chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp25/10/2018

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành một trong các loại hình doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.