hieuluat

Quyết định 3132/QĐ-BVHTTDL phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3132/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày ban hành:28/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH
  -------

  Số: 3132/QĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  ----------

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Quyết định số 4689/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

  1. Bộ trưởng là Thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về quản lý ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

  2. Ngoài những công việc trực tiếp chỉ đạo, Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng theo dõi, chỉ đạo, xử lý một số công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

  3. Bộ trưởng quyết định họp giao ban để báo cáo, thảo luận và thống nhất chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  4. Thứ trưởng không giải quyết các công việc Bộ trưởng không phân công và thực hiện các quyết định của Bộ trưởng.

  5. Khi vắng mặt, nếu xét thấy cần thiết, Bộ trưởng ủy nhiệm một Thứ trưởng lãnh đạo công tác, giải quyết công việc của Bộ theo quy định.

  6. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc khi Thứ trưởng vắng mặt thì Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo xử lý hoặc phân công Thứ trưởng khác chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng.

  7. Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc, nhiệm vụ chính trị của Bộ, do Bộ trưởng quyết định.

  8. Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và theo Quy chế làm việc của Bộ.

  Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

  Bộ trưởng và các Thứ trưởng có trách nhiệm giải quyết công việc đảm bảo thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ban hành theo Quyết định số 4689/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2016). Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về quyết định của mình. Trong phạm vi lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, Thứ trưởng có trách nhiệm và quyền hạn sau:

  1. Chỉ đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng, các đơn vị trực thuộc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế chính sách và các dự án luật, pháp lệnh, các đề án liên quan đến lĩnh vực được phân công để Bộ duyệt hoặc trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  2. Kiểm tra, đôn đốc các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng, các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của Chính phủ và của Bộ; các chủ trương, chính sách, pháp luật; phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

  3. Thứ trưởng trực tiếp theo dõi ngành, lĩnh vực, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các công việc liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của Bộ tại ngành, lĩnh vực, đơn vị đó; đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm, những lĩnh vực công tác hoặc những công việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, Thứ trưởng phải báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng trước và sau khi giải quyết.

  4. Thứ trưởng được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác chuyên môn nào có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo chung toàn ngành về lĩnh vực công tác chuyên môn được phân công theo quy định. Trong trường hợp, có vấn đề liên quan đến nhiệm vụ do Thứ trưởng khác phụ trách, các Thứ trưởng chủ động phối hợp giải quyết; nếu có ý kiến không thống nhất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

  5. Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình chỉ đạo, triển khai công việc.

  6. Tham gia các Ban chỉ đạo Trung ương theo yêu cầu công việc.

  7. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công, các Thứ trưởng có trách nhiệm theo dõi hoạt động chung của Bộ để có thể đảm nhận các nhiệm vụ khác khi Bộ trưởng giao nhiệm vụ.

  Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng

  1. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

  1.1. Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  1.2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

  - Chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch;

  - Tổ chức cán bộ;

  - Kế hoạch, Tài chính;

  - Đối ngoại;

  - Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

  1.3. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị sau: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế; các Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong nước và ngoài nước thuộc Bộ; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  1.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

  2. Các Thứ trưởng

  2.1. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng

  a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

  - Du lịch;

  - Bản quyền tác giả;

  - Công nghiệp văn hóa;

  - Đổi mới và phát triển doanh nghiệp;

  - Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch;

  - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

  - Hội nhập quốc tế về kinh tế.

  b) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: Tổng cục Du lịch; Ban Quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Cục Bản quyền tác giả; các doanh nghiệp.

  c) Là đầu mối phối hợp với Quốc hội, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

  d) Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung.

  đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

  2.2. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy

  a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

  - Thanh tra;

  - Thi đua, khen thưởng;

  - Văn hóa cơ sở;

  - Văn hóa dân tộc;

  - Pháp chế;

  - Thư viện;

  - Gia đình.

  b) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: Thanh tra Bộ; Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Gia đình; Vụ Pháp chế; Vụ Thư viện; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ.

  c) Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

  d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

  2.3. Thứ trưởng Tạ Quang Đông

  a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

  - Văn phòng;

  - Nghệ thuật biểu diễn;

  - Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

  - Điện ảnh;

  - Đào tạo;

  - Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật;

  - Cải cách hành chính;

  - Đảng, Đoàn thể;

  - Quốc phòng - An ninh của Bộ.

  b) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: Văn phòng Bộ; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Điện ảnh; Vụ Đào tạo; Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật; Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; khối các đơn vị nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh; khối các đơn vị đào tạo.

  c) Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ.

  d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

  2.4. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương

  a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

  - Thể dục thể thao;

  - Di sản văn hóa, bảo tàng;

  - Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

  b) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: Tổng cục Thể dục thể thao; Cục Di sản văn hóa; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin; khối các đơn vị bảo tàng, di tích; khối các đơn vị nghiên cứu khoa học.

  c) Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ.

  d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

  Điều 4. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2959/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Điều 5. Trách nhiệm thi hành

  Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Tổng cục trưởng và tương đương, Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Phó Thủ tướng Chính phủ Đức Đam (để báo cáo);
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - VPBCĐTW về phòng chống tham nhũng;
  - Thanh tra Chính phủ;
  - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết);
  - Lưu: VT, Vụ TCCB, VTQ 350.

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Ngọc Thiện

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3132/QĐ-BVHTTDL phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu:3132/QĐ-BVHTTDL
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:28/10/2020
  Hiệu lực:28/10/2020
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X