Quyết định 1184/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:1184/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
  Ngày ban hành:27/02/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/02/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  --------
  Số: 1184/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -------------------------------
  Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  ----------------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại;
  Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020;
  Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hoạt động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020;
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại;
  Căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 12/6/2009 của Thành ủy về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới;
  Căn cứ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 21/1/2013 của UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố;
  Căn cứ Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 phê duyệt Đề án Tăng cường đầu tư, quản lý và phát triển thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2020;
  Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên:
  1. Trưởng ban
  Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố
  2. Phó trưởng ban thường trực
  Bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
  3. Phó trưởng ban
  - Ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban-Ban Tuyên Giáo Thành ủy
  - Ông Vũ Đăng Định, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
  - Ông Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc Công an Thành phố
  4. Các ủy viên
  - Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  - Ông Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố
  - Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
  - Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp
  - Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính
  - Bà Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
  - Ông Nguyễn Đức Hậu, Cục phó Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Thủ đô
  - Bà Vũ Thị Hải, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố
  - Ông Vũ Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội
  - Ông Tô Quang Phán, Tổng biên tập báo Hà Nội mới
  - Ông An Văn Huân, Phó tổng biên tập báo Hà Nội mới
  - Ông Lại Bá Hà, Phó tổng biên tập báo Hà Nội mới
  5. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo
  - Bà Đặng Hồng Vân, Trưởng phòng Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng
  - Ông Đào Xuân Dũng, Trưởng phòng Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tổ phó
  - Bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,
  - Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng Thông tin đối ngoại – Sở Ngoại vụ
  - Ông Tạ Mai Vũ, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp.
  - Bà Nguyễn Quỳnh Chi, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  - Bà Trần Thị Phương, Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố
  - Bà Nguyễn Mai Trang, Phó Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp – Sở Tài chính
  - Ông Ngô Thanh Vân, Trưởng phòng Tuyên huấn – Bộ Tư lệnh Thủ đô
  - Ông Lương Quốc Phong, Chuyên viên Phòng quản lý sở, ngành – Sở Nội vụ
  - Bà Đỗ Thị Vân Anh, Chuyên viên Phòng Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông
  - Bà Vũ Thị Thu Anh, Viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư
  - Bà Vũ Thị Hà Giang, Ban Thư ký Tòa soạn Báo Kinh tế và Đô thị
  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo
  1. Tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp đầu tư, quản lý và phát triển các hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội.
  2. Thảo luận, quyết định các nội dung công tác trọng tâm, chương trình làm việc hàng năm, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu tư, quản lý và phát triển các hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố.
  3. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, quản lý và phát triển hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố.
  4. Chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại.
  5. Tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động đầu tư, quản lý và phát triển hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.
  6. Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.
  Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách Thành phố đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Thông tin và Truyền thông. Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để chỉ đạo công tác.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các ông, bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ TTTT, Bộ Ngoại Giao;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực HĐND TP;
  - Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
  - VPTU; BTGTU;
  - VPUB: đ/c CVP, các đ/c PCVP, các Phòng VX; TH;
  - Lưu: VT, VXh.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thế Thảo

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020
  Ban hành: 06/08/2012 Hiệu lực: 06/08/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1184/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:1184/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:27/02/2014
  Hiệu lực:27/02/2014
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Nguyễn Thế Thảo
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới