Quyết định 1833/QĐ-BCT phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ của Bộ Công Thương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1833/QĐ-BCTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành:28/05/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/05/2018Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  ________

  Số: 1833/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

  1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Thủ tướng Chính phủ và trước Quốc hội về quản lý ngành Công Thương.

  2. Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý thường xuyên các lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng, Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về quyết định của mình.

  3. Bộ trưởng phân công hoặc ủy quyền một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc của Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt tại trụ sở của Bộ.

  4. Trách nhiệm và quyền hạn của Thứ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công:

  - Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế chính sách và các dự án luật, pháp lệnh liên quan đến lĩnh vực được phân công để Bộ phê duyệt hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  - Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ; các chủ trương, chính sách, pháp luật; phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

  - Thứ trưởng trực tiếp theo dõi ngành, đơn vị nào thì chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của Bộ tại ngành, đơn vị đó; đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm và những công việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, Thứ trưởng báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng hoặc tập thể Lãnh đạo Bộ khi giải quyết.

  - Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực công tác chuyên môn nào sẽ chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp, hướng dẫn, chỉ đạo chung toàn ngành về chuyên môn đó.

  - Trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến nhiệm vụ do Thứ trưởng khác phụ trách, các Thứ trưởng chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp các ý kiến không thống nhất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

  - Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công, các Thứ trưởng có trách nhiệm tham gia quán xuyến hoạt động chung của Bộ để có thể đảm nhận các nhiệm vụ khác với sự phân công khi Bộ trưởng giao nhiệm vụ.

  5. Phân công giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng có thể thay đổi tuỳ theo tình hình công việc, nhiệm vụ của Bộ.

  6. Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm việc theo Quy chế làm việc của Bộ.

  Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

  1. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

  a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ.

  b) Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua khen thưởng và kỷ luật.

  c) Phụ trách ngành năng lượng; công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành.

  d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  đ) Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

  e) Trưởng ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  g) Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Công Thương.

  h) Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ Công Thương.

  i) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

  k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

  2. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

  a) Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo; môi trường và phát triển bền vững; quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; công tác phòng, chống lụt bão; phòng chống cháy, nổ và an toàn; bảo vệ sức khoẻ - y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình; công tác phòng chống tội phạm; công nghệ thông tin, công tác văn phòng.

  b) Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Âu.

  c) Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, Trưởng ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, Trưởng ban phòng chống cháy, nổ và an toàn Bộ Công Thương, Trưởng ban chỉ đạo của Bộ Công Thương về phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

  d) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.

  đ) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Âu), Văn phòng Bộ, Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Công tác phía Nam, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương. Tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đặò thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  e) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

  g) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

  3. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

  a) Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại; xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại; cải cách hành chính.

  b) Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

  c) Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Á - Thái Bình Dương.

  d) Phụ trách quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM, WTO cũng như các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và quốc tế khác; chỉ đạo chung về các công tác liên quan đến thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

  đ) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

  e) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Á - Thái Bình Dương), Cục Xuất nhập khẩu, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Phòng vệ thương mại, Văn phòng Hội đồng cạnh tranh, Đại diện của Bộ Công Thương (Phòng WTO) tại Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ.

  g) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

  h) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

  4. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

  a) Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực phát triển thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản (trừ lĩnh vực dầu khí và than).

  b) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác quốc tế.

  c) Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Mỹ.

  d) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận.

  đ) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Mỹ), Cục Công nghiệp (đối với công tác liên quan đến công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; luyện kim và khoáng sản), Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Nhà Xuất bản Công Thương, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

  e) Người phát ngôn của Bộ Công Thương.

  g) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

  h) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

  5. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

  a) Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo; công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm, công thương địa phương, kinh tế tập thể, thương mại điện tử và kinh tế số.

  b) Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Phi, Tây Á và Nam Á.

  c) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà.

  d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Phi), Cục Công Thương địa phương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, các Viện và các Trường thuộc Bộ. Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, các doanh nghiệp ngành nhựa, da giày, sành sứ thủy tinh công nghiệp,

  đ) Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Công Thương.

  e) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

  g) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

  6. Thứ trưởng Đặng Hoàng An

  a) Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực dầu khí, than; tài chính, đổi mới doanh nghiệp, quản lý thị trường, công nghiệp hoá chất.

  b) Phụ trách công tác đoàn thể.

  c) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

  d) Trực tiếp chỉ đạo Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Dầu khí và Than, Cục Hóa chất, Cục Quản lý thị trường. Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

  đ) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

  e) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định, thông báo trước đây về phân công nhiệm vụ cũng như tạm thời điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  Các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Ban Tổ chức TW, Ủy ban Kiểm tra TW;

  - Các Bộ, cơ quan ngang hộ;

  - Công đoàn Công Thương VN;

  - Đảng ủy Bộ CT; Các Đảng ủy Khối CN, TM tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;

  - Lưu: VT, TCCB.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Trần Tuấn Anh

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
  Ban hành: 01/09/2016 Hiệu lực: 15/10/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 18/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 3082/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ
  Ban hành: 26/11/2020 Hiệu lực: 26/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản sửa đổi, bổ sung (01)
  Văn bản thay thế (01)
  Quyết định 1443/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
  Ban hành: 24/05/2021 Hiệu lực: 24/05/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1833/QĐ-BCT phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ của Bộ Công Thương

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Công Thương
  Số hiệu:1833/QĐ-BCT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:28/05/2018
  Hiệu lực:28/05/2018
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Tuấn Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Đã sửa đổi
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới