Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Lâm Đồng sửa Quyết định 06/2012/QĐ-UBND

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:05/2014/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Tiến
  Ngày ban hành:28/02/2014Hết hiệu lực: 15/04/2017
  Áp dụng: 10/03/2014Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH LÂM ĐỒNG

  -------
  Số: 05/2014/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2012/QĐ-UBND NGÀY 26/3/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  -----------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; Nghị định s 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
  Tiếp theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Đán Kiện toàn tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2013 - 2015;
  Xét đề nghcủa Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1821/TTr-SGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2013 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:
  I. "Điều 5. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác pháp chế
  1.Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
  a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự kiến chương trình và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
  b) Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;
  2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo:
  a) Rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;
  b) Định kỳ 6 tháng, hàng năm lập báo cáo gửi STư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, chưa đúng pháp luật hoặc không còn phù hợp.
  3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo:
  a) Phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;
  b) Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
  4. Về công tác phbiến, giáo dục pháp luật:
  a) Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đnh mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh;
  b) Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;
  c) Đnh kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc nhiệm vụ của ngành; báo cáo Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.
  5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:
  a) Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật;
  b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;
  c) Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành giáo dục và đào tạo.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại Nghị định s 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
  7. Về công tác học sinh, sinh viên:
  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, thẩm mỹ, ngoại khóa và y tế học đường, công tác Đoàn, Đội và công tác chữ thập đỏ; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở các cấp học;
  b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan tổ chức theo dõi các hoạt động có liên quan đến đạo đức, lối sống, an ninh, chính trị, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác trong học sinh, sinh viên;
  c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của cấp có thẩm quyền về công tác học sinh, sinh viên".
  II. "Điều 25. Về cơ cấu tổ chức
  1. Các phòng chuyên môn thuộc sở:
  - Văn phòng;
  - Thanh tra;
  - Phòng Tổ chức cán bộ;
  - Phòng Kế hoạch - Tài chính;
  - Phòng Giáo dục Mầm non;
  - Phòng Giáo dục Tiểu học;
  - Phòng Giáo dục Trung học;
  - Phòng Giáo dục Thường xuyên;
  - Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học;
  - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng;
  - Phòng Công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học;
  - Phòng Pháp chế và công tác học sinh, sinh viên.
  2. Cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm: Trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (không bao gồm các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập của các Bộ đóng trên địa bàn); trường trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm ngoại ngữ, tin học; trường lớp dành cho người khuyết tật; trường, cơ sở thực hành sư phạm và các cơ sở giáo dục trực thuộc khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh".
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  Các nội dung khác của Quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng không thay đổi.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ GD&ĐT; Bộ Nội vụ;
  - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tnh ủy, HĐND tnh;
  - Đoàn ĐB Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
  - Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
  - Ban Tổ chức Tnh ủy;
  - Trung tâm Công báo tỉnh;
  - Đài PTTH; Báo Lâm Đồng;
  - Chi cục Văn thư Lưu trữ;
  - Như Điều 3; (để thực hiện)
  - Lưu: VT, TKCT.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Xuân Tiến

   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới