hieuluat

Quyết định 2135/QĐ-BTP nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Luật miền Bắc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2135/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
  Ngày ban hành:21/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:21/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức
 • BỘ TƯ PHÁP

  --------

  Số: 2135/QĐ-BTP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức
  của Tr
  ường Cao đng Luật miền Bắc

  ---------

  B TRƯỞNG B TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đng;

  Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc;

  Theo đ nghị của Vụ trưởng Vụ T chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Cao đng Luật min Bc.

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Vị trí và chức năng

  Trường Cao đng Luật miền Bắc (sau đây gọi tắt là “Trường”) là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp về lĩnh vực pháp luật; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề; nghiên cứu khoa học pháp lý.

  Trường chịu sự quản lý trực tiếp ca Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội và sự quản lý theo lãnh th của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

  Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trụ sở tại đường Tố Hữu, xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và có tên giao dịch quốc tế là Northern College of Law (viết tắt là NCL).

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn, hàng năm của Trường; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường trình Hội đồng trường theo quy định; tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát trin ngành Tư pháp.

  2. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực pháp luật trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

  3. Xây dựng kế hoạch tuyn sinh, tổ chức tuyn sinh đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  4. Công bố công khai mục tiêu, chương trình đào tạo; điều kiện đ bảo đảm chất lượng dạy và học; mức học phí và miễn, giảm học phí; kết quả kim định chất lượng đào tạo; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kim tra, giám sát chất lượng đào tạo.

  5. T chức giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình đào tạo; tổ chức các hoạt động đào tạo; kim tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  6. T chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  7. Thực hiện kim định và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định.

  8. Quyết định thành lập các t chức trực thuộc Trường theo cơ cấu t chức được phê duyệt trong quy chế t chức, hoạt động của Trường và theo quy định pháp luật; quyết định b nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo quy định.

  9. Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện đào tạo, bi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng ngh cho các t chức, cá nhân có nhu cầu, phù hp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Trường.

  10. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đ đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất của Trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.

  11. Nghiên cứu khoa học đ phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động nhằm bảo đảm chất lưng đào tạo của Trường. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ng dụng các kết quả nghiên cứu, có cơ chế đ người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Trường.

  12. Xây dng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị hiện đại, đáp ng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

  13. T chức thực hiện các hoạt động tr giúp pháp lý, tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật và thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật cho các cơ quan, t chức và cá nhân theo quy định của pháp luật phù hp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực của Trường và nhu cầu của xã hội.

  14. Liên doanh, liên kết với các t chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.

  15. Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng; quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Trường theo quy định của pháp luật.

  16. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; tự kiểm tra, thanh tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, t cáo; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; thực hiện công tác thanh tra đào tạo theo quy định của pháp luật.

  17. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý đội ngũ viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; t chức thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm trong Nhà trường.

  18. Thực hiện quyền tự ch theo quy định tại Điều 25 Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều 8 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trưng cao đẳng.

  19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

  Điều 3. Cơ cấu tổ chức

  1. Cơ cấu t chức của Trường, gồm:

  a) Hội đồng Trường

  Hội đồng Trường được t chức và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  b) Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

  Hiệu trưởng là người đại diện cho Trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trường.

  Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trường; được Hiệu trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công, số lượng Phó Hiệu trưởng của Trường theo quy định pháp luật.

  c) Các phòng chức năng thuộc Trường

  - Phòng T chức - Hành chính - Thư viện;

  - Phòng Tài chính – Kế toán;

  - Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên;

  -  Phòng Quản trị.

  d) Các khoa thuộc Trường

  - Khoa Đào tạo cơ bản;

  - Khoa Đào tạo cơ sở;

  - Khoa Đào tạo nghiệp vụ.

  đ) Đơn vị sự nghiệp thuộc Trường: Trung tâm Tư vấn pháp luật và đào tạo, bi dưỡng ngắn hạn.

  Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thế các t chức, các đơn vị dịch vụ trực thuộc Trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  2. T chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể

  - T chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam;

  -  Công đoàn;

  -   Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

  -   Các t chức xã hội khác.

  T chức cơ sở Đảng, các đoàn th và các t chức xã hội của Trường được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Đảng, Điều lệ của các đoàn thể, t chức xã hội và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

  Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

  Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Trường với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các t chức và cá nhân khác có liên quan được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, quy định pháp luật và các quy định cụ th sau:

  1. Trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng được Bộ trưởng phân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

  2. Trường là đu mi giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện quan hệ công tác với Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, t chức khác trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường.

  3. Trong quá trình trin khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến các đơn vị thuộc Bộ thì Trường có trách nhiệm chủ trì, phối hp với các đơn vị đó đ giải quyết.

  Khi có yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ về việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường thì Trường có trách nhiệm phối hp giải quyết.

  Trường hp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Trường với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thì Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

  4. Quan hệ công tác giữa Trưng và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp:

  a) Chủ trì, phối hp với Vụ T chức cán bộ xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch công tác về t chức, biên chế, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức, người lao động và quy mô tuyn sinh, đào tạo cán bộ pháp luật của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.

  b) Chủ trì, phối hp với Cục Kế hoạch - Tài chính xây dựng và thực hiện các kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.

  c) Chủ trì, phi hp với Vụ Hp tác quốc tế xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động hp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp ca Bộ Tư pháp.

  d) Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học pháp lý xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp ca Bộ Tư pháp.

  đ) Phi hp với các đơn vị xây dng pháp luật của Bộ Tư pháp trong việc xây dng văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường và phối hợp thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật khi có yêu cầu.

  e)  Phối hợp với các cơ sở đào tạo trong ngành Tư pháp về việc đào tạo và nghiên cún khoa học; tạo điều kiện đê viên chức, người lao động của Trường tham gia giảng dạy, nghiên cún khoa học, trao đổi kinh nghiệm thuộc phạm vi quản lý của Trường.

  g) Phối hợp với các đon vị khác thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Bộ Tư pháp.

  5. Quan hệ công tác giữa Trường với các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và chính quyền địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký.

  Điều 6. Trách nhiệm thi hành

  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Bắc và Thủ tướng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:

  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  -UBND tỉnh Thái Nguyên;

  - Đảng ủy Bộ Tư pháp;

  - Các Thứ trưởng;

  - Các tổ chức CT - XH BTP;

  Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Cổng Thông tin điện tử BTP;

  - Lưu: VT, TCCB, CĐLMB.

   

  BỘ TRƯỞNG

   

   

  Lê Thành Long

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc hội, số 74/2014/QH13
  Ban hành: 27/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng
  Ban hành: 28/12/2016 Hiệu lực: 15/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp
  Ban hành: 01/02/2019 Hiệu lực: 20/03/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2135/QĐ-BTP nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Luật miền Bắc

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
  Số hiệu:2135/QĐ-BTP
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:21/10/2020
  Hiệu lực:21/10/2020
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Thành Long
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X