hieuluat

Quyết định 1422/QĐ-UBND Hà Nội Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND quận

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1422/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành:24/02/2017Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:24/02/2017Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------

  Số: 1422/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ______________________

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  Căn cứ Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 04/TTr-VP ngày 24/02/2017,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

  Điều 2. Căn cứ quy định của pháp luật, tình hình cụ thể của địa phương và Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;

  - Bộ Nội vụ; để báo cáo
  - Thành ủy, HĐND TP; để báo cáo
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
  - CVP/PCVP UBND TP;
  - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
  - Cổng Thông tin điện tử thành phố;
  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Đức Chung

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  QUẬN (HUYỆN, THỊ XÃ)…

  -------

  Số:     /2017/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  ………, ngày  tháng  năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã)…

  ____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN, THỊ XÃ)………

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh;

  Căn cứ Nghị định s34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sĐiều và biện pháp thi hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) tại Tờ trình số   /TTr-VP ngày  /  /2017 và Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số   /TTr-VP ngày   /   /2017,

   

  QUYT ĐỊNH:

  Chương I

  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

   

  Điều 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã).

  Điều 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) có chức năng tham mưu tổng hợp giúp Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân về các nội dung sau:

  a) Hoạt động của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân; tham mưu giúp Chủ tịch y ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch y ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân.

  b) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã), chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

  c) Trực tiếp quản lý hoạt động của Ban Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

  Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tham mưu, giúp y ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

  Điều 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

   

  Chương II

  NHIỆM VỤ, QUYN HẠN

   

  Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn chung

  1. Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  2. Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã); ban hành và quản lý văn bản theo quy định; được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  3. Thực hiện phục vụ tiếp đón các đoàn công tác trong và ngoài nước theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  4. Tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân quận (huyện, thị xã): Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm; tổ chức thực hiện dự toán; quản lý kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân. Thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân (huyện, thị xã);

  5. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chun ngạch công chức trong các bộ phận thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  6. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Hội đng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  7. Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản, chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã):

  a) Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã); định kỳ rà soát, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành;

  c) Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã).

  8. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật:

  a) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  b) Phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  c) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, điều kiện cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, lưu trữ, hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ và công tác lễ tân, phục vụ tiếp đón các đoàn công tác trong và ngoài nước theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã).

  Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn trong tham mưu tổng hợp, tổ chức cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã):

  1. Tham mưu, xây dựng, trình Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) ban hành:

  a) Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã);

  b) Quyết định phân công công tác Thường trực Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã).

  2. Giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

  3. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân điều hành công việc chung của Hội đng nhân dân quận (huyện, thị xã); điu hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đng nhân dân quận (huyện, thị xã); bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đng nhân dân quận (huyện, thị xã), nội quy kỳ họp HĐND; giúp Thường trực Hội đng nhân dân giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã); phục vụ Hội đng nhân dân, Thường trực Hội đng nhân dân, các Ban của Hội đng nhân dân quận (huyện, thị xã) trong hoạt động phục vụ tiếp đón các đoàn công tác trong và ngoài nước;

  4. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) xây dựng chương trình, tchức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã); phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp của các Ban của Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã); tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã);

  5. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) xây dựng báo cáo công tác; giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp; tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra, hoàn thiện các văn bản, dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã);

  6. Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) trong hoạt động giám sát; khảo sát, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát;

  7. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã); theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân;

  8. Phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết;

  9. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;

  10. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) thực hiện việc: Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phê chuẩn kết quả bu, min nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn);

  11. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã);

  12. Được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp, cấp dưới phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cho Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) hoạt động theo quy định;

  13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã) giao theo quy định của pháp luật.

  Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn trong tham mưu, giúp việc của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã):

  1. Tham mưu, xây dựng, trình y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) ban hành:

  a) Quy chế làm việc của y ban nhân dân quận (huyện, thị xã); Phân công công tác thành viên y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  b) Văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã).

  2. Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của y ban nhân dân trình y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã):

  a) Tổng hợp đề nghị của các phòng chuyên môn, cơ quan thuộc y ban nhân dân quận (huyện, thị xã), y ban nhân dân xã (phường, thị trấn) và các cơ quan, tổ chức liên quan;

  b) Kiến nghị với Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) đưa vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản;

  c) Xây dựng, trình y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác;

  d) Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc y ban nhân dân quận (huyện, thị xã), y ban nhân dân xã (phường, thị trấn) và các cơ quan, tchức liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng;

  đ) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp nhm thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác;

  e) Kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cu quản lý, chỉ đạo, điu hành của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã).

  3. Phục vụ hoạt động của y ban nhân dân quận (huyện, thị xã):

  a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  b) Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo;

  c) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  d) Tổ chức công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật.

  4. Tham mưu, giúp Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  a) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp;

  b) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân đối với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc y ban nhân dân quận (huyện, thị xã), y ban nhân dân xã (phường, thị trấn). Đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tham mưu báo cáo Hội đồng nhân dân quận (huyện, thị xã);

  c) Chỉ đạo, áp dụng biện pháp cần thiết giải quyết công việc trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp;

  d) Cải tiến lề lối làm việc; duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước quận (huyện, thị xã).

  5. Tiếp nhận, xử lý, trình y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến):

  a) Đối với đề án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình: Kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục, soạn thảo, thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản; tóm tắt nội dung, nêu rõ thẩm quyền quyết định, sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) đi với vấn đề liên quan, đề xuất một trong các phương án: Ban hành, phê duyệt; đưa ra phiên họp y ban nhân dân quận (huyện, thị xã); gửi lấy ý kiến các thành viên y ban nhân dân quận (huyện, thị xã); thông báo ý kiến của Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) yêu cu cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại, ly thêm ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và quy chế làm việc của y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  Trong quá trình xử lý, nếu đề án, dự án, dự thảo văn bản còn ý kiến khác nhau, Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) chủ trì họp với cơ quan, tổ chức liên quan để trao đổi trước khi trình;

  b) Đối với dự thảo báo cáo, bài phát biểu: Phối hp với các cơ quan liên quan biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  c) Đối với những văn bản khác (văn bản đến): Tham mưu giúp Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã) xử lý, giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan thực hiện; tổ chức các điều kiện cần thiết để y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) xử lý công việc theo quy định của pháp luật và phù hp với nội dung của văn bản; theo dõi, đôn đc việc trin khai thực hiện của các đơn vị liên quan.

  6. Rà soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điu hành của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã); kịp thời báo cáo y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) sửa đổi, bổ sung; hàng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng y ban nhân dân Thành phố.

  7. Thực hiện chế độ thông tin:

  a) Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

  b) Thiết lập, quản lý và duy trì mạng tin học của y ban nhân dân quận (huyện, thị xã); thực hiện kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã).

  8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân Quận (huyện, thị xã) giao hoặc theo quy định của pháp luật.

   

  Chương III

  CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

   

  Điều 7. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) gồm Lãnh đạo Văn phòng, các công chức chuyên môn và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật.

  Điều 8. Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) gồm có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

  Điều 9. Biên chế

  1. Biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân do y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) quyết định trong tổng biên chế hành chính được Thành phố giao.

  2. Căn cứ vào số lượng biên chế công chức được giao, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) có trách nhiệm bố trí, sử dụng công chức và người lao động phù hp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định hiện hành của pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

   

  Chương IV

  CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

   

  Điều 10. Chế độ làm việc, chế độ trách nhiệm

  1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

  2. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đng nhân dân, y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) và trước pháp luật về về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã).

  Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ, được Chánh Văn phòng phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về lĩnh vực công việc được phân công.

  Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã).

  3. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) quyết định theo quy định của pháp luật.

  4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) chịu trách nhiệm đối với những vấn đề tham mưu, đề xuất thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

  5. Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) chịu trách nhiệm về ý kiến tham mưu, đề xuất của mình.

  Điều 11. Mối quan hệ công tác

  1. Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan của Thành phố và quận (huyện, thị xã), Thường trực quận ủy (huyện ủy, thị ủy), y ban nhân dân, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận (huyện, thị xã) và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể của Trung ương, Thành phố, địa phương đóng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền.

  2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã). Đồng thời chịu sự chỉ đạo, kim tra, hướng dn vchuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Hội đng nhân dân Thành phố và Văn phòng y ban nhân dân Thành phố.

  3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã) có trách nhiệm định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Thường trực Hội đng nhân dân, y ban nhân dân quận (huyện, thị xã), Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố và Văn phòng y ban nhân dân Thành phố tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Điều 12. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày……tháng……năm và thay thế Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày……tháng……năm của UBND quận (huyện, thị xã) về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã).

  Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận (huyện, thị xã), Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân các phường (xã, thị trấn) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 12;

  - TT HĐND Thành phố;
  - UBND Thành phố;
  - Sở Tư pháp;
  - Sở Nội vụ;
  - VP HĐND Thành phố;
  - VP UBND Thành phố;
  - TT quận (huyện, thị) ủy, TT HĐND quận (huyện, thị xã);
  - Chủ tịch, các PCT UBND quận (huyện, thị xã);
  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn A

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Ban hành: 04/04/2014 Hiệu lực: 20/05/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  Ban hành: 05/05/2014 Hiệu lực: 20/06/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 3831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã ban hành kèm theo Quyết định 1414/QĐ-UBND, Quyết định 1422/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 27/08/2020 Hiệu lực: 27/08/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1422/QĐ-UBND Hà Nội Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND quận

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:1422/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:24/02/2017
  Hiệu lực:24/02/2017
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Đức Chung
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Đã sửa đổi
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X