hieuluat

Quyết định 156/QĐ-BKHĐT phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:156/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
  Ngày ban hành:18/02/2019Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:18/02/2019Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 156/QĐ-BKHĐT

  Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

   

  Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

  Căn cứ ý kiến của các Thành viên Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

  1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất quản lý công tác kế hoạch, đầu tư và thống kê trong phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề lớn, quan trọng, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

  2. Bộ trưởng phân công cho các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể trong các lĩnh vực, đơn vị và địa bàn công tác được phân công, ngoại trừ những công việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Thứ trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn công tác được phân công.

  3. Các Thứ trưởng đề xuất hoặc báo cáo Bộ trưởng các điều kiện về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật và các điều kiện khác để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, về duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ, chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở các lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

  4. Thứ trưởng phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng về những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các Bộ, ngành, địa phương; những vấn đề do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp chỉ đạo; những vấn đề mới phát sinh chưa có trong quy định của Đảng và Nhà nước.

  5. Trong khi thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, đơn vị, địa bàn do Thứ trưởng khác phụ trách thì các Thứ trưởng chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau hoặc liên quan đến lĩnh vực, đơn vị, địa bàn do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách thì Thứ trưởng đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

  6. Khi Bộ trưởng vắng mặt, Bộ trưởng phân công một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng điều hành các hoạt động chung của cơ quan Bộ theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ trưởng. Thứ trưởng được phân công, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực công tác được phân công, còn thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết công việc do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách.

  7. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành các công việc cụ thể được phân công, Bộ trưởng phân cấp, ủy quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với Người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ đó theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của mình.

  8. Hai tuần một lần hoặc khi cần thiết Bộ trưởng và các Thứ trưởng duy trì các cuộc họp giao ban, hội ý Lãnh đạo Bộ để phối hợp xử lý công việc. Nội dung, thời gian các cuộc họp giao ban, hội ý Lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng quyết định hoặc do các Thứ trưởng đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định theo Quy chế làm việc của Bộ.

  9. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho các Thứ trưởng. Căn cứ tình hình thực tế, để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ, Bộ trưởng sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng quy định tại Điều 3 Quyết định này. Khi có sự điều chỉnh việc phân công công tác giữa các Thứ trưởng thì các Thứ trưởng phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Bộ trưởng biết.

  Điều 2. Nội dung công tác được phân công và trách nhiệm, quyền hạn của Thứ trưởng

  Thứ trưởng giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nhiệm vụ được phân công. Trong phạm vi lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, Thứ trưởng có trách nhiệm và quyền hạn sau:

  1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch trung hạn, hàng năm, các cơ chế, chính sách, các đề án, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ trình Bộ trưởng ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật.

  2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ công tác kế hoạch, đầu tư và thống kê; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề nghị Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật cho phù hợp, xử lý các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

  3. Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được phân công và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành, địa phương, Người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ; chủ động phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức, các hội nghề nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực được phân công; đề xuất với Bộ trưởng các chủ trương, chính sách, phương thức, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ đối với các lĩnh vực công tác được phân công.

  4. Thứ trưởng không xử lý các vấn đề không được Bộ trưởng phân công và các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Thứ trưởng.

  Điều 3. Phân công công tác cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

  1. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

  a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; làm đầu mối trong quan hệ công tác với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Quốc hội; ký các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ.

  b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác về: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm; thống kê; cơ chế chính sách quản lý kinh tế; tổng hợp kế hoạch; kế hoạch động viên; công tác quốc phòng, an ninh; tổ chức cán bộ; công tác pháp chế; công tác cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; truyền thông.

  c) Làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Bộ; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ; Làm Chủ tịch một số phân ban hợp tác liên Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ phân công.

  d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Tổng cục Thống kê; Viện Chiến lược phát triển; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Vụ Quốc phòng, an ninh; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế.

  2. Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung

  a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; y tế chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, các hoạt động liên quan đến thanh niên, phụ nữ, dân số và gia đình; lao động, văn hóa, thể thao; thanh tra kế hoạch, đầu tư; thi đua, khen thưởng (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác báo chí của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

  b) Phụ trách theo dõi vùng trung du và miền núi phía Bắc.

  c) Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

  d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ Quản lý các khu kinh tế; Vụ Lao động, văn hóa, xã hội; Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông; Thanh tra Bộ; Báo Đầu tư; Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

  3. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu

  a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chương trình mục tiêu quốc gia; xuất nhập khẩu, thị trường thương mại trong nước; du lịch, dịch vụ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

  b) Phụ trách theo dõi vùng đồng bằng Sông Cửu Long (bao gồm vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long), vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;

  c) Tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương; các Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia và Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

  d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Phát triển Hợp tác xã; Vụ Kinh tế công nghiệp; Vụ Kinh tế nông nghiệp; Vụ Kinh tế dịch vụ.

  4. Thứ trưởng Vũ Đại Thắng

  a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Đầu tư nước ngoài; thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đăng ký kinh doanh; cải cách hành chính (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác hội; công tác quản trị văn phòng cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

  b) Phụ trách theo dõi vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  c) Làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  d) Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

  đ) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Phát triển doanh nghiệp; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Văn phòng Bộ.

  5. Thứ trưởng Lê Quang Mạnh

  a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Dự báo kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, hàng năm (hỗ trợ Bộ trưởng); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý, tháng; khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; tài nguyên môi trường; phát triển bền vững; công tác quy hoạch; tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia; tài chính, tiền tệ, giá cả; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

  b) Phụ trách theo dõi vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

  c) Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ và phụ trách công tác nghiên cứu khoa học trong cơ quan Bộ; Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến của Bộ.

  d) Tham gia và làm Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào, các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

  đ) Ký các Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, nghỉ phép, việc riêng ở nước ngoài theo phân công của Bộ trưởng và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

  e) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ Quản lý quy hoạch; Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ Tài chính, tiền tệ; Trung tâm Tin học.

  6. Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung

  a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ; cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thông tin truyền thông, bưu chính viễn thông, xây dựng; quản lý đấu thầu; đào tạo bồi dưỡng của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

  b) Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

  c) Làm Chủ tịch một số Hội đồng của Bộ thực hiện việc tuyển dụng, nâng ngạch và ký các quyết định tuyển dụng và một số chính sách cán bộ theo phân cấp của Bộ.

  d) Làm Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Bộ.

  đ) Phụ trách theo dõi vùng Tây Nguyên.

  e) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu; Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị; Học viện Chính sách và Phát triển; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

  Điều 4. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 306/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Quyết định số 1176/QĐ-BKHĐT ngày 02/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung tạm thời phân công công tác của các Thứ trưởng; bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trái với Quyết định này.

  Điều 5. Trách nhiệm thi hành

  Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Vụ I);
  - Ban Tổ chức Trung ương Đảng (Vụ V);
  - Ban Kinh tế Trung ương;
  - Ban Nội chính Trung ương;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Đảng ủy, Công đoàn cơ quan;
  - Các đơn vị thuộc Bộ;
  - Lưu: VT, Vụ TCCB (02 bản).

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Chí Dũng

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
  Ban hành: 01/09/2016 Hiệu lực: 15/10/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 138/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
  Ban hành: 01/10/2016 Hiệu lực: 01/10/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 86/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Ban hành: 25/07/2017 Hiệu lực: 25/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 306/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
  Ban hành: 21/03/2018 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  05
  Quyết định 1176/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung tạm thời phân công công tác của các Thứ trưởng
  Ban hành: 02/08/2018 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  06
  Quyết định 1469/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 3 Quyết định 156/QĐ-BKHĐT ngày 18/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Bộ Trưởng và các Thứ Trưởng
  Ban hành: 08/10/2020 Hiệu lực: 08/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 156/QĐ-BKHĐT phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Số hiệu:156/QĐ-BKHĐT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:18/02/2019
  Hiệu lực:18/02/2019
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Chí Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Đã sửa đổi
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X