Quyết định 1368/QĐ-BTP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 691/QĐ-BTP 2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tư phápSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:1368/QĐ-BTPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
  Ngày ban hành:24/06/2016Hết hiệu lực: 24/11/2016
  Áp dụng: 24/06/2016Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ TƯ PHÁP
  --------
  Số: 1368/QĐ-BTP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 691/QĐ-BTP NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG
  -----------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
   
  Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
  Căn cứ Quyết định số 337/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 691/QĐ-BTP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởngnhư sau:
  “Điều 3. Phân công công tác cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
  1. Bộ trưởng Lê Thành Long
  a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
  b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:
  - Chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, năm năm và hàng năm;
  - Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ;
  - Công tác kế hoạch - tài chính toàn ngành;
  - Cải cách pháp luật, cải cách tư pháp thuộc phạm vi, quyền hạn của Bộ.
  c) Phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan Trung ương của Đảng, trừ những cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương đã được phân công cho các Thứ trưởng trực tiếp phụ trách công tác phối hợp;
  d) Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Chính phủ, thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.
  đ) Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Tư pháp.
  e) Chỉ đạo công tác tư pháp của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
  a) Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:
  - Xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật về hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế;
  - Kiểm soát thủ tục hành chính;
  - Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
  - Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;
  - Cải cách hành chính, thể chế, thủ tục hành chính của Bộ;
  - Tham gia Ban Chỉ đạo, phụ trách Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1348/QĐ-TTg ngày 07/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
  b) Làm nhiệm vụ thường trực thay mặt Bộ trưởng chủ trì và điều phối hoạt động chung của Bộ, giải quyết các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền Bộ trưởng phụ trách khi Bộ trưởng vắng mặt hoặc được Bộ trưởng ủy quyền.
  c) Phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, các Bộ kinh tế ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách.
  d) Thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
  đ) Phụ trách các đơn vị: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.
  e) Chỉ đạo công tác tư pháp của các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.
  3. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc
  a) Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:
  - Xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật quốc tế;
  - Bổ trợ tư pháp;
  - Trợ giúp pháp lý;
  - Hành chính tư pháp (hộ tịch, quốc tịch, chứng thực);
  - Nuôi con nuôi;
  - Đăng ký giao dịch bảo đảm;
  - Bồi thường nhà nước;
  - Lý lịch tư pháp;
  - Hợp tác quốc tế;
  - Công nghệ thông tin.
  b) Phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách.
  c) Thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
  d) Phụ trách các đơn vị: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Con nuôi, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bồi thường nhà nước, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
  đ) Chỉ đạo công tác tư pháp của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
  4. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu
  a) Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:
  - Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
  - Phổ biến, giáo dục pháp luật;
  - Công tác thanh tra;
  - Xuất bản, báo chí;
  - Nghiên cứu khoa học pháp lý;
  - Công tác Đảng, thanh niên, vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ;
  - Công tác quốc phòng, an ninh.
  b) Phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách.
  c) Thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
  d) Phụ trách các đơn vị: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thanh tra Bộ, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
  đ) Chỉ đạo công tác tư pháp của các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ.
  5. Thứ trưởng Trần Tiến Dũng
  a) Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:
  - Thi hành án dân sự, hành chính;
  - Công tác văn phòng của Bộ;
  - Thi đua, khen thưởng;
  - Công tác công đoàn của Bộ.
  b) Phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội,Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách.
  c) Thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
  d) Phụ trách các đơn vị: Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng.
  đ) Chỉ đạo công tác tư pháp của các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Long An.
  6. Thứ trưởng Lê Tiến Châu
  a) Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:
  - Đào tạo luật các cấp học; đào tạo các chức danh tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
  - Công tác của Bộ tại khu vực phía Nam.
  b) Kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.
  c) Phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách.
  d) Thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
  đ) Phụ trách các đơn vị: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp Luật, Cục Công tác phía Nam.
  e) Chỉ đạo công tác tư pháp của các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Nông, Phú Yên.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 3 Quyết định số 691/QĐ-BTP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
  Điều 3. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
  - Thủ tướng Chính phủ;
  - P.TTgCP Trương Hòa Bình (để b/c);
  - Các tổ chức chính trị-xã hội cơ quan Bộ Tư pháp;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
  - Lưu: VT, Vụ TCCB.
  BỘ TRƯỞNG
  Lê Thành Long

   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 337/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
  Ban hành: 19/12/2005 Hiệu lực: 09/01/2006 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 13/03/2013 Hiệu lực: 01/05/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 2481/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
  Ban hành: 24/11/2016 Hiệu lực: 24/11/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  04
  Quyết định 691/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
  Ban hành: 20/04/2016 Hiệu lực: 20/04/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản thay thế (01)
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1368/QĐ-BTP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 691/QĐ-BTP 2016

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
  Số hiệu:1368/QĐ-BTP
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:24/06/2016
  Hiệu lực:24/06/2016
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Lê Thành Long
  Ngày hết hiệu lực: 24/11/2016
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới