hieuluat

Quyết định 1012/QĐ-TTg 2021 cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:661&662-07/2021
  Số hiệu:1012/QĐ-TTgNgày đăng công báo:07/07/2021
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
  Ngày ban hành:28/06/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/06/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Hành chính
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ________

  Số: 1012/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

  ____________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

  1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

  2. Phó Trưởng ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

  3. Các Phó Trưởng ban:

  - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  4. Các ủy viên:

  - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

  - Bộ trưởng Bộ Công an;

  - Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

  - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

  - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Bộ trưởng Bộ Y tế;

  - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

  - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  - 01 Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

  - 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  - 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính.

  - 01 Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương;

  - 01 Phó Chánh Văn phòng Trung ương;

  - 01 Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương;

  - 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;

  - 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

  - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  - 01 Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương;

  - 01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

  - 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

  - 01 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

  - 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

  - 01 Phó Trưởng ban Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

  1. Nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

  2. Phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

  3. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

  Điều 3. Nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo:

  1. Điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

  2. Ban hành Kế hoạch nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương.

  3. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

  Điều 4. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

  1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo:

  a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

  b) Quyết định thành lập Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm a khoản này.

  c) Trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét ban hành Kế hoạch nghiên cứu, thực hiện chính sách tiền lương và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

  2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

  a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội cải cách chính sách ưu đãi người có công.

  b) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ về cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp.

  c) Quyết định thành lập 2 Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm a khoản này.

  3. Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

  Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu xây dựng các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

  Điều 5. Nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chỉ đạo:

  Các Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và Quy chế làm việc do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

  Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

  Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quc hội;

  - Toà án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ngân hàng Chính sách Xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - Các Thành viên Ban Chỉ đạo;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục,

    đơn vị trực thuộc, TGĐ Cổng TTĐT, Công báo;

  - Lưu: VT, KTTH (2).G                                                                                                                                                                                                                                    

  THỦ TƯỚNG

   

  [daky]

   

   

   

  Phạm Minh Chính

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1012/QĐ-TTg 2021 cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:1012/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:28/06/2021
  Hiệu lực:28/06/2021
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Hành chính
  Ngày công báo:07/07/2021
  Số công báo:661&662-07/2021
  Người ký:Phạm Minh Chính
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X