hieuluat

Quyết định 358/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Thanh tra Kho bạc Nhà nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:358/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Ninh
  Ngày ban hành:11/02/2010Hết hiệu lực:28/09/2015
  Áp dụng:11/02/2010Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH
  --------

  Số: 358/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  --------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

  Xét đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Vị trí và chức năng

  Thanh tra Kho bạc Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thanh tra kho bạc) là đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng ngân sách nhà nước trong việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước; thanh tra hành chính đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

  Thanh tra kho bạc chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước và chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính.

  Thanh tra kho bạc được sử dụng con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Trình Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định:

  a) Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước trong việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước;

  b) Kế hoạch thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước;

  c) Các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động Kho bạc Nhà nước;

  d) Dự thảo các văn bản của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các đơn vị Kho bạc Nhà nước về việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

  2. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước phê duyệt; thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước hoặc của cấp có thẩm quyền; phối hợp với Thanh tra Tài chính và các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước.

  3. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các sai phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

  4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước.

  5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật được phát hiện thông qua họat động thanh tra.

  6. Giúp Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước trong việc tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước.

  7. Tổ chức công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

  8. Hướng dẫn, tổ chức triển khai, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

  9. Tổng hợp, phân tích tình hình và đánh giá kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của hệ thống Kho bạc Nhà nước; đề xuất sửa đổi các quy định, quy trình nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

  10. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm toán nội bộ, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

  11. Quản lý cán bộ, công chức, tài liệu và tài sản của đơn vị theo quy định.

  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước giao.

  Điều 3. Lãnh đạo Thanh tra kho bạc

  Thanh tra kho bạc có Chánh thanh tra và một số Phó Chánh thanh tra.

  Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra kho bạc. Phó Chánh thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

  Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

  Thanh tra kho bạc làm việc theo chế độ chuyên viên. Chánh Thanh tra phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức theo vị trí chức danh công việc, phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực cá nhân để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Biên chế của Thanh tra kho bạc do Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định trong tổng biên chế được giao.

  Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra kho bạc

  1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 quyết định này.

  2. Được quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

  3. Trình Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

  4. Trình Tổng giám đốc cử thanh tra viên, trưng tập cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

  5. Kiến nghị Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ việc thi hành các văn bản, quyết định của các đơn vị thuộc hoặc trực thuộc Kho bạc Nhà nước khi phát hiện vi phạm pháp luật.

  6. Xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

  7. Kiến nghị với Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

  8. Báo cáo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm được giao.

  9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 5. Thanh tra viên

  Thanh tra viên thuộc Thanh tra kho bạc được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước.

  Nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và quyền lợi của thanh tra viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thanh tra viên thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

  Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  2. Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Chánh Thanh tra kho bạc và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                

  Nơi nhận:
  - Lãnh đạo Bộ;
  - Như Điều 6;
  - Website Bộ Tài chính;
  - Lưu VT, Vụ TCCB.

  BỘ TRƯỞNG
  Vũ Văn Ninh

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X