hieuluat

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã tỉnh Bình Dương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:24/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thanh Liêm
  Ngày ban hành:23/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/01/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH DƯƠNG

  _________

  Số: 24/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Bình Dương, ngày 23 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  ____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã;

  Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

  Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 270/TTr-SNV ngày 20 tháng 7 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và bãi bỏ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
  - Bộ Nội vụ;
  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Như Điều 3;
  - Sở Tư pháp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (STP);
  - Công báo tỉnh, Website tỉnh;
  - LĐVP, Tùng, CV, TH;
  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH     Trần Thanh Liêm

   

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH DƯƠNG

  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  QUY CHẾ

  Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

   

  Chương I. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

   

  Điều 1. Vị trí

  1. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trung tâm) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) cấp huyện quyết định thành lập theo đề nghị của UBND cấp xã, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ cấp huyện trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa thể thao với Trung tâm Học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, hoặc hợp nhất các thiết chế văn hóa, thể thao công lập hiện có như: nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể dục thể thao, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể dục thể thao, đài truyền thanh với Trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, trị trấn.

  2. Trung tâm chịu sự quản lý chỉ đạo điều hành trực tiếp của UBND cấp xã, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước và chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

  3. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

  Điều 2. Chức năng

  1. Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân tộc; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia mọi hoạt động văn hóa, thể thao; phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

  2. Tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và cộng đồng, tạo điều kiện học tập suốt đời cho mọi người tại địa phương.

  Điều 3. Nhiệm vụ

  1. Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình hoạt động hàng quý, 06 tháng, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được UBND cấp xã phê duyệt.

  2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức của người dân.

  3. Làm đầu mối trong việc triển khai các chương trình, dự án trong các lĩnh vực khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các chủ trương, chính sách tại địa phương, đồng thời tổ chức triển khai những nội dung do địa phương yêu cầu nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập, tìm hiểu của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực.

  4. Điều tra nhu cầu học tập, hưởng thụ văn hóa, thể dục thể thao của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập, sinh hoạt phù hợp với điều kiện của từng nhóm đối tượng. Phối hợp với các đơn vị và tổ chức kinh tế, xã hội thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức thuộc các lĩnh vực chuyên ngành nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần và vật chất cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

  5. Tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao trong và ngoài địa phương; xây dựng tủ sách phục vụ các tầng lớp nhân dân; duy trì có hiệu quả hoạt động đọc sách báo.

  6. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích; tổ chức các lớp năng khiếu, lớp nghề nghiệp theo yêu cầu của nhân dân; triển lãm chuyên đề, chiếu phim và các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao.

  7. Thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

  8. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tổ chức hoạt động của Trung tâm với UBND cấp xã và cơ quan chuyên ngành cấp trên.

  Điều 4. Quyền hạn

  1. Kiến nghị với UBND cấp xã và cơ quan quản lý chuyên môn cấp trên về những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

  2. Được ngân sách Nhà nước, theo phân cấp quản lý, cấp kinh phí hỗ trợ để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, trợ cấp cán bộ và chi phí hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

  3. Liên kết, vận động các tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân tham gia đầu tư một số loại hình hoạt động như: dịch vụ văn hóa, thể dục - thể thao, học tập, vui chơi, giải trí theo quy định pháp luật nhằm làm phong phú, đa dạng các loại hình hoạt động, đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí cho hoạt động của Trung tâm.

  4. Liên kết với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục trung học, liên kết tổ chức các lớp học theo chương trình giáo dục thường xuyên, phối hợp điều tra nhu cầu học tập của nhân dân và liên kết mở các lớp chuyên đề phổ biến kiến thức khoa học - đời sống, pháp luật theo sự hướng dẫn và phân công của tổ chức và cơ quan chuyên môn.

  5. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên chuyên môn, nghiệp vụ nhằm duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động của Trung tâm.

  6. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn do cơ quan chuyên ngành cấp trên tổ chức.

  7. Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chức năng.

   

  Chương II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

   

  Điều 5. Tổ chức, nhân sự

  1. Giám đốc: là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Trung tâm. Giám đốc do Phó chủ tịch UBND cấp xã phụ trách văn hóa xã hội kiêm nhiệm, được Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của UBND cấp xã.

  Giám đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  a) Chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm được quy định.

  b) Tuyên truyền vận động mọi thành viên trong cộng đồng tham gia các hoạt động của Trung tâm.

  c) Huy động các nguồn lực trong và ngoài cộng đồng để duy trì và phát triển các hoạt động của Trung tâm.

  d) Là chủ tài khoản và chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính, cơ sở vật chất của Trung tâm.

  đ) Xây dựng nội quy hoạt động, tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ kết quả hoạt động của Trung tâm với UBND cấp xã và các cơ quan quản lý cấp trên.

  2. Phó Giám đốc: Trung tâm có 02 Phó Giám đốc, gồm:

  a) 01 Phó Giám đốc do công chức văn hóa - xã hội cấp xã kiêm nhiệm, phụ trách văn hóa thể thao.

  b) 01 Phó Giám đốc do lãnh đạo của trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc lãnh đạo Hội Khuyến học trên địa bàn cấp xã kiêm nhiệm, phụ trách học tập cộng đồng.

  Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Căn cứ vào khả năng và điều kiện công tác cụ thể của các Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm phân công 01 Phó Giám đốc trực để giải quyết công việc hàng ngày của Trung tâm.

  Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của UBND cấp xã.

  3. Kế toán, thủ quỹ của Trung tâm do kế toán, thủ quỹ của UBND cấp xã kiêm nhiệm, được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

  4. Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ không chuyên trách: Trung tâm có các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, là những người đã qua đào tạo, tập huấn về: văn nghệ quần chúng; hướng dẫn viên thể dục thể thao; biên tập viên tuyên truyền; kẻ vẽ; thư viện, bảo tàng; kỹ thuật viên (âm thanh, ánh sáng, truyền thanh); phương pháp viên, công tác câu lạc bộ, công tác đội.

  5. Cộng tác viên: bao gồm trưởng các ngành, đoàn thể, đại diện các cơ sở văn hóa thể thao ngoài công lập, các mạnh thường quân ở địa phương, tự nguyện tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo tại Trung tâm.

  6. Giáo viên chuyên trách học tập cộng đồng: căn cứ nguồn lực của giáo viên ở địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo sau khi thống nhất với Phòng Văn hóa và Thông tin và UBND cấp xã (và được sự đồng ý của UBND cấp huyện), quyết định cử biệt phái giáo viên trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở trên địa bàn đến làm việc tại Trung tâm.

  Giáo viên được biệt phái làm việc tại Trung tâm là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, có nhiệm vụ: tham gia giảng dạy, lập kế hoạch giảng dạy, xây dựng lịch hoạt động, báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm; quản lý và cập nhật hồ sơ, sổ sách theo quy định; tổ chức điều tra thống kê nhu cầu người học, nhu cầu tham gia các hoạt động tại cộng đồng, tổ chức rà soát, lưu trữ học liệu, tài liệu; chấp hành sự phân công của Giám đốc Trung tâm và chịu sự quản lý trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  Giáo viên được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật đối với viên chức nhà nước tại đơn vị gốc cử đi làm việc; được theo học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và được hưởng các chế độ khen thưởng, theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  Điều 6. Chế độ hoạt động

  1. Trung tâm chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND cấp xã trong các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, nội dung, kế hoạch hoạt động, tài chính, tài sản; thường xuyên báo cáo công tác với UBND cấp xã theo chế độ quy định và theo yêu cầu đột xuất.

  2. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng về công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao.

  3. Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng về công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực học tập cộng đồng.

  4. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phát huy tính tự chủ, tích cực của cộng đồng cấp xã, có sự quản lý, hỗ trợ của nhà nước, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; đồng thời phải phát huy mạnh mẽ sự tham gia, đóng góp của nhân dân trong cộng đồng dân cư để xây dựng và phát triển bền vững Trung tâm.

   

  Chương III. CƠ SỞ VẬT CHẤT, KINH PHÍ

   

  Điều 7. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

  1. Trung tâm có cơ sở vật chất và các thiết bị cần thiết đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Trung tâm trên cơ sở đầu tư, trang bị mới hoặc tận dụng các cơ sở vật chất sẵn có trên địa bàn cấp xã.

  2. Trung tâm chủ động đề xuất với UBND cấp xã trong việc huy động, liên kết, phối hợp sử dụng các nguồn lực (địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí) công lập và ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục ở địa phương để thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Trung tâm có kế hoạch đầu tư, bổ sung về cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

  3. Cơ sở vật chất và các trang thiết bị của Trung tâm phải được bảo vệ, khai thác, phát huy hiệu quả để phục vụ và thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao, vui chơi giải trí và các hoạt động khác. Trung tâm chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc huy động và tận dụng các nguồn lực trong và ngoài địa bàn xã như: địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để tổ chức các hoạt động.

  Điều 8. Kinh phí

  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập. Có nhiệm vụ thực hiện chế độ thu, chi theo quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách.

  1. Nguồn thu của trung tâm:

  a) Từ ngân sách nhà nước;

  b) Thu huy động các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các dự án triển khai tại địa phương liên quan đến nội dung hoạt động của lĩnh vực học tập cộng đồng.

  c) Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao; học phí, hội phí sinh hoạt các câu lạc bộ, đội, nhóm.

  d) Thu từ các nguồn khác từ hoạt động liên doanh, liên kết theo chức năng nhiệm vụ.

  đ) Thu từ các dịch vụ khác từ cơ sở vật chất của Trung tâm.

  e) Nguồn kinh phí tài trợ của các cá nhân và tổ chức kinh tế - xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, các đoàn thể (nếu có).

  g) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  2. Nội dung chi bao gồm:

  a) Chi phụ cấp, tiền lương cho cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ; thù lao cho cộng tác viên.

  b) Chi hoạt động thường xuyên như: văn phòng phẩm, điện, nước.

  c) Chi trang bị, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động và tài liệu học tập.

  d) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

  3. Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của Trung tâm thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng các quy định của Nhà nước; nguồn thu từ các hoạt động nghiệp vụ hoặc dịch vụ cần được chi đúng, phù hợp với điều kiện thực tế của hoạt động và theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

  4. Việc phân loại đơn vị sự nghiệp của Trung tâm được thực hiện theo quy định hiện hành.

   

  Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã

  a) Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ cấp huyện trình UBND cấp huyện xem xét thành lập Trung tâm; chủ trì tổ chức triển khai thực hiện sau khi có quyết định thành lập Trung tâm.

  b) Phê duyệt kế hoạch hoạt động cụ thể hàng quý, 6 tháng và năm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương do Trung tâm xây dựng.

  c) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành toàn diện về tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Thực hiện đúng quy hoạch sử dụng đất cho Trung tâm; cân đối ngân sách, đảm bảo chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm.

  d) Trực tiếp quản lý về tổ chức, nhân sự, nội dung và kế hoạch hoạt động của Trung tâm; tạo điều kiện để Trung tâm hoạt động theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn cán bộ của Trung tâm, theo dõi chặt chẽ hoạt động và kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

  đ) Chỉ đạo công tác phối hợp với các trường tiểu học, trung học cơ sở, hội khuyến học, các tổ chức kinh tế - xã hội, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn và các tổ chức khuyến công - nông - lâm - ngư nghiệp hỗ trợ hoạt động của Trung tâm.

  e) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động, phối hợp các nguồn lực trong và ngoài công lập tại địa phương để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

  g) Cân đối nguồn ngân sách địa phương chi hỗ trợ, duy trì và phát triển bền vững của Trung tâm.

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

  a) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm khi có đủ điều kiện.

  b) Quyết định thành lập Trung tâm theo đề nghị của UBND cấp xã, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Nội vụ cấp huyện.

  c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu về chủ trương, biện pháp phát triển Trung tâm (về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hỗ trợ tài chính); báo cáo đánh giá định kỳ cho các sở ngành liên quan, UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Trung tâm trên địa bàn.

  3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách cho hoạt động của Trung tâm; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các lĩnh vực thuộc ngành phụ trách nhằm xây dựng và phát triển bền vững các Trung tâm; giải quyết hoặc đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

  b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức hoạt động của Trung tâm.

  4. Sở Giáo dục và Đào tạo

  a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu đề xuất Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, các chính sách cụ thể của địa phương nhằm xây dựng và phát triển bền vững các Trung tâm; phối hợp với các Sở ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội trong tỉnh để mở các lớp học chuyên đề, các lớp tập huấn thuộc chương trình, dự án có liên quan; tổ chức biên soạn tài liệu để phục vụ các hoạt động và tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm.

  b) Phối hợp với UBND cấp huyện và Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo các hoạt động giáo dục của Trung tâm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

  5. Sở Nội vụ:

  Phối hợp các ngành liên quan xây dựng tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về số lượng và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ của Trung tâm; phối hợp, hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc thành lập, quản lý tổ chức và hoạt động đối với Trung tâm.

  6. Sở Tài chính

  Tham gia cùng Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền ban hành quy định định mức kinh phí hoạt động của Trung tâm; hướng dẫn các chính sách, cơ chế quản lý tài chính để duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm.

  7. Hội Khuyến học tỉnh

  Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tham mưu UBND tỉnh về chủ trương, giải pháp và cơ chế chính sách để duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động học tập cộng đồng tại Trung tâm.

  Điều 10. Điều khoản thi hành

  Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi thống nhất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH     Trần Thanh Liêm

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 24/2020/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã tỉnh Bình Dương

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
  Số hiệu:24/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:23/09/2020
  Hiệu lực:01/01/2021
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Thanh Liêm
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X