhà giam ở Hàm Tân (Trước năm 1957 ở thị trấn LaGi, từ năm 1957 đến tháng 10/1961 đóng tại đồi Hoa Sim, từ tháng 10/1961 đến năm 1975 dời về trung tâm cải huấn Bình Tuy)

  Trước năm 1957-1975

  10.12. Nhà giam ở Chợ Lầu

  Từ năm 1954-1975

  10.13. Nhà giam ở Tam Tâm

  Từ năm 1954-1975

  10.14. Nhà giam ở Ngã Hai

  Từ năm 1954-1975

  10.15. Nhà giam tiểu khu Bình Tuy

  Từ năm 1954-1975

  10.16. Nhà giam ở Lạc Tánh

  Từ năm 1954-1975

  10.17. Nhà giam ở Hoài Đức (Từ năm 1957-1965 ở Bắc Ruộng, từ năm 1965-1975 ở Võ Đắc)

  Từ năm 1957-1975

  10.18. Nhà giam quận Hòa Đa

  Từ năm 1946-1975

  10.19. Nhà giam quận Thiện Giáo

  Từ năm 1962-1975

  10.20. Nhà giam Ga Ma Lâm

  Từ năm 1946-1954

  10.21. Nhà giam Ga Long Thạnh

  Từ năm 1946-1954

  10.22. Nhà giam Cẩm Bàng (Phan Thiết)

  Từ năm 1946-1954

  10.23. Nhà tù Bình Thuận

  Từ năm 1930-1945

  10.24. Nhà giam Sông Mao quận Hải Ninh

  Từ năm 1958-1975

  10.25 Nhà giam Phòng nhì mật thám (Phan Thiết)

  Từ năm 1946-1975

  10.26. Nhà giam an ninh quân đội

   

  10.27. Nhà lao Phan Thiết

  Từ năm 1968-1975

  10.28. Ty cảnh sát quốc gia tỉnh Bình Thuận

   

  10.29. Trại an trí Mũi Né

   

  11

  Cà Mau

  11.1. Nhà tù Đề Bô

  1

  11.2. Nhà tù Bót Lò Heo

  1,2

  11.3. Nhà tù Khám Lớn

  2

  11.4. Nhà giam quận Đầm Dơi

  2

  11.5. Nhà giam quận Năm Căn

  2

  11.6. Nhà giam quận Thới Bình

  2

  11.7. Nhà giam quận Sông Ông Đốc (tại thị trấn Rạch Ráng từ năm 1958 và từ năm 1970 đến 30/04/1975)

  2

  11.8. Nhà giam quận Cái Nước

  2

  11.9. Nhà giam Đặc khu Hải Yến (Bình Hưng)

  2

  11.10. Nhà giam quận Quản Long

  2

  11.11. Nhà giam Đặc khu Khai Hoang

  2

  11.12. Nhà giam Ty cảnh sát đặc biệt

  2

  11.13. Nhà giam Chi khu Vàm Đình

  2

  11.14. Nhà giam quận Cái Đôi

  2

  11.15. Nhà gian quận Sông Ông Đốc (tại thị trấn sông Ông Đốc từ 1965-1970)

  2

  11.16. Ban 2 Tiểu khu An Xuyên

   

  12

  Cần Thơ

  12.1. Trung tâm thẩm vấn vùng 4

  2

  12.2. An ninh quân đội

  2

  12.3. Tiểu khu Phong Dinh

  2

  12.4. Ty Công an

  2

  12.5. Trại tù binh Lộ Tẻ

  1,2

  12.6. Khám lớn Cần Thơ

  2

  12.7. Trại tù binh PIM

  1,2

  12.8. Trại Lê Lợi

  2

  12.9. Trại tù binh ở Trà Bay

  2

  12.10. Ban 2 Chi khu

  2

  12.11. Chi cảnh sát quận

  2

  12.12. Ban Chi khu

  2

  12.13. Tiểu khu Chương Thiện

  2

  12.14. Ty Công an Chương Thiện

  2

  12.15. Khám giam tỉnh (còn gọi là đặc khu u Minh)

  2

  13

  Cao Bằng

  13.1. Nhà tù Cao Bằng

  Trước Cách mạng tháng 8/1945

  14

  Đà Nẵng

  14.1. Nhà lao Con Gà (bót Con Gà)

  1

  14.2. Nhà lao Đà Nẵng

  1

  14.3. Nhà lao Kho Đạn (Trung tâm cải huấn Trung Trung phần hoặc Trung tâm cải huấn Đà Nẵng)

  2

  14.4. Nhà lao Hòa Vang (Lao Xá Hòa Vang)

  1

  14.5. Nhà giam Quá Giáng

  Thời kỳ chống pháp đến năm 1962

  14.6. Nhà giam PRA

  1

  14.7. Nhà giam Phú Hòa

  2

  14.8. Ty Gia Long

  2

  14.9. Trung tâm thẩm vấn Thanh Bình

  2

  14.10. Nhà giam Hiếu Đức

  2

  14.11. Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam vùng I chiến thuật (Trại giam tù binh Non Nước)

  2

  14.12. Sở I an ninh quân đội

  2

  14.13. Lao xá Hòa Vang

  2

  14.14. Nhà lao Khái Đông

  2

  14.15. Quân vụ thị trấn

  2

  14.16. Chi cảnh sát quận I

  2

  14.17. Chi cảnh sát quận II

  2

  14.18. Chi cảnh sát quận III

  2

  14.19. Trại tạm giam Hòa cầm (Hố Kè)

  Từ năm 1966-1973

  14.20. Trường Tố cộng Cẩm Lệ (Trung tâm cải huấn huyện Hòa Vang)

   

  14.21. Trung tâm Thanh lọc Quảng Đà

   

  15

  Đắk Lắk

  15.1. Nhà đày Buôn Ma Thuật (Nhà tù Buôn Ma Thuột)

  Từ năm 1930-1945; từ năm 1946-1975 gọi là Nhà tù Buôn Ma Thuột

  16

  Đắk Nông

  16.1. Ngục Đắc Mil

  Từ năm 1930-1945

  17

  Đồng Tháp

  17.1. Khám đường Cao Lãnh

   

  17.2. Khám lớn Sa Đéc

   

  17.3. Trại giam Ty Cảnh sát tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp)

   

  17.4. Trại giam Ty Cảnh sát tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp)

   

  17.5. Trại giam Ty An ninh tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp)

   

  17.6. Trại giam Ty An ninh tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp)

   

  17.7. Trại giam Chi Cảnh sát quận Đức Tôn - tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp)

   

  17.8. Trại giam Chi Cảnh sát quận Cao Lãnh - tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp)

   

  17.9. Trại giam Phòng Nhì tỉnh Kiến Phong (Trại giam trong khu vực Viện Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp - đường Nguyễn Thái Học, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

   

  18

  Đồng Nai

  18.1. Nhà tù Tà Lài huyện Định Quán

  Trước tháng 8/1945 đến tháng 7/1954

  18.2. Khám đường Biên Hòa

  Trước tháng 8/1945 đến tháng 4/1954

  18.3. Nhà tù Tân Hiệp

  1,2

  18.4. Trại tù binh Hố Nai

  2

  18.5. Khám đường Long Khánh

  2

  18.6. Yếu khu Thành Tuy Hạ

  1,2

  18.7. Chi khu Nhơn Trạch

  2

  18.8. Chi khu Long Thành

  1,2

  18.9. Đồn Cầu Kê ở Phú Hữu

  1,2

  18.10. Đồn Phước Tân - Long Thành

  1

  18.11. Bót Thành Hưng ở đầu cầu Gành xã Hiệp Hòa

  1

  18.12. Chi khu Đức Tu

  2

  18.13. Chi khu Xuân Lộc

  2

  18.14. Chi khu Kiệm Tân

  2

  18.15. Chi khu Định Quán

  2

  18.16. Chi khu Công Thanh

  1,2

  18.17. Chi khu Trảng Bom

  1

  18.18. Thành Biên Hòa

  1,2

  18.19. Ty Cảnh sát Biên Hòa

  2

  18.20. Nha Cảnh sát miền Đông

  2

  18.21. C3 Cảnh sát Biên Hòa

  2

  18.22. Tiểu khu Biên Hòa

  2

  18.23. Ty cảnh sát Long Khánh

  2

  18.24. Tiểu khu Long Khánh

  2

  18.25. Trại an trí Tà Lài

   

  18.26. Trại giam tù binh cộng sản Vùng 3 chiến thuật

   

  19

  Điện Biên

  19.1. Nhà tù Lai Châu (trước thuộc tỉnh Lai Châu)

  Từ năm 1883-1953

  20

  Gia Lai

  20.1. Nhà lao Pleiku

  Từ năm 1925-1975

  20.2. Nhà lao quận An Khê (An Túc)

  Từ năm 1925-1975

  20.3. Nhà lao Phú Bổn (Cheo Reo)

  Từ năm 1962-1975

  20.4. Nhà lao quận Lệ Trung

  Từ năm 1955-1975

   

   

  20.5. Nhà lao quận Lệ Thanh

  Từ năm 1955-1965

  20.6. Nhà lao quận Thanh An

  Từ năm 1965-1975

  20.7. Nhà lao quận Phú Nhơn

  Từ năm 1962-1975

  20.8. Nhà lao quận Phú Thiện

  Từ năm 1962-1975

  20.9. Nhà lao quận Phú Túc

  Từ năm 1962-1975

  20.10. Trại giam Pleiku

  Từ năm 1967-1975

  20.11. Trại giam La Sơn

  Từ năm 1967-1975

  20.12. Trại giam Chư Ty (Sân bay dã chiến Đức Cơ hay còn gọi là Công Trường Chưdron)

  Từ năm 1957-1959

  20.13. Trại giam tập trung Cửu Sừng - An Khê

  Từ năm 1966-1972

  21

  Hà Giang

  21.1. Trại giam Căng Bắc Mê (xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang)

  Từ năm 1940-1942,

  1

  22

  Hà Nội (tính gộp Hà Tây)

  22.1. Nhà tù Nhà Tiền

  1

  22.2. Nhà tù Hỏa Lò

  1

  22.3. Nhà tù Nhà Rượu

  1

  22.4. Nhà tù Thanh Liệt

  1

  22.5. Nhà tù Sơn Tây

  Trước năm 1945 đến 20/8/1945

  22.6. Nhà tù Hà Đông

  Trước năm 1945 đến 23/8/1945

  22.7. AT Hà Đông

  Từ năm 1947 đến cuối năm 1950

  22.8. CămP 40 Hà Đông

  Từ tháng 5/1950 đến tháng 7/1954

  22.9. CămP 41 Hà Đông

  Từ tháng 5/1950 đến tháng 7/1954

  22.10. CămP 42 Sơn Tây

  Từ năm 1948 đến tháng 7/1954, có bộ phận ở Trung Hà, huyện Bất Bạt thời kỳ trước tháng 4/1950 đến ngày 19/4/1950

  22.11. Nhà thờ Liễu Giai

  Từ năm 1947-1954

  22.12. Sở Mật thám Hà Nội

  Từ năm 1947-1954

  22.13. Bốt Vọng (thuộc quận Hai Bà Trưng)

  Từ năm 1947-1954

  22.14. Bốt Phù Lỗ (thuộc huyện Sóc Sơn)

  Từ năm 1947-1954

  23

  Hà Tĩnh

  23.1. Nhà lao Hà Tĩnh

  Từ 1945 trở về trước

  24

  Hải Dương

  24.1. Nhà tù Hải Dương

   

  25

  Hải Phòng

  25.1. Đề lao Hải Phòng (mang tên Trần Phú)

  Từ năm 1945 trở về trước

  25.2. Nhà tù Kiến An

  Từ năm 1945 trở về trước

  25.3. Căng Máy Chai

  Từ năm 1945 trở về trước

  25.5. Căng Đoạn Xá

  Từ năm 1947 đến năm 1955

  25.6. Nhà tù hàng tỉnh có 2 khu: khu thường phạm và khu chính trị

  Trước cách mạng tháng 8/1945; thời kỳ chống Pháp

  25.7. Nhà tù Bốt Com Măng Đô

  1947; thời kỳ chống Pháp

  25.8. Nhà tù Đơ Ren

  1947; thời kỳ chống Pháp

  25.9. Quận lỵ Tiên Lãng

  Từ năm 1950 -1954

  25.10. Bốt Trung Lăng

  Từ năm 1950 -1954

  25.11. Bốt Hán Nam

  Từ năm 1950-1954

  25.12. Bốt Đông Xuyên Ngoại

  Từ năm 1950-1954

  25.13. Bốt Đông Côn

  Từ năm 1950-1954

  25.14. Bốt Súy Liễu

  Từ năm 1950-1954

  25.15. Bốt Chợ Nhàn

  Từ năm 1950-1954

  25.16. Bốt Trâm Khê

  Từ năm 1950 -1954

  26

  Hòa Bình

  26.1. Nhà tù Hòa Bình

  1

  27

  Hậu Giang

  27.1 Trại giam Chi khu Một Ngàn

   

  27.2. Trại giam Kinh Thầy Cai

   

  27.3. Trại giam Băng 2 Tiểu Khu

   

  27.4. Buồng tạm giam giữ Chi khu Đức Long

   

  28

  Thành phố Hồ Chí Minh

  28.1. Bót Catina

  1

  28.2. Nha cảnh sát đô thành đường Trần Hưng Đạo

  2

  28.3. Bót Phú Lâm

  2

  28.4. Bót Hàng Keo Gia Định

  2

  28.5. Trại Lê Văn Duyệt

  2

  28.6. P.42 ở Sở thú

  1,2

  28.7. Trung tâm thẩm vấn Gia Định

  2

  28.8. Biệt kích 1 đến biệt kích 4

  2

  28.9. Bót Hoàng Hùng

  1,2

  28.10. Căn Phú Lâm

  1

  28.11. Trung tâm thẩm vấn tình báo Mỹ bến Bạch Đằng

  2

  28.12. Khám lớn Sài Gòn

  1

  28.13. Khám lớn Chí Hòa

  1,2

  28.14. Nhà tù Thủ Đức

  2

  28.15. Nhà lao Gia Định số 4 đường Phan Đăng Lưu

  2

  28.16. An ninh quân đội đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

  2

  28.17. Trại giam tù binh ở Hạnh Thông Tây

  1

  28.18. Trại giam Hóc Môn

  2

  28.19. Chi khu Bình Chánh

   

  29

  Khánh Hòa

  29.1. Nhà lao Thành Diên Khánh

  Từ trước tháng 8/1945 đến năm 1975

  29.2. Khám lớn Nha Trang (Nhà lao Nha Trang)

  Từ năm 1924-1975

  29.3. Trại tù binh Cam Ranh (Nhà tù Cam Ranh)

  Từ tháng 8/1952 đến tháng 10/1954

  29.4. Nhà lao Ninh Hòa (Nhà lao Một Cột)

  Từ năm 1946-1975

  29.5. Quân lao Nha Trang (nơi giữ tù quân phạm, từ năm 1964 còn giam giữ cả tù chính trị)

  Từ năm 1960-1975

  29.6. Liêm Phóng Pháp, Cảnh sát đặc biệt Mỹ (Lao Cây Dừa)

  Từ năm 1946-1975

  29.7. Trung tâm thẩm vấn Việt Mỹ

  Từ năm 1965-1975

  29.8. Phòng Nhì Pháp, Trại lính và An ninh quân đội phòng 5

  Từ năm 1946-1954

  29.9. Sở Liêm Phóng Ngụy

  Từ năm 1946-1975

  29.10. Sở Mật thám Ngụy

  Từ năm 1949-1975

  29.11. Nhà lao Vạn Giã

  1

  29.12. Nhà lao Cam Ranh

  Từ năm 1949-1975

  29.13. Chi khu quân sự và Chi cảnh sát Ngụy của các quận Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Dương, Diên Khánh, Vĩnh Xương, Cam Lâm và Đặc khu Cam Ranh, thị xã Nha Trang

  2

  29.14. Trại giam cấp tỉnh 24 Nguyễn Công Trứ

  2

  29.15. Khu tạm giam và thẩm vấn của cảnh sát đặc biệt, tình báo Ngụy

  2

  29.16. Trung tâm thẩm vấn

  2

  29.17. Ty cảnh sát Quốc gia - Đặc khu Cam Ranh

  2

  29.18. Bộ Chỉ huy Cảnh sát Khu 2

  2

  29.19. Bót Cầu Quay

  Từ năm 1946-1954

  29.20. Đồn Suối Dầu

  Từ năm 1946-1954

  29.21. Đồn Vạn Giã

  Từ năm 1946-1975

  29.22. Đồn Lính Khố Đỏ

  1

  29.23. Đồn nhà dòng Lasan

  1

  29.24. Đồn Pháp ở Thủy Tú

  1

  29.25. Đồn Pháp Ga xe lửa Phú Vinh

  1

  29.26. Đồn Bình Tân

  1

  29.27. Đồn Tân Hưng

  1

  29.28. Đồn Bến Đò

  1

  29.29. Đồn Hòn Khói

  1

  29.30. Đồn Lạc An

  1

  29.31. Đồn Tân Lâm

  1

  29..32. Đồn Suối Ré

  1

  30

  Kiên Giang

  30.1. Nhà tù Hà Tiên

  Từ năm 1930-1945

  30.2. Khám lớn Rạch Giá

  Từ năm 1930 đến ngày

  30/4/1975

  30.3. Khám Lá Rạch Giá

  Từ năm 1941-1945

  30.4. Trại giam tù binh Cây Dừa

  Cảng Cây Dừa từ năm 1953-1954

  30.5. Trại huấn chính Cây Dừa

  Từ năm 1956-1957

  30.6. Trại tù binh Phú Quốc

  Từ năm 1967-1973

  30.7. Trại giam Đặc khu An Phước (Chắc Băng-Xẻo Rô)

  Từ năm 1955 đến tháng 10/1958

  30.8. Nhà giam ở quận, chi khu Hiễu Lễ (Thứ Mười Một)

   

  30.9. Nhà giam ở quận, chi khu Kiên An (An Biên)

   

  30.10. Nhà giam ở quận, chi khu Kiên Long (Vĩnh Thuận)

   

  30.11. Nhà giam ở quận, chi khu Kiên Hưng (Gò Quao)

   

  30.12. Nhà giam ở quận, chi khu Kiên Bình (Giồng Riềng)

   

  30.13. Nhà giam ở quận, chi khu Kiên Tân (Tân Hiệp)

   

  30.14. Nhà giam ở quận, chi khu Kiên Thành (Châu Thành)

   

  30.15. Nhà giam ở quận, chi khu Kiên Lương

   

  30.16. Nhà giam ở quận, chi khu Hà Tiên

   

  30.17. Nhà giam ở quận, chi khu Phú Quốc

   

  30.18. Trung tâm thẩm vấn của Ty Công an Cảnh sát Kiên Giang

   

  30.19. Chi khu Kiên Sơn (huyện Hòn Đất)

   

  31

  Kon Tum

  31.1. Nhà ngục Kon tum

  1

  31.2. Ngục ĐăkGlei

  1

  31.3. Trại giam Đắk Tô

  1

  31.4. Trung tâm cải huấn Kon Tum

  2

  32

  Lạng Sơn

  32.1. Nhà tù Lạng Sơn

  Từ năm 1891 đến ngày 17/10/1950

  32.2. Nhà tù Đỏng Én (căng Đỏng Én)

  Từ năm 1942 đến Cách mạng Tháng 8

  32.3. Nhà tù Hội Hoan (căng Hội Hoan)

  Từ năm 1943 đến Cách mạng Tháng 8

  33

  Lâm Đồng

  33.1. Nhà tù Dran (huyện Đơn Dương)

  1,2

  33.2. Nhà tù Đà Lạt

  1,2

  33.3. Trung tâm thẩm vấn Đà Lạt

   

  33.4. Trại giam Ty An ninh Tuyên Đức

   

  33.5. Trại giam Ty An ninh Lâm Đồng

   

  33.6. Trung tâm cải huấn vị thành niên Đà lạt (nay là di tích lịch sử quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt)

   

  33.7. Trung tâm cải huấn Đà Lạt

   

  33.8. Ty An ninh Tuyên Đức

   

  33.9. Ty cảnh sát quốc gia Tuyên Đức Đà Lạt

   

  33.10. Nơi giam giữ bí mật thuộc trụ sở cơ quan ICCS

   

  34

  Long An (gồm 3 tỉnh cũ) 1/ Long An 2/ Hậu Nghĩa 3/Kiến Tường

  34.1. Nhà tù SR (tên gọi khác là SE hoặc Ty cảnh sát Long An)

  1

  34.2. Nhà tù Tân An, các tên gọi khác: Khám đường Long An (hoặc Tân An); Trung tâm cải huấn Long An (hoặc Tân An); Trung tâm chấp pháp

  - Nhà giam Chi khu quận Thủ Thừa

  - Nhà giam Chi khu quận Bến Lức

  - Nhà giam Chi khu quận Cần Đước

  - Nhà giam Chi khu quận Cần Giuộc

  - Nhà giam Chi khu quận Tân Trụ

  - Nhà giam Chi khu quận Bình Phước (nay là huyện Châu Thành)

  - Nhà giam Chi khu quận Rạch Kiến

  1,2

   

   

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  34.3. Trại giam tỉnh Hậu Nghĩa

  - Nhà giam Chi khu quận Đức Hòa

  - Bót Thành Miểu

  - Nhà giam Đức Huệ

  2

  2

  1

  2

  34.4. Trại giam tỉnh Kiến Tường

  - Nhà giam Chi khu quận Kiến Bình

  - Nhà giam Chi khu quận Tuyên Nhơn

  - Nhà giam tiểu khu Kiến Tường (hoặc Mộc Hóa)

  - Nhà giam Chi khu quận Tuyên Bình

  2

  2

  2

  2

  2

  35

  Nam Định

  35.1. Đề lao Nam Định

   

  35.2. Nhà tù Máy chai Nam Định

   

  35.3. Nhà tù Santhôma Nam Định

   

  35.4. Nhà tù Lục Thủy (khu vực Bùi Chu, huyện Xuân Trường)

   

  36

  Nghệ An

  36.1. Nhà lao Vinh

  Từ năm 1930-1954

  36.2. Nhà tù Kim Nhan

  Từ năm 1930-1954

  36.3. Nhà lao Thanh Chương

  Từ tháng 9 năm 1930 đến 1933

  36.4. Nhà lao Triêu Dương

  Từ tháng 9 năm 1930 đến 1933

  37

  Ninh Bình

  37.1. Đề lao số 10 ở phố Đề Lao

  1

  37.2. Khu Tiểu chủng viện Phúc Nhạc

  1

  37.3. Nhà hát Nam Thanh (Nam Thành, thuộc khu vực nhà thờ lớn Phát Diệm)

  1

  37.4. Nhà Hai Vỡi

   

  37.5. Nhà Lâm Tề

   

  37.6. Rạp Thọ Lạc

   

  37.7. Đồn Kim Đài

   

  38

  Ninh Thuận

  38.1. Nhà tù Phan Rang

  Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và trong kháng chiến chống Pháp

  38.2. Nhà tù Mỹ Đức (tên gọi khác là Trung tâm cải huấn Ninh Thuận)

  2

  38.3. Nhà giam quận Thanh Hải

  2

  38.4. Nhà giam quận An Phước

  2

  38.5. Nhà giam quận Du Long

  2

  38.6. Nhà giam quận Sông Pha

  2

  38.7. Nhà giam quận Bửu Sơn

  2

  38.8. Đồn Hòa Trinh quận An Phước

  1

  38.9. Đồn Mỹ An

  2

  38.10. Phân Chi khu Mỳ Tường

  2

  38.11. Đồn Phú Quý

  1

  38.12. Đồn Dư Khánh

  1

  38.13. Đồn Sơn Hải (Nha Tiên Lễ)

  2

  38.14. Trung tâm thẩm vấn Mỹ

   

  38.15. Ban 2 Tiểu khu Ninh Thuận

   

  38.16. Ty cảnh sát Quốc gia

   

  38.17. Cơ quan cảnh sát dã chiến Ninh Thuận

   

  39

  Phú Thọ

  39.1. Đồn Trại Vải xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn

  Từ năm 1947-1950

  39.2. Đồn Thu Cúc, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn

  Từ năm 1947-1950

  39.3. Đồn Lai Đồng, xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn

  Từ năm 1947-1950

  39.4. Đồn Chẹ Rẹ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn

  Từ năm 1947-1950

  39.5. Đồn Mù, xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn

  Từ năm 1947-1950

  40

  Phú Yên

  40.1. Nhà tù Trà Kê (huyện Sơn Hòa)

   

  40.2. Nhà tù Ngọc Lãng (thị xã Tuy Hòa)

   

  40.3. Nhà tù Khu Chiến (thị xã Tuy Hòa)

   

  40.4. Nhà lao Phú Nhuận (huyện Tuy Hòa)

   

  40.5. Nhà tù Phú Tân (huyện Tuy An)

   

  40.6. Nhà tù La Hai (huyện Đồng Xuân)

   

  40.7. Nhà tù quận Hiếu Xương

   

  40.8. Nhà tù Củng Sơn (huyện Sơn Hòa)

   

  40.9. Nhà lao Ty cảnh sát (thị xã Tuy Hòa)

   

  40.10. Nhà tù thị trấn Sông cầu

   

  40.11. Nhà lao xã Hòa Vinh

   

  40.12. Nhà lao Núi Hiềm

   

  40.13. Nhà lao Chợ Đèo (xã An Định)

   

  40.14. Chi khu quân sự (xã Chí Thạnh)

   

  41

  Quảng Bình

  41.1. Nhà lao Đồng Hới

   

  41.2. Đồn Thượng Phong

   

  41.3. Đồn Mỹ Đức

   

  41.4. Đồn Mỹ Trạch

   

  41.5. Đồn Hòa Luật (Hòa Luật Nam)

   

  41.6. Đồn Mỹ trung

   

  41.7. Đồn Lệ Kỳ

   

  41.8. Đồn Quán Hàu

   

  41.9. Đồn Thuận Lý

   

  41.10. Đồn sân bay Đồng Hới

   

  41.11. Đồn Hoàn Lão

   

  41.12. Đồn Thanh Khê (Đồn Quảng Khê)

   

  41.13. Đồn Lý Hòa (Đồn Đá Đen)

   

  41.14. Đồn Cổ Giang

   

  41.15. Đồn Cự Nẫm

   

  41.16. Đồn Vạn Lộc

   

  41.17. Đồn Tiên Lễ

   

  41.18. Đồn Minh Lệ

   

  41.19. Đồn Ba Đồn

   

  42

  Quảng Nam

  42.1. Nhà lao Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn)

  Do triều đình phong kiến Nam Triều lập ra và tồn tại đến tháng 8/1945

  42.2. Nhà lao Hội An, thị xã Hội An (từ năm 1947 có lúc gọi là nhà lao Thông Đăng, Trại Tế bần, nhà lao Xóm mới - Trường Lệ)

  Đầu thế kỷ XX đến tháng 3/1975

  42.3. Nhà lao khu Trung Tam Kỳ (thị xã Tam Kỳ)

  Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1975

  42.4. Nhà lao Quảng Tín (thị xã Tam Kỳ)

  Từ tháng 8/1962 đến tháng 3/1975

  42.5. Hòn Bằng (huyện Duy Xuyên)

  Từ năm 1947 đến tháng 3/1975

  42.6. Ai Nghĩa (huyện Đại Lộc)

  Từ năm 1947 đến tháng 3/1975

  42.7. Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn)

  Từ năm 1947 đến tháng 3/1975

  42.8. Hiếu Nhơn (thị xã Hội An)

  Từ tháng 7/1963 đến tháng 3/1975

  42.9. Hà Lam (huyện Thăng Bình)

  Từ tháng 8/1954 đến tháng 3/1975

  42.10. Quế Sơn (Vườn Dừa, huyện Quế Sơn)

  Từ tháng 8/1954 đến tháng 3/1975

  42.11. Lý Tín (huyện Núi Thành)

  Từ tháng 7/1963 đến tháng 3/1975

  42.12. Khu Trung Tam Kỳ (thị xã Tam Kỳ)

  Từ tháng 8/1954 đến tháng 3/1975

  42.13. Khu Nam Tam Kỳ (thị xã Tam Kỳ)

  Từ tháng 8/1954 đến tháng 3/1975

  42.14. Khu Tây Nam Kỳ (thị xã Tam Kỷ)

  Từ tháng 8/1954 đến tháng 3/1975

  42.15. Trà My-Hậu Đức (huyện Trà My)

  Từ năm 1954 đến tháng 10/1964

  42.16. Khâm Đức (huyện Phước Sơn)

  Từ năm 1954 đến tháng 5/1968

  42.17. Đức Dục (huyện Duy Xuyên)

  Từ tháng 10/1962 đến tháng 3/1975

  42.18. Bến Hiên (huyện Hiên)

  Từ năm 1954 đến cuối năm 1962

  42.19. Bến Giằng (Nam Giang)

  Từ năm 1954 đến tháng 4/1965

  42.20. Hà Tân - Thượng Đức (huyện Đại Lộc)

  Từ tháng 4/1958 đến tháng 7/1974

  42.21. Phước Lâm (huyện Tiên Phước)

  Từ năm 1954 đến tháng 3/1975

  42.22. Tiên Phước (huyện Tiên Phước)

  Từ năm 1954 đến tháng 3/1975

  42.23. Hiệp Đức (huyện Hiệp Đức)

  Từ tháng 4/1958 đến tháng 2/1966

  42.24. Thành Mỹ

  Từ sau năm 1945

  42.25. Trao 9 (còn gọi là Prao thuộc huyện Hiên)

   

  42.26. Trung tâm Huấn chính Đình Trung Lộc

  2

  42.27. Trung tâm Huấn chính Hý viện Trung Phước

  2

  42.28. Chi khu Chợ Được

  Từ năm 1954-1960

  42.29. Liên khu 34 Vĩnh Huy

  Từ năm 1955-1957

  42.30. Khu 2 Kế Xuyên

  Từ năm 1955-1957

  42.31. Khu chỉnh huấn Bến Đá

  Từ năm 1957-1959

  42.32. Trung tâm cải huấn Phó Giang

  Từ năm 1955-1959

  42.33. Khu chỉnh huấn Tây Giang

  Từ năm 1957-1959

  42.34. Tiền hiền thôn Diên Phước

  Từ năm 1954- 1956

  42.35. Hội trường xã Bình Tú

  Từ năm 1956-1959

  42.36. Nhà cổ Phước Thành

  Từ năm 1955-1957

  42.37. Khu Ba Gò

  Từ năm 1955-1957

  42.38. Đình làng Câu

  Từ năm 1955-1957

  42.39. Nhà thờ Trần Đặng

  Từ năm 1955-1957

  42.40. Nhà thờ Xã Khảo

  Từ năm 1955-1956

  42.41. Nhà Bà Hiên

  Từ năm 1955-1956

  42.42. Quận lỵ Duy Xuyên

  Từ năm 1945-1975

  42.43. Đình làng Cây đa Xuyên Mỹ

  2

  42.44. Lô cốt Cầu Chìm

  2

  42.45. Đình Thu Bồn

  2

  42.46. Chùa Bà Giám

  2

  42.47. Khu 3 Việt An

  Từ năm 1954-1960

  42.48. Sơn Mỹ - Hiệp Đức

  Từ năm 1958-1960

  42.49. Quận Thượng Đức

  1

  42.50. Quận Đại Lộc

  1

  42.51. Tiểu khu Hương An

  2

  42.52. Nhà lao Quế Sơn

  2

  42.53. Đồn lớn Phước Trạch Cửa Đại

  1

  42.54. Ty cảnh sát Quảng Nam

  2

  42.55. Trung tâm thẩm vấn Quảng Nam

  2

  42.56. Chi Công an quận Tam Kỳ

  2

  42.57. Nhà lao quận Tam Kỳ

  2

  42.58. Hội đồng Châu Thành Tam Kỳ

  2

  42.59. Ấp Nam Tam Thái

  2

  42.60. Đình Phương Hòa, xã Kỳ Hương

  2

  42.61. Trụ sở xã Kỳ Phú

  2

  42.62. Khu Trung, xã Kỳ Phú

  2

  42.63. Ấp Tây, xã Kỳ Anh

  2

  42.64. Ấp Nam, xã Kỳ Anh

  2

  42.65. Trụ sở xã Kỳ Anh

  2

  42.66. Trụ sở xã Kỳ Phong

  2

  42.67. Nhà giam Phước Lâm

  2

  43

  Quảng Ngãi

  43.1. Nhà tù Quảng Ngãi

  1,2

  43.2. Khu an trí Ba Tơ

  1

  43.3. Khu an trí Di Lăng

  1

  43.4. Chi khu Bình Sơn

  Tháng 10 năm 1954 đến tháng 3 năm 1975

  43.5. Chi khu Sơn Tịnh

  Tháng 10 năm 1954 đến tháng 3 năm 1975

  43.6. Chi khu Tư Nghĩa

  Tháng 10 năm 1954 đến tháng 3 năm 1975

  43.7. Chi khu Nghĩa Hành

  Tháng 10 năm 1954 đến tháng 3 năm 1975

  43.8. Chi khu Trà Bồng

  Tháng 10 năm 1954 đến tháng 3 năm 1975

  43.9. Chi khu Sơn Hà

  Tháng 10 năm 1954 đến tháng 3 năm 1975

  43.10. Chi khu Mộ Đức

  Tháng 5 năm 1955 đến tháng 3 năm 1975

  43.11. Chi khu Đức Phổ

  Tháng 5 năm 1955 đến tháng 3 năm 1975

  43.12. Chi khu Ba Tơ

  Tháng 5 năm 1955 đến năm 1972

  43.13. Chi khu Minh Long

  Tháng 10 năm 1954 đến năm 1972

  43.14. Trại an trí Trà Khê

  1,2

  43.15. Ty cảnh sát (công an) tỉnh Quảng Ngãi

  1,2

  43.16. Trung tâm cải huấn tỉnh Quảng Ngãi

  1,2

  43.17. Trung tâm thẩm vấn tỉnh Quảng Ngãi

  1,2

  43.18. Sở đèn pha Lý Sơn

  1

  43.19. An Trí Trà Bồng

  1

  43.20. Lao xã Quảng Ngãi

  2

  43.21. Bộ Chỉ huy quân sự Cảnh sát quốc gia tỉnh Quảng Ngãi

  2

  43.22. Trung tâm tạm giam Quảng Ngãi

  2

  43.23. Chi cảnh sát quốc gia Bình Sơn

  2

  43.24. Bộ Chỉ huy cảnh sát Quốc gia Bình Sơn

  2

  43.25. Chi cảnh sát quốc gia quận Tư Nghĩa

  2

  43.26. Chi công an quận Tư Nghĩa

  2

  44

  Quảng Ninh

  44.1. Nhà tù ở tỉnh Quảng Yên cũ (nay là phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên)

   

  44.2. Nhà tù Khe tù (nay thuộc Phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên)

   

  44.3. Nhà giam Hòn Gai (nay thuộc phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long)

   

  44.4. Nhà tạm giam ở huyện Móng Cái, tỉnh Hải Ninh cũ (nay là thành phố Móng Cái)

   

  44.5. Nhà giam ở Đồn Cao (Đồn Đen) ở thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà

   

  44.6. Nhà giam ở Đồn Cao nay thuộc thị xã Đông Triều

   

  45

  Quảng Trị

  45.1. Nhà đày Lao Bảo

  Từ năm 1896-1945

  45.2. Nhà lao Quảng Trị

  1,2

  45.3. Ty cảnh sát Quảng Trị

  1,2

  45.4. Trại giam ở quận, lỵ, các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Cam Lộ, Hương Hóa, Đông Hà

  1,2

  45.5. Trại giam ở quận, lỵ, huyện Vĩnh Linh

  1

  45.6. Huyện Triệu Phong: Đồn Cầu sắt Thạch Hãn, Đồn Lai Phước

  1

  45.7. Huyện Triệu Phong: Đồn Cửa Việt

  1,2

  45.8. Trại giam quận lỵ Trung Lương (huyện Gio Linh)

  2

  45.9. Trại giam Ba Lòng đóng tại huyện ĐaKrông

  2

  45.10. Trại giam Chi khu Mai Lĩnh (huyện Hải Lăng)

  2

  46

  Sóc Trăng

  46.1. Khám lơn tỉnh Ba Xuyên

  1,2

  46.2. Trại giam Tiểu khu Ba Xuyên

  2

  46.3. Trung tâm thẩm vấn Mỹ tỉnh Ba Xuyên

  2

  46.4. Ty Cảnh sát tỉnh Ba Xuyên

  2

  46.5. Nhà giam Chi Cảnh sát huyện Long Phú

  2

  46.6. Nhà giam Chi cảnh sát huyện Lịch Hội Thượng (nay thuộc huyện Long Phú)

  2

  46.7. Phòng điều tra và nhà giam Chi khu quận Mỹ Tú

  2

  46.8. Chi khu quận Bảy Xàu

  2

  46.9. Chi khu Cổ Cò (quận Hòa Tú)

  2

  46.10. Nhà giam Chi khu Ngã Năm (quận Ngã Năm)

  2

  46.11 Nhà giam Chi khu Phú Lộc (quận Phú Lộc)

  2

  46.12. Nhà giam Ban Hai và Chi Cảnh sát quận Kế Sách 2

  2

  46.13. Nhà giam Ban Hai và Chi cảnh sát quận Phong Thuận

  2

  46.14. Nhà giam Ban Hai và Chi cảnh sát quận Vĩnh Châu

  2

  47

  Sơn La

  47.1. Nhà tù Sơn La

   

  48

  Tây Ninh

  48.1. Khám đường Tây Ninh

   

  48.2. Nhà tù “Nhàn du Khách sạn”

   

  48.3.Chi khu Trảng Bàng

  2

  48.4. Quận Trảng Bàng

  2

  48.5. Ban Hai quận Trảng Bàng

  2

  48.6. Quận Hiếu Thiện (nay là huyện Gò Dầu)

  2

  48.7. Quận Khiêm Hanh (nay là huyện Gò Dầu)

  2

  48.8. Chi khu Phước Ninh (nay là huyện Châu Thành)

  2

  48.9. Đồn Bến sỏi, quận Phước Ninh (huyện Châu Thành)

  2

  48.10. Quận Phú Khương (nay là thị xã Hòa Thành)

  2

  49

  Thái Bình

  49.1. Nhà tù Thái Bình

  Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống Pháp

  50

  Thái Nguyên

  50.1. Nhà tù Chợ Chu (Thị trấn Chợ Chu huyện Định Hóa)

   

  50.2. Trại giam Căng Bá Vân (nay là P. Trưng Vương, TP Thái Nguyên)

   

  50.3. Nhà lao Thái Nguyên (nay là phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên)

   

  51

  Thanh Hóa

  51.1. Nhà tù Thanh Hóa

  Trước Cách mạng tháng 8/1945 và trong kháng chiến chống Pháp

  51.2. Nhà lao tỉnh

   

  51.3. Nhà lao Bái Thượng (Thọ Xuân)

   

  51.4. Trại an trí sầm Sơn

   

  52

  Thừa Thiên Huế

  52.1. Nhà lao Thừa Phủ

  1,2

  52.2. Ngục giam Chín Hầm

  1,2

  52.3. Nhà lao Tòa Khâm

  1

  52.4. Tiểu khu Thừa Thiên

  2

  52.5. Nhà giam Ty Cảnh sát ngụy

  2

  52.6. Các chi khu, quận, huyện (ngụy) Nam Hòa, Hương Trà, Phong Điền, Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc

   

  52.7. Nhà lao Mang Cá

   

  52.8. Chi khu các quận Quảng Điền, Vinh Lộc, Hương Điền, Phú Thứ

   

  52.9. Phòng nhì Mật thám Pháp

   

  52.10. Trung tâm cải huấn Thừa Thiên

   

  52.11. Trung tâm cải huấn Thanh Tân

   

  52.12. Lao Khê Lê, Lao Nam Đông sát nhập Lao tạm Dương Hòa

   

  52.13. Lao Đá Liếp - Dương Hòa

   

  52.14. Ty thẩm vấn Thừa Thiên

   

  52.15. Phòng II An ninh Quân đội - Tiểu khu Thừa Thiên

   

  52.16. Phòng II An ninh Quân đội cấp Lữ đoàn, Sư đoàn

   

  52.17. Lao xá Công an Thừa Thiên (Nhà lao Công an)

  1,2

  52.18. Nhà lao Tàng Thơ

  2

  52.19. Căng An Trí La Hy (nhà tù La Hy)

  1

  52.20. Căng An Trí Phú Bài

  1

  52.21. Căng An Trí Phong Điền

  1

  52.22. Trại tập trung quản thúc ở Phong Điền

  1

  52.23. Trại tập trung quản thúc ở Phú Lộc

  1,2

  52.24. Trại tập trung quản thúc ở Quảng Điền

  1,2

  52.25. Nhà Lao Hộ Thành

  1

  52.26. Trại Giam ấp 5 của Mỹ căn cứ Phú Bài

  1,2

  52.27. Phòng giam đặc biệt tại huyện lỵ Phú Vang cũ

  1,2

  52.28. Đồn Địa Linh

  1,2

  52.29. Đồn Thanh Phước

  1,2

  52.30. Đồn Phò Trạch

  1,2

  52.31. Đồn Lính Khố Xanh

  1,2

  52.32. Đồn Tòa Khâm cũ

  1,2

  52.33. Bốt cảnh sát Huế

  1,2

  52.34. Trại an trí Oasis, Thừa Thiên

   

  52.35. Đồn Truồi

  1,2

  53

  Tiền Giang

  53.1. Khám số 7

  Từ năm 1930-1954

  53.2. Khám lớn Mỹ Tho (Sau tháng 7 năm 1954 đổi tên là Khám đường Mỹ Tho)

  Từ năm 1930-1975

  53.3. Trung tâm cải huấn Định Tường

  Từ năm 1960-1975

  53.4. Trại giam tù binh Đồng Tâm

  Từ năm 1967-1975

  53.5. Nhà giam Cây Khế

  Từ năm 1954-1975

  53.6. Ty thẩm vấn Định Tường

  Từ năm 1930-1975

  53.7. Nhà giam Mãnh Hổ

  Từ năm 1954-1975

  53.8. Nhà giam Bến Tranh

  Từ năm 1930-1965

  53.9. Nhà giam Tân Hiệp

  Từ năm 1965-1975

  53.10. Nhà giam Chi khu Châu Thành

  Từ năm 1954-1975

  53.11. Nhà giam Chi khu Long Định

  Từ năm 1954-1961

  53.12. Nhà giam Chi khu Sầm Giang

  Từ năm 1965-1975

  53.13. Nhà giam Chi khu Cai Lậy

  Từ năm 1930-1975

  53.14. Nhà giam Chi khu Cái Bè

  Từ năm 1930-1975

  53.15. Nhà giam Chi khu Giáo Đức

  Từ năm 1961-1965

  53.16. Nhà giam Chi khu Chợ Gạo

  Từ năm 1930-1975

  53.17. Khám Gò Công (Sau năm 1954 đổi thành Khám lớn Gò Công)

  Từ năm 1930-1975

  53.18. Khám tối - Ty thẩm vấn Gò Công

  Từ năm 1954-1975

  53.19. Nhà giam Hòa Đồng (Từ tháng 4 năm 1965 đến tháng 4 năm 1975 đổi thành nhà giam Chi khu Hòa Đồng)

  Từ năm 1930-1975

  53.20. Nhà giam Chi khu Hòa Bình

  Từ năm 1954-1975

  53.21. Nhà giam Chi khu Hòa Lạc

  Từ năm 1954-1975

  53.22. Nhà giam Chi khu Hòa Tân

  Từ năm 1954-1975

  54

  Trà Vinh

  54.1. Trung tâm cải huấn Vĩnh Bình (gồm phòng số 2,4,6,7,8,10)

   

  54.2. Trại giam tù binh Nhà máy Đông Thăng

   

  54.3. Trại giam Ty Công an tỉnh

   

  54.4. Trại giam Kho dầu Cầu Ngang

   

  54.5. Trại giam Càng Long

   

  54.6. Trại giam Tiểu Cần

   

  54.7. Trại giam Trà Cú

  54.8. Trại giam Cầu Kè

   

  54.9. Khám tù chính trị khu vực nhà máy cơ khí Trà Vinh

   

  54.10. Trung tâm thẩm vấn cảnh sát đặc biệt tỉnh Trà Vinh

   

  54.11. Trung tâm thẩm vấn Ty An ninh quân đội tỉnh Trà Vinh

   

  54.12. Ty cảnh sát Vĩnh Bình

   

  55

  Tuyên Quang

  55.1. Nhà Pha Tuyên Quang

   

  56

  Vĩnh Long

  56.1. Khám lớn Vĩnh Long

  1,2

  56.2. Khám Tam Cần

  1,2

  56.3. Trại giam tù binh (trại Hoa Lư)

  1

  56.4. Trại giam Cái Vồn

  1,2

  56.5. Nhà giam Quận Mới

  2

  56.6. Khám Đá

  2

  56.7. Nhà giam Mai Phốp

  1

  56.8. Nhà giam Cái Nhum

  1,2

  56.9. Nhà giam Tam Bình

  1,2

  56.10. Nhà giam Ba Càng

  2

  56.11. Nhà giam Thầy Phó

  2

  56.12. Nhà giam Trà Ôn

  2

  56.13. Nhà giam Bình Minh

  2

  56.14. Nhà giam Trợ Lách

  2

  56.15. Khám Bót Chùa thuộc ấp An Điền, Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long

   

  56.16. Khám Chẹt, Vĩnh Long

   

  56.17. Khám Vũng Liêm, Vĩnh Long

   

  56.18. Phòng giam nằm trong Chi Cảnh sát Vĩnh Long

   

  57

  Vĩnh Phúc

  57.1. Căng Vĩnh Yên (Thành Đỏ)

  1

  57.2. Căng Phúc Yên (Thành Trắng)

   

  58

  Yên Bái

  58.1. Nhà tù cấp tỉnh đặt tại thị xã Yên Bái (này là thành phố Yên Bái)

  1

  58.2. Nhà tù cấp Đông Dương còn gọi là “Căng” Nghĩa Lộ đặt tại Châu Văn Chấn (nay thuộc thị xã Nghĩa Lộ)

  1

  59

  Chiến trường Miền Nam Việt Nam

  59.1. Trại giam Vùng 3 chiến thuật/Ngụy

   

  59.2. Trại giam Vùng 4 chiến thuật/Ngụy

   

  59.3. Trại giam Biệt khu 44/Quân khu 4/Ngụy

   

  59.4. Trung tâm thẩm vấn Quân đoàn 1/Quân khu 1/Ngụy

   

  59.5. Trung tâm thẩm vấn Quân đoàn 2/Quân khu 2/Ngụy

   

  59.6. Trung tâm thẩm vấn Quân đoàn 3/Quân khu 3/Ngụy

   

  59.7. Trung tâm thẩm vấn Quân đoàn 4/Quân khu 4/Ngụy

   

  59.8. Trại giam Bình Đức/Mỹ Tho

   

       
   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu:03/2022/TT-BLĐTBXH
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:30/03/2022
  Hiệu lực:15/05/2022
  Lĩnh vực:Chính sách, Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo:14/04/2022
  Số công báo:295&296-04/2022
  Người ký:Nguyễn Bá Hoan
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X